Maurløven finnes svært få steder utenfor Hvaler. Her med friluftshuset på Storesand i bakgrunnen.
Dato for uttalelsen: 22. desember 2020

Kommunedelplan naturmangfold. Innspill til Hvaler kommune

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser kommunens oppstart av kommunedelplan for naturmangfold. OF uttalte i forbindelse med siste rullering av Hvalers kommuneplan i 2017 følgende:

 

Områdene rundt Oslofjorden er et de mest artsrike og biologisk verdifulle områdene i landet. Vi erfarer at flere Oslofjordkommuner har i sin rullering av kommuneplanen nylig sett behov for å supplere med biologiske undersøkelser, noe vi antar også er aktuelt for Hvaler kommune og at dette derfor er noe som bør belyses i planarbeidet.

OF er med denne bakgrunn følgelig positiv til at Hvaler kommune nå starter opp arbeidet med en egen kommunedelplan knyttet til kommunens naturmangfold.

Det fremgår at overordnete mål for planarbeidet er:

– å gi en helhetlig oversikt over naturmangfoldet i kommunen og tilgjengeliggjøre denne informasjonen.
– Bedre beslutningsgrunnlaget når ulike interesser skal avveies i arealforvaltningen
– Løfte naturmangfoldet i kommunen
– Gjøre at arbeidet med naturmangfold blir bedre politisk forankret
– Lage en plan for skjøtsels- og forvaltningstiltak

 

OF støtter opp om disse viktige målene og også forslag til planprogram.

 

Se til Fredrikstad, en pilotkommune på fagområdet

Vi benytter også anledningen til å vise til arbeidet i Fredrikstad som i 2018 var en av fem pilotkommuner i Norge som var utvalgt til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold, et arbeid initiert av Miljødirektoratet. Fredrikstad kommune har vedtatt en god plan for naturmangfold, et eksempel til etterfølgelse. Planen oppsummerer på en god måte kommunens rike biologiske mangfold, rammevilkår, overordnede mål, fokusområder og generelle utfordringer. Bakerst i denne planen inngår viktige og konkrete forslag til handlingsplan med tiltak til bl.a. hvordan en kan styrke kunnskapen om og hensynet til naturmangfoldet i kommunen. Her fremgår også tiltak til hvordan en kan gjennomføre en arealplanlegging og en arealbruk som ivaretar naturområder og sammenhengen mellom dem og hvordan en kan bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter. Vi ser at mye av dette også er aktuelle temaer i forbindelse med Hvaler kommunes kommende arbeid.

 

Det framgår at planen skal utarbeides basert på eksisterende kunnskap og data. Her påpeker vi samtidig at behov for ny supplerende kartlegging tas inn i planens handlingsplan.

 

Vi nevner også viktigheten av at kommunen som har ansvar for arealplanleggingen gjennom plan- og bygningsloven er en viktig part når det gjelder planlegging, forvaltning og bruk av randsoner rundt verneområder. Vi ser at flere kommuner med fordel kunne vært flinkere her. Vi anbefaler et fokus på dette i planen.

 

Viktig med marint fokus inkl. ålegrasenger

Vår generelle erfaring er at kartlegging av marine områder erfaringsmessig er langt dårligere kartlagt enn områder på land. Vi anbefaler at Hvaler kommune med sin beliggenhet, omkranset av sjø på alle kanter ser nærmere på dette. OF er som kjent en høringsinstans og vi mottar årlig en rekke reguleringsplaner fra Oslofjordkommuner som omfatter utvidelser av eksisterende småbåthavner. Det er i denne forbindelse viktig at utvidelser i minst mulig grad berører/skygger ut ålegressenger. Vi anser at dette er noe som med fordel kan tas opp og nevnes spesielt i planen.

 

Stillehavsøsters

Marine arter på fremmedartlisten er også et aktuelt tema å ta opp. Vi nevner i denne sammenheng spesielt stillehavsøster. OF har over flere år vært engasjert i Vestfold der en gjennom bl.a. dugnader aktivt har kartlagt og fjernet stillehavsøsters i viktige frilufts- og naturvernområder. OF er nå også engasjert i et prosjekt på stillehavsøsters av Viken fylkeskommune.

 

Informasjon om naturmangfold til besøkende

OF peker på viktigheten av å lage informasjonsskilt som omhandler naturverdier ved flere tur- og utfartsområder. Dette både for å kanalisere ferdsel og for å fortelle besøkende om naturverdiene i området. Dette beriker turen og etterlyses ofte av turgåere. Dette kan evt. være et aktuelt oppfølgingsprosjekt, bl.a. i samarbeid med forvaltningsmyndighetene i verneområdene.

 

Kulturlandskapskolen

Vi benytter anledningen til å nevne vårt prosjekt Kulturlandskapsskolen. Gjennom Kulturlandskapskolen har vi gjennomført over 40 kurs/arrangement bl.a. knyttet til vegetasjonsskjøtsel, biologisk mangfold, utvalgte naturtyper og tiltak knyttet til rødlistearter og arter oppført på fremmedartslisten. Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning og praktiske tips til grunn- og hytteeiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap, restaurering, istandsetting og skjøtsel. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk. Med bakgrunn i lokal økonomisk støtte har de fleste kursene så langt vært arrangert i Vestfold. Men i 2020 fikk OF et større bidrag fra Sparebankstiftelsen til å videreutvikle og fortsette med samlinger og kurs de neste årene og da i hele Oslofjordområder, noe vi følgelig er svært glade for. Det er i denne sammenheng ønskelig å i større grad å gjennomføre samlinger i Østfold og ikke minst i Hvaler. OF vil ta initiativ til et møte med både Hvaler kommune, Statens naturoppsyn og Ytre Hvaler nasjonalpark om dette, der vi bl.a. ønsker å diskutere muligheter for samarbeid og også konkrete temaer til kurs.

Pollinerende insekter

Vi nevner at flere kommuner i Norge, bl.a. Moss, har tilrettelagt med blomsterenger i bynære områder for å tiltrekke seg humler. Humler og bier, som er viktige for pollineringen, har gått tilbake i de senere år. OF har gjennom «Kulturlandskapsskolen», omtalt over, i samarbeid med foreningen «La humla suse» har arrangert to kurs med tema humler i norsk kulturlandskap med fokus på skjøtselstiltak.

 

Viktige lokale ressurser

Vi nevner ellers de mange lokale naturvern- og friluftslivorganisasjonene i Hvaler og omegn som en stor lokal ressurs med tanke på kunnskap om biologisk mangfold. Mange bruker Artsdatabankens Artsobservasjoner for å plotte egne funn. Vi i anbefaler i denne sammenheng et bredt samarbeid og involveringsarbeid med foreningene. Det synes ellers som at det foreligger en del flere plott fra vestsiden av Hvaler i Artsdatabanken enn det gjør fra østsiden av kommunen. Dette med tanke på hvor det kan være behov for supplerende data og kartlegging i årene fremover.

 

Vi ønsker Hvaler kommune lykke til videre med det viktige planarbeidet!

 

 

 • Sendt til:
 • Hvaler Kommune

 

 • Kopi:
  Viken Fylkeskommune
  Fylkesmannen i Oslo og Viken
  OF`s rådsmedlemmer i Hvaler
  FNF Østfold

Mer om strandsonen