På Øra er det i dag et fugletårn, men OF mener dette viktige våtmarksområdet fortjener et besøkssenter.

Fredrikstad kommune har med støtte fra Miljødirektoratet utarbeidet en kommunedelplan for naturmangfold. Kommunen er dermed en pioner på området. OF er imponert over det gode og grundige planforslaget som nå foreligger. Vi anbefaler at andre Oslofjordkommuner ser til Fredrikstad og hvordan en slik plan kan lages. En ting savner vi: Et besøkssenter på Øra.

 DATO FOR UTTALELSEN:  20.04.2018
Lenke til dokumentet vi har gitt uttalelse til

 

 Pilot-kommune

Fredrikstad kommune er en av fem pilotkommuner i Norge som er utvalgt til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, et arbeid initiert av Miljødirektoratet. Oslofjordens Friluftsråd (OF) er imponert over planforslaget som foreligger og som på en god måte oppsummerer kommunens rike biologiske mangfold, rammevilkår, overordnede mål, fokusområder og generelle utfordringer.  Planen har viktige og konkrete forslag til handlingsplan med tiltak til bl.a. hvordan en kan styrke kunnskapen om og hensynet til naturmangfoldet i kommunen. Her fremgår også tiltak til hvordan en kan gjennomføre en arealplanlegging og en arealbruk som ivaretar naturområder og sammenhengen mellom dem, bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter.

 

Supplerende kartlegging

Behov for ny supplerende kartlegging er tatt inn i planens handlingplan, noe OF har har vært opptatt av og spilt inn tidlig i planprosessen. Vi har spesielt pekt på behov for kartlegging av marine områder som erfaringsmessig er dårligere kartlagt enn områder på land.

 

Stillehavsøsters og marin forsøpling

Stillehavsøsters og plastforurensning er vidt omtalt i planen og gjennom foreslåtte tiltak i handlingsplanen. Dette er viktige fokusområder OF tidligere har pekt på

Øra naturreservat

Ramsar-området (ramsar er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker) Øra naturreservat er vidt omtalt bl.a. i forbindelse med kap. om våtmark. I forbindelse med handlingsplanen, der tilrettelegging ved reservatet er omtalt, hadde vi gjerne sett at gamle planer om et besøkssenter ved dagens fugletårn ute på Øraspissen hadde blitt løftet frem igjen. Vi viser i denne sammenheng til at Ramsarområdet Ilene i Tønsberg har fått et eget besøks-/våtmarksenter som i dag har mye aktivitet og besøk. Dette er av stor betydning og til glede for byens innbyggere, inkludert skoleklasser som tilbys egne skoleopplegg av dyktig pedagog ved senteret.

Miljødirektoratet gir støtte til etablerte våtmarkssentre i Norge.

I Tønsberg har man et besøkssenter for våtmarksområdet Ilene. Øra burde også ha et tilsvarende!.

I Tønsberg har man et besøkssenter for våtmarksområdet Ilene. Øra burde også ha et tilsvarende!  Vi anbefaler i denne sammenheng, foruten nærmere kontakt med Miljødirektorat, et besøk ved våtmarkssenteret ved Ilene. OF kan bistå praktisk med dette om en ønsker et politisk-/administrativt besøk.

 

Tilrettelegge blomsterenger

Vi nevner i forbindelse med kap. om by- og jordbrukslandskap, at flere kommuner i Norge, bl.a. Moss, har tilrettelagt med blomsterenger i bynære områder for å tiltrekke seg humler.

Ålegressenger er omtalt

OF er en høringsinstans og mottar årlig en rekke reguleringsplaner fra Oslofjordkommuner som omfatter utvidelser av eksisterende småbåthavner. Det er i denne forbindelse viktig å fokusere på at utvidelser i minst mulig grad berører/skygger ut ålegressenger.

Informasjon

I handlingsplanen inngår et prosjekt med å lage informasjonsskilt som omhandler naturverdier ved flere turområder. Dette for å kanalisere ferdsel og for å fortelle besøkende om naturverdiene i området.

Naturmangfold

OF støtter opp om forslag til kommunedelplan for naturmangfold. Vi har kommet med noen forslag til supplement og vil spesielt anbefale at et besøks-/våtmarkssenter på Øra tas inn som et tiltak som løftes og prioriteres.

 

En plan til etterfølgelse!

Vi gratulerer Fredrikstad kommune for en god og grundig kommunedelplan for naturmangfold.Vi ønsker å gjøre andre Oslofjordkommuner oppmerksomme på arbeidet Fredrikstad kommune har gjort og vise til dette som et godt eksempel til etterfølgelse.

Dato for uttalelsen:  20.04.2018

Kommunedelplan naturmangfold i Fredrikstad. Kommentarer

Vi viser til forslag til kommunedelplan naturmangfold i Fredrikstad datert 09.03.2018.

 

Fredrikstad kommune er som det fremgår en av fem pilotkommuner i Norge som er utvalgt til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, et arbeid initiert av Miljødirektoratet. Oslofjordens Friluftsråd (OF) er imponert over planforslaget som foreligger og som på en god måte oppsummerer kommunens rike biologiske mangfold, rammevilkår, overordnede mål, fokusområder og generelle utfordringer. Bakerst i planen inngår viktige og konkrete forslag til handlingsplan med tiltak til bl.a. hvordan en kan styrke kunnskapen om og hensynet til naturmangfoldet i kommunen. Her fremgår også tiltak til hvordan en kan gjennomføre en arealplanlegging og en arealbruk som ivaretar naturområder og sammenhengen mellom dem, bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter.

 

OF har gått gjennom planen og har følgende kommentarer:

 

Som det fremgår i oppdraget fra Miljødirektoratet er det forutsatt at det i første omgang skal utarbeides en plan basert på eksisterende kunnskap og data. Kartleggings- og registreringsarbeid er derfor ikke utført i denne prosessen. Behov for ny supplerende kartlegging er tatt inn i planens handlingplan, noe OF har har vært opptatt av og spilt inn tidlig i planprosessen. Vi har spesielt pekt på behov for kartlegging av marine områder som erfaringsmessig er dårligere kartlagt enn områder på land.

 

Stillehavsøsters og plastforurensning er vidt omtalt i planens kap. 4.2-4.3 og gjennom foreslåtte tiltak i handlingsplanen. Dette er viktige fokusområder OF tidligere har pekt på.

 

I forbindelse med kap. 4.5, bruk av naturområder, er det nevnt bl.a. orienteringsløp. OF har selv opplevd at sjøheimevernet under større øvelse om våren har tatt seg til rette og opprettet base i et verneområde uten tillatelse fra vernemyndighet eller grunneier. Det er viktig at forvaltningen har tett og gjensidig dialog med de ansvarlige som gjennomfører militærøvelser både å hindre uheldige episoder som nevnt over, og for at aktivitet fortrinnsvis søkes lagt i perioder der vilt og hekkefugl er mindre utsatt. Dette kan med fordel nevnes i planen.

 

I forbindelse med kap. 5.2 er det som det fremgår i teksten, spesielt viktig at kommunen som har ansvar for arealplanleggingen gjennom plan- og bygningsloven er en viktig part når det gjelder planlegging, forvaltning og bruk av randsoner rundt verneområder. Vi ser at flere kommuner med fordel kunne vært flinkere her.

 

RAMSAR-området Øra naturreservat er vidt omtalt bl.a. i forbindelse med kap. 5.3.1, om våtmark. I forbindelse med handlingsplanen, der tilrettelegging ved reservatet er omtalt, hadde vi gjerne sett at gamle planer om et besøkssenter ved dagens fugletårn ute på Øraspissen hadde blitt løftet frem igjen. Vi viser i denne sammenheng til at Ramsarområdet Ilene i Tønsberg har fått et eget besøks-/våtmarksenter som i dag har mye aktivitet og besøk. Dette er av stor betydning og til glede for byens innbyggere, inkludert skoleklasser som tilbys egne skoleopplegg av dyktig pedagog ved senteret. Oslo og Akershus har også besøkssentre og med egne pedagoger ved hhv Østensjøvannet/Storøya og Nordre Øyeren. Gjennom god informasjon får besøkende både et eierskap til området og en god forståelse for hvorfor området er vernet og ikke minst se hvilke verneverdier som finnes i området. OF er i dag en av flere som bistår med aktiviteter ved senteret ved Ilene. Ettersom planen gjelder for en åtteårsperiode foreslår vi at etablering av et besøks-/våtmarkssenter suppleres som et tiltak i handlingsplanen. Miljødirektoratet gir som kjent støtte til etablerte våtmarkssentre i Norge. Vi anbefaler i denne sammenheng, foruten nærmere kontakt med Miljødirektorat, et besøk ved våtmarkssenteret ved Ilene. OF kan bistå praktisk med dette om en ønsker et politisk-/administrativt besøk.

 

Vi nevner i forbindelse med kap. 5.3.3, by- og jordbrukslandskap, at flere kommuner i Norge, bl.a. Moss, har tilrettelagt med blomsterenger i bynære områder for å tiltrekke seg humler. Humler og bier, som er viktige for pollineringen, har gått tilbake i de senere år.
OF har gjennom «Kulturlandskapsskolen» selv arrangert to kurs med tema Humler i norsk kulturlandskap med fokus på skjøtselstiltak». Se nærmere omtale av Kulturlandskapsskolen under.

 

Ålegressenger er omtalt i kap. 5.3.4. OF er en høringsinstans og mottar årlig en rekke reguleringsplaner fra Oslofjordkommuner som omfatter utvidelser av eksisterende småbåthavner. Det er i denne forbindelse viktig å fokusere på at utvidelser i minst mulig grad berører/skygger ut ålegressenger. Vi anser at dette er noe som med fordel kan omtales kort i planen.

 

I handlingsplanen inngår et prosjekt med å lage informasjonsskilt som omhandler naturverdier ved flere turområder. Dette for å kanalisere ferdsel og for å fortelle besøkende om naturverdiene i området. Dette er noe OF ser viktigheten av og det er noe turfolk ofte etterlyser.

 

I vårt tidligere innspill til planen, datert 27.01.2017, nevnte vi Kulturlandskapsskolen der OF er sekretariat. OF har gjennomført 27 kurs/arrangement bl.a. knyttet til vegetasjonsskjøtsel, biologisk mangfold, utvalgte naturtyper og tiltak knyttet til rød- og svartelistearter. Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap, restaurering, istandsetting og skjøtsel. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk. De fleste av de gjennomførte kursene 2014-2017, er gjennomført i Vestfold med bakgrunn i lokal finansiering (Utvalgt kulturlandskap og Færder nasjonalpark), men vi har også hatt et kurs om humler i Moss. Kulturlandskapsskolen er fra vår side tenkt videreført og vi ser også på muligheter for å i større grad tilby kurs utenfor Vestfold.

 

Vi ser at kurs i regi av Kulturlandskapsskolen med fordel kunne vært arrangert i Fredrikstad (i samarbeid med kommunen) og at dette kunne inngått som et tiltak i handlingsplanen. Vi har til orientering lagt ved en oversikt over gjennomførte kurs i regi av Kulturlandskapsskolen 2014-17.
Avslutningsvis
OF støtter opp om forslag til kommunedelplan for naturmangfold. Vi har kommet med noen forslag til supplement og vil spesielt anbefale at et besøks-/våtmarkssenter på Øra tas inn som et tiltak som løftes og prioriteres. Vi gratulerer Fredrikstad kommune for en god og grundig kommunedelplan for naturmangfold. Vi ønsker å gjøre andre Oslofjordkommuner oppmerksomme på arbeidet Fredrikstad kommune har gjort og vise til dette som et godt eksempel til etterfølgelse.
Med vennlig hilsen
Oslofjordens Friluftsråd

OFs planretningslinjer, småbåthavner

I forbindelse med OFs planretningslinjer, vedtatt av vårt årsmøte, heter det:

 

Biologisk mangfold

Ved alle tiltak i strandsonen må det tas hensyn til biologisk mangfold. Viktige naturtyper, oppvekst- og leveområder, samt truete og sjeldne arter må ivaretas og synliggjøres gjennom egne kommunale planer. Større utbyggingsområder bør kartlegges av fagfolk i sommerhalvåret for å fange opp truede arter og viktige naturtyper som fra før ikke er kartlagt og som det er viktig å bevare. Det er viktig å fremme kartlegging og starte fjerning av svartelistearter som påvirker friluftslivs- og naturverninteressene negativt, f eks. rynkerose og stillehavsøsters.