Etter grundige vurderinger av konsekvenser for landskapsbilde kulturmiljø friluftsliv og naturmangfold mener OF at man bør gå videre med alternativet som innebærer bru over Vestfjorden der en også ser nærmere på klaffebru / flat hevebru.

Konklusjon. Saksutredningen med konsekvensutredninger viser at alternativ 11500 samlet sett kommer best ut i forhold til ikke-prissatte konsekvenser (landskap, friluftsliv, kulturmiljø og naturmangfold), dvs en ny bru over Vestfjorden. Dette alternativet kommer i de aller fleste ikke-prissatte konsekvensene bedre ut enn alternativ 16730, senketunnel, som er rangert som nummer 4. OF støtter derfor opp om å gå videre med alternativ 11500 der en også ser nærmere på en klaffebru/flat hevebru.

 

Fastlandsforbindelse, konsekvensutredning og interkommunal kommunedelplan, Kommentarer
Uttalelsene henviser til arbeidet med fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme, konsekvensutredning og interkommunal kommunedelplan. Statens vegvesen, Tønsberg og Nøtterøy kommuner og Vestfold fylkeskommune har gjennom planarbeid og utredninger søkt å fastlegge trase og løsning for bru eller tunnel for den nye fastlandsforbindelsen. Flere alternativer er utredet og styringsgruppa for Bypakke Tønsberg-regionen har vedtatt å legge kommunedelplan med konsekvensutredning for alternativ 11500 (tunnel gjennom Rambergåsen og i høy bru over Vestfjorden mot Smørberg og videre tunnel gjennom Hogsnesåsen, alternativ 115000 i korridor 1) og alternativ 16730 (undersjøisk tunnel for Ramsdalveien og Kaldnesgata under Byfjorden mot Korten i korridor 2) ut til høring. Det er et omfattende plan- og utredningsarbeid som ligger til grunn for høringen.

OF har følgende kommentarer til høringen, primært knyttet til ikke prissatte-konsekvenser:

Landskapsbilde

Det fremgår av plansak og utredning at for alternativene 10000, 11000 og 11500 er den samlede vurderingen ganske like og at alternativ 11000 er rangert som nummer 1 foran alternativ 11500. Alternativ 11500 får litt trekk for tunnelportal og terrenginngrep på Hogsnes. Med tanke på valg mellom klaffe- og hengebru så vil en klaffe-/hevebru bli mindre ruvende i sårbart kystlandskap. Det fremgår videre at de undersjøiske tunnelene (inkl. alternativ 16730) medfører mindre barrierevirkninger enn brualternativene i Byfjorden, men får trekk for at tunnelportalene og landtungene påvirker fjordlandskapet.

 

Kulturmiljø

Planområdet i korridor 1 ligger tett opp til viktige kulturmiljøet som Slottsfjellet, middelalderbyen og Jarlsberglandskapet. Blant de utredede alternativene fremgår det at alternativ 10000 kommer best ut fulgt av alternativ 11500. Alternativ 16730, senketunnel ved Korten, er rangert som nummer 6.

 

Friluftsliv

En vurdering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv er samlet i utredningen. Som det fremgår er dette to temaer som ofte kan dra i ulike retninger og hvor konsekvensene kan nulle hverandre ut. OF har her fokusert på friluftslivsdelen.

Alternativ 16730 er i utredningen vurdert å være det beste for båt- og friluftslivet langs land og på Byfjorden. Rekreasjon ved Rambergodden med nærområde vil bli mindre attraktivt. Samtidig fremgår det at Ilene, Slottsfjellet, Nordbyen og brygga i Tønsberg, dvs viktige identitetsskapende og mye bruke uteområder, i større grad vil berøres av alternativ 16730 enn alternativ bru i Vestfjorden. Ved alternativ 16730 vil den mye brukte Grevestien (natur- og kultursti), som går i fra Tønsberg og utover mot Ilene, berøres negativt. Stien stenges i en anleggsfase og vil i en driftsfase bl.a. bli utsatt for økt støy. Tellinger langs Grevestien viser betydelig bruk. Stien er i folkehelsesammenheng svært viktig med sin sentrale plassering og sitt lavterskeltilbud.

 

Det fremgår at alternativ 11500 vil åpne for mer sykling og gåing over Vestfjorden med god påkobling til lokalmiljøet på Vear/Smørberg og ligge relativt nært Tønsberg sentrum. En senketunnel (alt. 16730) vil så vidt vi erfarer ikke inneholde sykkel- og turveismulighet og gir ikke denne tilleggsgevinsten.

 

Naturmangfold

Våtmarksområdet Ilene er et internasjonalt viktig våtmarksområde, et såkalt Ramsarområde. Området er spesielt viktig som raste- og næringsområder for våtmarksfugl. Alle alternativer berører i større eller mindre grad våtmarksområdet.

Temarapport for naturmangfold viser at våtmarksfugl reagerer negativt på menneskelig aktivitet innenfor en radius på 250 meter (kap. 7.3.1). Det å anlegge en senketunnel i Byfjorden vil spesielt i anleggsperioden medføre negative konsekvenser som strekker seg langt innover i verneområdet. Det fremgår også at støy over 60 desibel i en driftsfase er en kritisk grense for våtmarksfugl.

I forbindelse med anleggsarbeider knyttet til senketunnel er det fare for spredning av forurenset masse ved grunnarbeider i sjø utenfor Kaldnes, noe som følgelig kan være uheldig for biologisk mangfold i området.

Av Naturbase og saksutredning er det klart at alternativ 11500 i liten grad vil berøre viktige naturtyper mens alternativ 16730 (senketunnel) vil berøre flere viktige naturtyper i sjø, dvs ålegressenger og bløtbunnsområder. Det er beskrevet behov for å fjerne et 200 meter bredt belte i sjøen rundt en evt. fremtidig senketunnel, noe som i en anleggsfase vil få store negative konsekvenser for viktige naturtyper på sjøbunnen. Det er antatt at det vil ta opp til 20 år å reetablere viktig ålegresseng.

Med tanke på valg mellom klaffe- og hengebru i alternativ 11500 så vil en klaffe-/hevebru over Vestfjorden bli mindre eksponert og ut i fra sin konstruksjon sannsynligvis medføre redusert fare for kollisjon hos våtmarksfugl som flyr inn og ut fra våtmarksområdet Ilene. Muligens vil barriereeffekten for overflyvende fugl reduseres med at en klaffe-/hevebru vil fremstå som et lavere anlegg. Jfr temarapporten bør en for øvrig unngå glassvegger langs en evt. bru da dette øker farene for kollisjon fugl- bru, spesielt ved gråvær/tåke.

Utredningene viser at en senketunnel, jf alternativ 16730, vil kunne ha betydelige negative konsekvenser for naturmangfold, og da spesielt for verneområdet og våtmarksfugl i en anleggs- og driftsfase. Alternativ 11500 fremstår som det klart beste alternativet.

Ny vei- og togtrase

Det er nyttig at en i hovedrapportens kap. 7 ser veialternativene opp i mot planene for jernbaneutviklingen i området og konsekvenser i forhold til ulike fagtemaer. Ideelt sett er dette planprosesser som vi gjerne hadde sett foregikk parallelt da de samlet kan få langt større konsekvenser enn sett hver for seg. Det fremgår at alternativ 11500 kommer bedre ut enn alternativ 16730, sett opp i mot både Vear- og Nøtterøykorridoren for tog.

 

Annet. Det har ikke lykkes oss å finne et støykart med støysoner i hovedrapporten eller Norconsults rapport, som viser situasjon i anleggs- og driftsfase for de to alternativene. Vi anser at dette hadde vært nyttig i forhold til temaer som friluftsliv og naturmangfold. I den videre planleggingen blir det viktig å fokusere på avbøtende tiltak både i en anleggs- og driftsfase, jf de ulike fagrapportene som er utarbeidet.

 

Plankart og saker, Vestfold fylkeskommune

Bypakke Tønsberg-regionen har anbefalt to alternativer til ny forbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten. (Fra www.vfk.no)

Oslofjordens Friluftsråds (OF) rolle som høringsinstans:

Det er mange interessegrupper som vil kommentere den fremlagte utredningen ut i fra sitt ståsted. For OFs del vil våre vedtekter og nylig reviderte planretningslinjer ligge til grunn for vår uttalelse.
I OF s formålsparagraf (§ 1) heter det:
OF er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.

I § 2, arbeidsoppgaver, heter det at Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for:
1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn.
2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.
3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer.
I OFs planretningslinjer som senest ble revidert på OFs årsmøte 2017 heter det bl.a.:
Ved alle tiltak i strandsonen må det tas hensyn til biologisk mangfold og kulturminner.
Rekkevidden av denne saken går langt ut over OFs vedtatte vedtekter og planretningslinjer, som vi legger til grunn for vår behandling.

Ilene er et internasjonalt viktig våtmarksområde for fugl. Området er godt tilrettelagt for allmennheten med fugletårn og et eget våtmarks-/besøkssenter som bl.a. tar i mot mange skoleklasser hvert eneste år. Den mye bruke Grevestien går ut i fra Tønsberg og til Ilene (og videre til Gullkrona ved Jarlsberg hovedgård), og et svært mye brukt. Stien vil stenges ved Korten i en anleggsperiode om valget faller på en senketunnel. En senketunnel vil også medføre store negative konsekvenser for våtmarksfugl og naturreservat. Foto fra et fellesarrangement ved våtmarkssenteret der OF deltok.
Ilene er et internasjonalt viktig våtmarksområde for fugl. Området er godt tilrettelagt for allmennheten med fugletårn og et eget våtmarks-/besøkssenter som bl.a. tar i mot mange skoleklasser hvert eneste år. Den mye bruke Grevestien går ut i fra Tønsberg og til Ilene (og videre til Gullkrona ved Jarlsberg hovedgård), og et svært mye brukt. Stien vil stenges ved Korten i en anleggsperiode om valget faller på en senketunnel. En senketunnel vil også medføre store negative konsekvenser for våtmarksfugl og naturreservat. Foto fra et fellesarrangement ved våtmarkssenteret der OF deltok.