Utvidet fergetilbud, flere rekreasjonsområder og kartlegging av flere marine områder er noen av sakene OF har kommentert i høringsutkast til planprogram for kommuneplanens arealdel, Oslo

Dato for uttalelsen:  09.02.2021

 

 

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel. OF har følgende kommentarer til forslaget:

 

Kap. 3.1 Klima- og miljøvennlig byvekst.

Transport og mobilitet

OF erfarer at det er et stort trykk på eksisterende friområder langs sjøen i Oslo. OF har derfor tidligere spilt inn at en i sommermånedene burde sette opp fergerute som går til Oslo kommunes eget friområde Ingierstrand, som ligger i Nordre Follo. Dette er et svært attraktivt og godt tilrettelagt friområde som kommunen har brukt store ressurser på å sette i stand de siste årene. Dette vil avlaste eksisterende friområder langs sjøen. Oslo kommune eier også en stor del av «villmarksøya» Håøya i Frogn kommune som skjøttes på en flott måte av bymiljøetaten. Dette er den største øya i Indre Oslofjord. Men med dagens reduserte fergetilbud er det et begrenset antall besøkende. Vi mener at det også her er et potensiale for økt allmenn bruk som igjen vil kunne avlaste intensivt benyttede friområder i Oslo om en bedrer fergetilbudet hit.

Det er lang tradisjon for badebåt til Ingierdstrand, bilde fra 1950-tallet. Bildet fra Digitalarkivet

 

Bestumkilen til rekreasjonsformål

Vi har tidligere påpekt viktigheten av å bevare et større areal på land i den innerste delen av Bestumkilen til rekreasjonsformål. Det har og vil i årene fremover være en stor boligutbygging sentralt ved Skøyen. OF påpeker derfor viktigheten av å tilrettelegge med nye rekreasjonsområder i nærområdet, områder for økt fysisk aktivitet. Det har vært planlagt en storstilt og urban utbygging i den indre delen av Bestumkilen der vi mener det i alt for liten grad er tatt hensyn til dette. Som kjent har det kommet spennende og omfangsrike mulighetsstudier til hvordan en kan bevare og tilrettelegge for dette i forum som «Bevar båtlivet» og Skøyen miljøforums «folkepark».

To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Området har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.
To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Området har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.

«Aktiv vannflate»

Oslo kommune har gjennomført et interessant mulighetsstudium: «Aktiv vannflate». Studien omfatter de sentrumsnære sjøområdene langs Havnepromenaden i Oslo. Hensikten med studien var at aktiv vannflate skal bidra til en koordinert videreutvikling a trygge sjøområder til rekreasjon, aktivitet og friluftsliv, samt økt marinbiologisk mangfold i sjøområdet langs Havnepromenaden. OF støttet opp om en rekke av forslagene i studien, bl.a. flere flytende sjøbad, badstuer, kajakkutleie og spennende forslag til hvordan en kan restaurere og bedre forholdene for marint liv. Vi anser studien som et pionerarbeid i Oslofjordsammenheng og vi mener det fortjener en omtale i planprogrammet. Vi håper også at kommunen vil gå videre med mange av forslagene som inngår i mulighetsstudien.

Havnepromenaden starter i Frognerkilen. Den kan du gå til Bygdøy fra sentrum.
Havnepromenaden starter i Frognerkilen og går langs det meste av havnefronten i Oslo. Dette er et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner!

Fjordbruksplan

OF har tidligere tatt til orde for at den gamle Fjordbruksplanen for Oslo fra 1993 bør revideres. Spekteret av ulike nærings- og rekreasjonsaktiviteter på fjordflate er i dag såpass stor og variert at dette bør fanges opp i en overordnet plan. Dette kan også være et innspill til kap. 3.6. – utredningstemaer.

 

Fjorden:

Hytteøyene

Med Oslos sterke befolkningsvekst er det behov for flere tilrettelagte friområder langs sjøen. OF anbefaler derfor en dialog med Statsbygg, med tanke på om kommunen ved kjøp kunne overta de tre hytteøyene med formål å legge til rette for økt bruk av de ubebygde områdene her. Bymiljøetaten/skjærgårdstjenesten, kommunens profesjonelle aktør som allerede forvalter friområder på øyene kunne da overtatt driften. Dette som en avlastning for hyttevellene som på en god måte har bidratt med tilsynet her gjennom flere år. Mens Hovedøya og Gressholmen har opplevd en kraftig økning i antall besøkende så er det ikke tilfellet for Lindøya, Bleikøya og Nakholmen. Ved å tilrettelegge for flere besøkende til hytteøyene kan en også avlaste viktige kulturvern- og naturvernverdier på Hovedøya og Gressholmen.

 

Husbåter

Det er et forslag om å utrede og tilrettelegge for husbåter. OF har fra våre medlemskommuner rundt Oslofjorden stort sett blandete og noen negative erfaringer der det har dukket opp husbåter. Husbåtene har dukket opp og blitt liggende over lengre perioder ved attraktive og ofte mye brukte friluftsområder der det fort kan oppstå konflikter mellom friluftsbrukere (badende, fritidsfiskere mfl) og husbåter. Muligens kunne husbåter fått plass i tilknytning til eksisterende og utbygde områder i sjø, som småbåthavner. Men vi vet at kapasiteten her allerede er sprengt og at det er et stort underskudd på båtplasser.

 

Større bruk av Frognerkilen til  turfolk og rekreasjon

OF har tidligere tatt opp at Frognerkilen i større grad burde tilgjengeliggjøres for turfolk og rekreasjon enn tilfellet er i dag. I dag er bryggeanleggene som strekker seg ut fra Frognerstranda avlåste og utilgjengelige for folk utenifra. Vi anser at det kan være en flott opplevelse å ta en avstikker fra Havnepromenaden og ut på noen av flytebryggene i Frognerkilen der en både kan oppleve båtliv, få nærkontakt med sjøen og komme litt vekk fra en støyende E18. Vi anbefaler dette belyst i den kommende planprosessen.

Brygger har potensial for friluftsliv, fra Frognerkilen.

Kap. 3.6 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse

Forslag til utredningstema: marin kartlegging

Vår generelle erfaring er at i Oslofjorden er marine områder langt dårligere kartlagt enn områder på land. Vi anbefaler derfor at kommune søker å kartlegge flere marine områder i årene framover.

 

Vi benytter avslutningsvis anledningen til å rose kommunens arbeid bl.a. med å etablere Havnepromenaden som har blitt en publikumssuksess og for å ruste opp tilretteleggingen på Hovedøya, Langøyene og Gressholmen, bl.a. med vann- og avløpsnett og fjerning av forurenset grunn. Ulovlighetsoppfølging av tiltak i strandsonen er også viktig i en strandsone som fra før er svært presset.

 

 

 

 Sendt til

Oslo kommune

Kopi:

OF`s rådsmedlemmer i Oslo

FNF Oslo