Asker kommune ønsker å være en foregangskommune for å knytte FNs bærekraftsmål til planarbeidet. OF mener kommunen bør lage en egen kommuneplan for biologisk mangfold og støtter opp under forslaget om å bevare sammenhengende grøntområder og gjennomgårende turveinett som tilrettelegges for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet.  Videre anbefaler OF kommunen om å starte strategiske oppkjøp av attraktive strandeiendommer som legges ut for salg for bedre tilgang til sjøen. Økt satsing på å stanse og reversere tap av biologisk mangfold, er også et punkt OF anbefaler.

Dato for uttalelsen: 28. januar 2020

 

Kommuneplan for nye Asker, samfunnsdelen. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til brev av 04.12.2019 vedr. forslag til samfunnsdelen i tilknytning til kommuneplan for nye Asker. OF har følgende kommentarer til utkastet:

Som det fremgår er dette den første kommuneplanen for den nye kommunen.  Asker kommune er en foregangskommune når det gjelder å knytte FNs 17 bærekraftsmål i planarbeidet. I planen har kommunen valgt å legge vekt på seks av bærekraftsmålene.

 

OF har følgende kommentarer til planforslaget:

Utvalgt bærekraftsmål: Samarbeid for å nå målene (FNs bærekraftmål 17)

Her ligger det muligheter for innovasjon og miljømessig bærekraft. OF mener vi har flere relevante tjenester her, bl.a. kystleden, fokus og aksjoner knyttet til marin forsøpling og natur og friluftsveiledning for barn og unge, noe vi vil utdype lenger ned i uttalelsen.

Satsningsområde: Bærekraftige byer og samfunn (FNs bærekraftmål 11)

Det fremgår at kommunen er avhengig av god klimavennlig infrastruktur som bl.a. omfatter teknisk infrastruktur som veier og grønnstruktur. OF har siden 1992, da kyststien ble etablert i Ytre Oslofjord, arbeidet for å få til et sammenhengende kyststinett rundt hele Oslofjorden. Det er i dag fremdeles flere «missing links», også i Asker kommune. Vi ber nye Asker om å fokusere på dette og prioritere dette arbeidet for å få på plass en sammenhengende kyststi i Asker.

 

Nye Asker blir med 4000 hytter en av Oslofjordens største hyttekommuner. Det nevnes fremtidige utfordringer knyttet til at flere ønsker å omgjøre hytter til helårsboliger. Vi nevner også utfordringer knyttet til gråvann fra hytter og mulige lokale forurensninger, Dette bør kartlegges og i flere områder søkes utbedret.

 

Det nevnes at Asker har et stort potensiale til å etablere nye næringer med kompetent arbeidskraft innenfor bærekraftig, miljøvennlig og kunnskapsbaserte næringer. Vi mener at OF, med 22 medarbeidere og i dag med et hovedkontor i Slemmestad er en slik type bedrift. Vi flyttet til Slemmestad i 2017. OF er i dag Norges største friluftsråd og er ledende blant friluftsrådene innenfor flere fagområder som bl.a. uteundervisning og marin forsøpling.

 

OF støtter opp om viktigheten av å ta vare på kommunens rike og varierte biologiske mangfold som inkluderer bl.a. prioriterte arter, verneverdige naturtyper og verneområder.
Vi nevner i denne sammenheng at Fredrikstad kommune er en foregangskommune med tanke på å lage en egen kommunedelplan på biologisk mangfold, noe vi også anser er et tema aktuelt for Asker kommune.

 

OF støtter opp om at utvalgte skogsområder på Hurumlandet vurderes inkludert i Marka. Dette er viktige natur- og rekreasjonsområder for biologisk mangfold og folk. Vi nevner her at vår søskenorganisasjon, Oslo og Omland Friluftsråd, som har sitt hovedfokus knyttet til Marka, her er en naturlig aktør å involvere for Asker kommune.

 

Hovedmål: Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige, som utvikles i god balanse mellom vekst og vern (FNs hovedmål 11)

Her inngår som strategi bl.a. viktig forslag om å bevare sammenhengende grøntområder og gjennomgårende turveinett som tilrettelegges for friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet. Dette er noe OF støtter opp om.

 

Vi nevner også, som en strategi, at kommunen bør kjøpe attraktive strandeiendommer som legges ut for salg for å gi en stadig økende befolkning tilgang til sjøen. En kan i stor grad finansiere denne typen kjøp ved å skille ut bygningsmassen i ettertid og selge denne til private, samtidig som allmennheten får tilgang til viktige bade- og rekreasjonsområder. OF er kjent med at kommunen tidligere har gjort flere strategiske oppkjøp som har åpnet opp tidligere lukkede strandarealer, bl.a Esvika på Konglungen. Kommunen var også interessert da den flotte og 15 mål store strandeiendommen Munkesletta ble lagt ut for salg. Vi håper kommunen fortsatt vil være proaktiv når attraktive strandeiendommer legges ut for slag i framtiden.

 

OF støtter opp om delmål der Askersamfunnet verner om og sikrer naturmangfoldet og kulturmiljøer og strategi der Asker kommune skal tilrettelegge for bærekraftig forvaltning og vern av økosystemene i havet, langs kysten og på land og stanse og reversere tap av biologisk mangfold. Asker er nå en av Oslofjordkommunene med lengst kystlinja og det er mange utfordringer knyttet til bl.a. vannkvalitet som er tatt opp i Klima og miljødepartementets «Helhetlig plan for Oslofjorden» som nylig har vært ute til høring. OF har underveis vært en aktiv bidragsyter i Miljødirektoratets arbeid. Se ellers vårt innspill under «satsningsområde innovasjon», vedr. vårt arbeid for å etablere et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling i kommunen.

Satsningsområde: God helse (FNs bærekraftmål 3)

Her inngår hovedmål der Askersamfunnet sikrer god helse og fremmer livskvalitet for alle uansett alder. En av strategiene for å nå dette målet er i samarbeide med ulike aktører å utvikle og samordne aktiviteter og tiltak som fremmer god helse og livskvalitet. Her mener vi at OF har mye å bidra med både med tanke på våre tverrfaglige uteundervisningsopplegg i og ved Oslofjorden der vi når mer enn 15000 barn og unge i året. Kystleden er også et tilbud som når svært. Nye Asker har hele 6 kystledhytter som genererer mange overnattinger hvert år.
Vi har tidligere, i samarbeid med kommuner, bl.a. Asker, arrangert turer for lunge- og hjertesyke.

 

Satsningsområde: God utdanning (FNs bærekraftmål 4 og 12)

Som nevnt over har OF gjennom våre kurs og klasseveiledninger en stor uteaktivitet i og ved Oslofjorden. Vi opplever at våre fagrelaterte aktiviteter ute fremmer barns nysgjerrighet i langt større grad enn når de sitte på skolebenken. Vi har også egne undervisningsopplegg om livet i fjæra og marin forsøpling som i stor grad engasjerer de yngre og utløser forskertrang og kreativitet, dette i tråd med foreslåtte strategier.

Satsningsområde: Innovasjon og næringsutvikling (FNs bærekraftmål 8 og 9)

Som et delmål inngår her at Askersamfunnet har et attraktivt og innovativt næringsliv som bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning. Vi nevner i denne forbindelse at i samarbeid med Asker kommune, konsulentfirmaet Mepex og næringsklyngen No Waste, deltar Oslofjordens Friluftsråd i arbeidet med å få etablert et «regionalt kompetansesenter for marin forsøpling» i Slemmestad. Dette inngår i Asker kommunes strategi for å bli en kommune uten forsøpling. Ved senteret skal det utføres forskning og analyse, og tilrettelegge for innovasjon og næringsutvikling. Et midlertidig analyseverksted og undervisningslokale er allerede etablert av Oslofjordens Friluftsråd og Mepex.

 

Avslutningsvis takker vi for anledningen til å komme med innspill og ser frem til å være med å medvirke i videre planarbeid.

 

Med vennlig hilsen
Oslofjorden Friluftsråd

Espen Søilen
direktør Kjetil Johannessen
avd.leder plan og friområde
Godkjent og elektronisk ekspedert
Kopi:
OF’s rådsmedlemmer i Asker
FNF Akershus
Oslo og Omland Friluftsråd

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Les mer på fn.no