OF støtter opp om Nye Asker ambisjoner for fjorden og friluftslivet.

Utfyllende opplysninger om saken:

Kommuneplan for Nye Aker

OF har gått igjennom forslag til kommuneplan for Nye Asker og har følgende  følgende kommentarer til planutkastet:

Det vises til intensjonsavtalen mellom dagens kommuner der det står at en skal utarbeide en felles visjon som tar utgangspunkt i at:
«En bl.a. skal leve i en kommune med en unik kystlinje med mange naturperler, preget av nærhet mellom mennesker og en bærekraftig natur».
Kommunen setter seg et stort men et fullt oppnåelig mål når den under bærekraftmål «et grønt liv» skriver: «Kommunen skal være den beste friluftslivskommunen».

 

Kyststien, her ved Sjøstrand, bør være et satsingsområde.
Kyststien, her ved Sjøstrand, bør være et satsingsområde.

Kyststi

Visjonene vitner om en kommune som vil satse på og prioritere friluftslivet, noe vi følgelig støtter opp om. Vi nevner i denne sammenheng behovet for en sammenhengende kyststi i nye Asker. Kyststien er et viktig lavterskeltilbud som skaper stor grad av fysisk aktivitet. Vi anbefaler i denne forbindelse at Nye Asker prioriterer kyststien og søker å tette såkalte «missing links».

 

I Nye Asker vil det være tilsammen seks kystledhytter. Her Butikken på Nordre Langåra.
I Nye Asker vil det være tilsammen seks kystledhytter. Her Butikken på Nordre Langåra.

6 kystledhytter

OF ser videre fram til et fortsatt samarbeid om de seks kystledhyttene som ligger i nye Asker. Nye Asker blir med dette en av kommunene rundt Oslofjorden med flest kystledhytter, et svært populært tilbud i sommerhalvåret.

 

OF enig i Satsningsområder

Seks av FNs bærekraftmål som nye Asker har lagt til grunn, vil som det fremgår, legge direkte føringer for valg av satsningsområder i ny kommuneplan. Blant bærekraftmålene inngår:
«Bærekraftige byer og samfunn» – bl.a. med fagtemaer/innsatsområder som naturområder/kulturmiljøer, vannforvaltning, forsøpling. Det framgår at fokusområder i det videre kommuneplanarbeidet bl.a. vil være vern. I planen står det bl.a. at kommunen fra naturens side er svært attraktiv bl.a. med en kystlinje som byr på enestående muligheter for friluftsliv – og at dette må sikres. Innsatsområder er bl.a. å beskytte viktige naturområder mot utbygging, inngrep og forurensning og sikre sammenhengende grønnstrukturer samt sikre sjø- og vannmiljø og sikre sammenhengende grønnstruktur.

Stoppe klimaendringene» med fagtemaer/innsatsområder som grønn mobilitet, der gode løsninger for bl.a. gange og sykkel inngår. Vi har i denne sammenheng allerede nevnt viktigheten av å fokusere på en sammenhengende kyststi over.

God helse» med fagtemaer/innsatsområder som: universell utforming og folkehelse – med fokus på at folkehelsearbeid motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse i befolkningen.

Dette er alle viktige fagtemaer og innsatsområder som OF støtter opp om.

OF ser fram til et positivt og fruktbart samarbeid med nye Asker. Vi ser at vi har flere arbeidsområder der vi kan samarbeide med nye Asker. Foruten kystled og kystst, nevnt over, bl.a. uteundervisningsopplegg og kurstilbud for skoler, marin forsøpling, kajakktilrettelegging, svaibøyer og bekjempelse av stillehavsøster, for å nevne noen fagområder.

Nye Asker har satt seg høye mål for natur og friluftsliv.
Nye Asker har satt seg høye mål for natur og friluftsliv.

Røyken kommune

Areal og samfunnsplanlegging

Røyken rådhus

3440 Røyken

 

 

 

 

 

Deres ref.nr. S19/108-8            Vår arkiv 27/19                                 Slemmestad 20.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplan for nye Asker2020-2032. Kommentarer til planprogram

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til brev av 01.02.2019 vedr. forslag til planprogram i tilknytning til kommuneplan for nye Asker. OF har følgende kommentarer til planutkastet:

 

Kap. 3 Visjon og verdier

Det vises til intensjonsavtalen mellom dagens kommuner der det står at en skal utarbeide en felles visjon som tar utgangspunkt i at:

 

«En bl.a. skal leve i en kommune med en unik kystlinje med mange naturperler, preget av nærhet mellom mennesker og en bærekraftig natur».

 

Kommunen setter seg et stort men et fullt oppnåelig mål når den under bærekraftmål

«et grønt liv» skriver:

 

«Kommunen skal være den beste friluftslivskommunen».

 

Dette vitner om en kommune som vil satse på og prioritere friluftslivet, noe vi følgelig støtter opp om. Vi nevner i denne sammenheng behovet for en sammenhengende kyststi i nye Asker. Kyststien er et viktig lavterskeltilbud som skaper stor grad av fysisk aktivitet. Vi anbefaler i denne forbindelse at Nye Asker prioriterer kyststien og søker å tette såkalte «missing links».

 

OF ser videre fram til et fortsatt samarbeid om de seks kystledhyttene som ligger i nye Asker. Nye Asker blir med dette en av kommunene rundt Oslofjorden med flest

kystledhytter, et svært populært tilbud i sommerhalvåret.

 

Kap. 4. Satsningsområder

Seks av FNs bærekraftmål som nye Asker har lagt til grunn, vil som det fremgår, legge direkte føringer for valg av satsningsområder i ny kommuneplan. Blant bærekraftmålene inngår:

 

 

-«Bærekraftige byer og samfunn» – bl.a. med fagtemaer/innsatsområder som

naturområder/kulturmiljøer, vannforvaltning, forsøpling. Det framgår at fokusområder i det videre kommuneplanarbeidet bl.a. vil være vern. På side 16 står det bl.a. at kommunen fra naturens side er svært attraktiv bl.a. med en kystlinje som byr på enestående muligheter for friluftsliv – og at dette må sikres. Innsatsområder er bl.a. å beskytte viktige naturområder mot utbygging, inngrep og forurensning og sikre sammenhengende grønnstrukturer samt sikre sjø- og vannmiljø og sikre sammenhengende grønnstruktur.

 

-«Stoppe klimaendringene» med fagtemaer/innsatsområder som grønn mobilitet, der gode løsninger for bl.a. gange og sykkel inngår. Vi har i denne sammenheng allerede nevnt viktigheten av å fokusere på en sammenhengende kyststi over.

 

-«God helse» med fagtemaer/innsatsområder som: universell utforming og folkehelse – med fokus på at folkehelsearbeid motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse i befolkningen.

 

Dette er alle viktige fagtemaer og innsatsområder som OF støtter opp om.

 

OF ser fram til et positivt og fruktbart samarbeid med nye Asker. Vi ser at vi har flere arbeidsområder der vi kan samarbeide med nye Asker. Foruten kystled og kystst, nevnt over, bl.a. uteundervisningsopplegg og kurstilbud for skoler, marin forsøpling, kajakktilrettelegging, svaibøyer og bekjempelse av stillehavsøster, for å nevne noen fagområder.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Oslofjorden Friluftsråd

 

 

 

 

 

Rune J. Svensson

direktør                                                                                                                                                    Kjetil Johannessen

seniorrådgiver

 

 

 

 

Godkjent og elektronisk ekspedert

 

 

 

Kopi:  

OF’s rådsmedlemmer i Asker, Røyken og Hurum

Buskerud Fylkeskommune, regionavd.