Friluftshuset på Storesand kommer til å bli viktig for å møte besøkende som bl.a. søker informasjon og ønsker å oppleve nasjonalparken.
Friluftshuset på Storesand kommer til å bli viktig for å møte besøkende som bl.a. søker informasjon og ønsker å oppleve nasjonalparken.

OF har kommentert kommuneplanens samfunnsdel for Hvaler Kommune og påpekt at det det bør fokuseres på nasjonalparksenterets og friluftshuset på Storesands rolle når Hvaler kommune nå ønsker å fremstå som en nasjonalparkkommune. OF er positive til at en skal motarbeide privatisering av strandsonen og anbefaler samtidig en kartlegging av ferdselshindre i strandsonen. Andre punkter er fokus på kulturminner og i denne sammenheng bl.a. vedlikehold av Akerøya fort og Torbjørnskjær fyr, da gjerne sett i sammenheng med frivillig innsats. Vannkvaliteten i Vauerkilen og søkelys på parkeringskapasitet ved friområder er et par andre viktige punkter.

Dato for uttalelsen: 28.08.2020

 

Kommuneplan for Hvaler, samfunnsdelen. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til brev vedr. forslag til samfunnsdelen i tilknytning til kommuneplan for Hvaler. OF har fått utsatt høringsfrist etter avtale med kommuneplanlegger Aleksander Andreassen. OF har følgende kommentarer til utkastet: Nytt i denne revideringen er at kommunen i planarbeidet, som mange andre kommuner også nylig har gjort, har knyttet dette tett opp til FNs 17 bærekraftmål. I planen har kommunen valgt å legge vekt på tre av bærekraftsmålene.

 

OF har følgende kommentarer til planforslaget:

Selv om Miljødirektorats forslag til «Helhetlig plan for Oslofjorden» ikke er vedtatt i Stortinget ennå, så hadde vi gjerne sett at det i starten på kommunedelplanen ble referert til utkastet til denne viktige planen og som innehar mange relevante temaer som det også er pekt på i kommunens planutkast. Mange kystkommuner og også OF har bidratt med kommentarer og innspill i denne planprosessen.

 

Miljø og klima

Det legges vekt på et bærekraftig naturmiljø som en viktig grunnmur for det menneskelige samfunnet. Vi hadde gjerne sett at det nitidige sikringsarbeidet, med oppkjøp av friområder til allmennheten som bl.a. OF har utført over flere tiår, hadde blitt omtalt. Uten dette arbeidet hadde mange nasjonalt viktige friluftsområder langs sjøen blitt bygget ned. Uten disse friområdene hadde det heller ikke vært mulig å opprette nasjonalparken.

Under avsnittet blågrønn struktur pekes det på negative faktorer som forsøpling og forurensning av kystsonen, noe OF støtter opp om. OF har gjennom flere år med strandryddingsprosjekter løftet og drøftet dette overfor overordnete myndigheter og vi føler at vi har blitt lyttet til, spesielt det siste tiåret,
Foreslåtte målsetninger under hovedmålet «miljø- og klimaavtrykk i Hvaler skal reduseres»

 

Hvaler med sin flotte natur skal fremmes som en nasjonalparkkommune

Det er flott at det i tekstdokumentet understrekes at Hvaler ønsker å være en nasjonalparkkommune. Her er nasjonalpark-/besøkssenteret i Skjærhalden og ikke minst det nyåpnede friluftshuset på Storesand viktig for å møte besøkende som bl.a. søker informasjon og ønsker å oppleve nasjonalparken. OF har som kjent jobbet i mange år med planlegging og finansiering av friluftshuset på Storesand som nå etter avtale driftes av kommunen. Dette blir to viktige innfallsporter til nasjonalparken med tanke på at kommunen skal fremmes som en nasjonalparkkommune. Dette burde etter OFs syn derfor vært nærmere omtalt.

 

Bevaring av kystkulturmiljøet

Bevaring av kystkulturmiljøet er nevnt. Dette kunne etter OFs syn vært viet større oppmerksomhet i planforslaget. Hvaler har et unikt nasjonalt kystkulturmiljø med bl.a. mange gamle bygg og installasjoner langs kysten. Det er ofte et stort etterslep når det gjelder vedlikehold, noe en bl.a. ser i forbindelse med Akerøya fort og ikke minst Torbjørnskjær fyr. Det er i denne sammenheng viktig å løfte frem frivilligheten som en ressurs som ofte gjør en enorm innsats og legger ned flere tusen arbeids- og dugnadstimer i enkeltprosjekter. Vi viser her til Hvaler Kulturvernforenings arbeid med å restaurere og istandsett gammel kommunal bygningsmasse som gamle Brekke skole. Bygget fremstår i dag i fordums prakt etter at foreningen har lagt ned et enormt arbeid. Bygget inngår i dag i kystleden. Kulturvernforeningen har også oppført og istandsatt 3 hytter på Brottet på Spjærøy. Alle disse bygningene er i dag svært populære og mye benyttede kystledhytter.

Løsning for kloakk- og avfallshåndtering hos fritidsbåter og bobiler skal utvikles ved helhetlig planlegging av bl.a. småbåthavner
Gode og velfungerende anlegg for tømming av septikk i båt- og gjestehavner og som har jevnlig oppsyn og holdes vedlike er viktige suksesskriterier. Det må også være tilstrekkelig antall anlegg, som foreslått.

 

Gang- og sykkelveinettet skal utvikles

Satsning på gang- og sykkelveier er viktig for en miljøvennlig og opplevelsesrik og sikker ferdsel. Vi ser paralleller til hvordan en over mange år fikk planlagt og etablert en sammenhengende sykkelsti gjennom Tjøme til Verdens Ende. Dette er et svært populært mye brukt anlegg både blant fastboende, hytteboere og ikke minst de mange tilreisende.

 

Kyststi

OF støtter viktigheten at kyststiene vedlikeholdes. Dette er bl.a. viktig i en tid med økende grad av gjengroing samtidig som stiene brukes mer enn noen gang, både av besøkende utenfra, hyttefolk og fastboende.

 

Hvaler kommune skal motarbeide privatisering av strandsonen

OF støtter opp om dette og den foreslåtte ulovlighetsoppfølgingen. Vi anbefaler et strandsoneprosjekt med kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen etter modell av bl.a. Råde, Vestby og Hurum kommunes prosjekter. OF opplever at trykket på strandsonen i Oslofjorden er større enn noen gang.

 

Hensyn til artsmangfold

Hvaler har et unikt og særdeles rikt biologisk mangfold. Det er viktig at dette ivaretas av verne- og forvaltningsmyndighetene der det er snakk om verneområder. Vel så viktig er det å ta vare på områder med naturkvaliteter og viktig biologisk mangfold som ikke er vernet.

 

Forvaltningsmessige grep med tanke på arter på rød- og fremmedsartslisten er viktig. Vi nevner også her viktigheten av å samarbeide med frivillige foreninger og organisasjoner som bl.a. botanisk forening, naturvernforbundet og ikke minst OF. OF har med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB nylig startet opp prosjektet Kulturlandskapsskolen, der også Hvaler kommune er planlagt å inviteres til samarbeid. Gjennom kulturlandskapsskolen fokuseres det på den økende gjengroingen av friluftslivsområder, natur- og kulturlandskap og tap av biologisk mangfold rundt Oslofjorden. Dette skjer gjennom praktisk aktivitet og kurs ute og der frivilligheten engasjeres, bl.a. med hytteeiere som en viktig ressurs.

Vi nevner ellers at Fredrikstad, som en pilotkommune i Norge, har utarbeidet er egen kommunedelplan for naturmangfold, noe vi også vil anbefale Hvaler kommune å vurdere.

 

Vauerkilen – behov for tiltak

OF har det siste året fått flere henvendelser om dårlig vannkvalitet i Vauerkilen og det er pekt på behov for å gjøre noe. OF støtter opp at dette er et arbeid som med støtte fra sentrale myndigheter bør utredes og følges opp.

 

Savnes:

Vi hadde under hovedmålet også gjerne sett at bærekraftig naturopplevelser og opphold gjennom telting og kystledopphold hadde blitt omtalt. Hvaler er med sine seks kystledhytter en av de største kystledkommunene i Oslofjorden. OF har som kjent også to teltplasser på hhv Storesand og Stuevika. Plassene driftes av lokale tilsynsvakter. OF er av den oppfatning at bruk av teltplassene og kystledhyttene er i tråd med kommunens hovedmål og ønske om at miljø- og klimaavtrykket skal reduseres.
Foreslåtte målsetninger under «økonomisk bærekraft i Hvaler kommune»

 

Småbåthavner

OF støtter opp om forslaget om at enkeltbrygger skal samles i større anlegg, noe som vil bidra til at strandsonen fremstår som mindre nedbygget. Samtidig må det ikke komme nye småbåthavner jf tidligere foreslått anlegg ved Hvileberget, et anlegg som vi mener ville medført store negative konsekvenser i et sårbart og særegent kystlandskap.

 

Satsning på gjesteplasser er ellers viktig. OF nevner i denne sammenheng vår abonnementsordning knyttet til svaibøyer, der vi har flere bøyer som er lagt ut i Hvaler. Dette er en populær ordning som bl.a. gjør at folk i småbåter kan sove trygt i uthavner.

 

Det er videre viktig å se nærmere på eksisterende og nye og store marinaer som skal betjene mange og store båter. Nye næringsarealer må legge til rette og bygge opp under Hvaler kommunes egenart.

 

Annet:

Vi understreker viktigheten av å ha et tilstrekkelig antall p-plasser til dagsbesøkende ved utfarts- og friområdene og at disse er skiltet for å unngå at noen legger beslag på de over flere døgn og for at flest mulig skal få glede av og tilgang til populære og mye brukte friområder.

Akvakultur er også et naturlig tema som i mindre grad er omtalt. Vi viser i denne sammenheng til OFs planretningslinjer der det heter:

– Anlegg for skjelldyrking og lignende bør ikke anlegges slik at de kommer i konflikt med friluftslivets interesser i Oslofjorden. Ved vurdering av plasseringen skal det tas hensyn til avstand til sikrede friluftsområder, innvirkning på det visuelle miljøet, ferdselen til småbåter, bading fra land, fritidsfiske fra land, konsekvenser for miljø og biologisk mangfold og antall anlegg totalt i en kommune/region. OF ønsker ikke at det etableres oppdrettsanlegg for fisk i Oslofjorden.
– Det må i forbindelse ved etablering av skjell- fiskeoppdrettsanlegg og andre større installasjoner i sjø stilles krav om en bankgaranti som hindrer at havarerte anlegg blir liggende å forsøple.

Hvaler kommune har selv erfaring med skjellopprettsanlegg som har blitt liggende brakk og forurense.
Vi ønsker Hvaler kommune lykke til med det videre planarbeidet. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid!
Med vennlig hilsen
Oslofjorden Friluftsråd

Espen Søilen
direktør

Kjetil Johannessen
avd.leder plan og friområde
Godkjent og elektronisk ekspedert

Sendt til:

Hvaler kommune

Kopi:
OF’s rådsmedlemmer i Hvaler
FNF Østfold

Torbjørnskjær fyr er et viktig kulturhistorisk minne.
Torbjørnskjær fyr er et viktig kulturhistorisk minne.
Maurløve på fra et arrangement med skoleelever på Storesand, det nye friluftshuset i bakgrunnen. Maurløven finnes få andre steder og representerer med det de unike naturverdiene på Hvaler. Friluftshuset representerer mulighetene som en innfallsport til nasjonalparken.
Maurløve på fra et arrangement med skoleelever på Storesand, det nye friluftshuset i bakgrunnen. Maurløven finnes få andre steder og representerer med det de unike naturverdiene på Hvaler. Friluftshuset representerer mulighetene som en innfallsport til nasjonalparken.
Kyststi er et viktig friluftstilbud, her fra kyststien på Asmaløy.
Kyststi er et viktig friluftstilbud, her fra kyststien på Asmaløy.