Konsekvensutredningene for innspillsområdene har fanget opp viktige konsekvenser for friluftlivs-, naturvern, kulturminneinteresser og barn og unges lekeområder. Det er positivt og viktig at det ved fortetting i eksisterende boligområder skal legges vekt på å bevare grønne lunger, friarealer og eksisterende vegetasjon. OF ser også positivt på at det arbeides for å tilrettelegge med kyststi på syv strekninger i kommunen og at at kommunen har valgt å kartlegge og lage en helhetlig plan for den rødlistede naturtypen ravinedaler der hovedfokus er bevaring og skjøtsel, men savner egen kommuneplandel for naturmangfold.

OF er positiv til at kommunen satser på kyststi. Her fra befaring med kommunen.

Dato for uttalelsen: 20. desember 2018

Kommuneplanens arealdel Lier. Kommentarer

Uttalelsen viser til brev vedr. rullering av kommuneplanens arealdel Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer:

Konsekvensutredningene for innspillsområdene har på en god måte fanget opp viktige konsekvenser for friluftlivs-, naturvern, kulturminneinteresser og barn og unges lekeområder.

Av de 32 innspillsområder for boligutvikling og næring er det kun et område (nr 79) ved Gullaug på 4 dekar og med forslag om utbygging av 15 boliger som ligger i tilknytning til sjøen. Området ligger tilbaketrukket i fra sjøen og langs hovedveien. Vi kan ikke se at en utbygging her vil ha negative konsekvenser for viktige natur- og friluftslivsinteresser.
Det er ellers positivt og viktig at det ved fortetting i eksisterende boligområder skal legges vekt på å bevare grønne lunger, friarealer og eksisterende vegetasjon.

Fjordbyen på Lierstranda

Det fremgår at utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda bli styrt i en egen planprosess, en prosess OF følger. Lierstranda er prioritert som kommunens hovedutviklingsområde for bolig og næring sammen med Gullaug og Lierbyen.

Vi har i flere omganger tidligere uttalt oss i forbindelse med ulike tranformasjons – og utviklingsprosjekter på Gullaug. Vi følger og er opptatt av videre planprosessene her for å ivareta viktige friluftslivs- og naturverninteresser bl.a. i strandsonen. Så vidt vi kan se er fremtidig utviklingen av Gullaug i liten grad omtalt i plandokumentene. Vi antar at videre planprosesser her blir styrt gjennom egne planprosesser der OF involveres som høringspart.

 

Kartlegging og verdsetting av viktige naturområder og friluftslivsområder

Kommunen er i ferd med å ferdigstille arbeid knyttet til det å kartlegge og verdsette viktige naturområder og friluftslivsområder. OF er i denne sammenheng bl.a. engasjert i sluttfasen for en gjennomgang. Dette er et viktig arbeid som det er positivt at Lier kommune har prioritert.

God dokumentasjon bidrar blant annet til å:
–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler
– sikrer planlegging av «grønne korridorer», en sammenheng mellom friluftslivsområder i marka og ved sjøen, og korridorer/stier fra der folk bor, jfr nasjonale strategi for friluftsliv

Dette er også et satsningsområde fra Miljødirektoratets side. Vår oppfatning er at dette viktige kartleggingsarbeidet bør omtales nærmere i kommuneplanen.

 

Kyststi

Det fremgår at det arbeides for å tilrettelegge med kyststi på syv strekninger i kommunen. Dette er et viktig arbeid der også OF har vært involvert i samarbeid med kommunen. Kyststien er et viktig lavterskel- og folkehelsetilbud for folk og det er derfor viktig at kommunen prioriterer dette arbeidet fremover.

 

Viktige naturtyper og naturmangfold

Det er positivt at kommunen har valgt å kartlegge og lage en helhetlig plan for den rødlistede naturtypen ravinedaler der hovedfokus er bevaring og skjøtsel.

 

OF benytter anledningen til å spille inn forslag om å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. Vi nevner at Fredrikstad kommune er en av flere pilotkommuner som nylig har utarbeidet en slik kommunedelplan. Vi mener at Lier kommune har mange naturkvaliteter og – verdier det er viktig å ta vare på. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull. Et slikt planarbeid har en tidshorisont på 8 år.

Vi ønsker Lier kommune lykke til med det videre planarbeidet.

20.12.2018

Kommuneplanens arealdel Lier. Kommentarer

 

Vi viser til Deres brev vedr. rullering av kommuneplanens arealdel Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer:
Konsekvensutredningene for innspillsområdene har på en god måte fanget opp viktige konsekvenser for friluftlivs-, naturvern, kulturminneinteresser og barn og unges lekeområder.

Av de 32 innspillsområder for boligutvikling og næring er det kun et område (nr 79) ved Gullaug på 4 dekar og med forslag om utbygging av 15 boliger som ligger i tilknytning til sjøen. Området ligger tilbaketrukket i fra sjøen og langs hovedveien. Vi kan ikke se at en utbygging her vil ha negative konsekvenser for viktige natur- og friluftslivsinteresser.

Det er ellers positivt og viktig at det ved fortetting i eksisterende boligområder skal legges vekt på å bevare grønne lunger, friarealer og eksisterende vegetasjon.

Det fremgår at utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda bli styrt i en egen planprosess, en prosess OF følger. Lierstranda er prioritert som kommunens hovedutviklingsområde for bolig og næring sammen med Gullaug og Lierbyen.

Vi har i flere omganger tidligere uttalt oss i forbindelse med ulike tranformasjons – og utviklingsprosjekter på Gullaug. Vi følger og er opptatt av videre planprosessene her for å ivareta viktige friluftslivs- og naturverninteresser bl.a. i strandsonen. Så vidt vi kan se er fremtidig utviklingen av Gullaug i liten grad omtalt i plandokumentene. Vi antar at videre planprosesser her blir styrt gjennom egne planprosesser der OF involveres som høringspart.

Kartlegging og verdsetting av viktige naturområder og friluftslivsområder

Kommunen er i ferd med å ferdigstille arbeid knyttet til det å kartlegge og verdsette viktige naturområder og friluftslivsområder. OF er i denne sammenheng bl.a. engasjert i sluttfasen for en gjennomgang. Dette er et viktig arbeid som det er positivt at Lier kommune har prioritert.
God dokumentasjon bidrar blant annet til å:
–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler
– sikrer planlegging av «grønne korridorer», en sammenheng mellom friluftslivsområder i marka og ved sjøen, og korridorer/stier fra der folk bor, jfr nasjonale strategi for friluftsliv
Dette er også et satsningsområde fra Miljødirektoratets side. Vår oppfatning er at dette viktige kartleggingsarbeidet bør omtales nærmere i kommuneplanen.

Kyststi

Det fremgår at det arbeides for å tilrettelegge med kyststi på syv strekninger i kommunen. Dette er et viktig arbeid der også OF har vært involvert i samarbeid med kommunen. Kyststien er et viktig lavterskel- og folkehelsetilbud for folk og det er derfor viktig at kommunen prioriterer dette arbeidet fremover.

 

Viktige naturtyper og naturmangfold

Det er positivt at kommunen har valgt å kartlegge og lage en helhetlig plan for den rødlistede naturtypen ravinedaler der hovedfokus er bevaring og skjøtsel.

OF benytter anledningen til å spille inn forslag om å utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold. Vi nevner at Fredrikstad kommune er en av flere pilotkommuner som nylig har utarbeidet en slik kommunedelplan. Vi mener at Lier kommune har mange naturkvaliteter og – verdier det er viktig å ta vare på. Et mål ved et slikt arbeid er å få økt kompetanse på naturmangfoldet og at arbeidet med å bevare naturmangfoldet i kommunen skal bli bedre lokalt forankret. Som en del av et slikt arbeid kan det settes opp en plan for å prioritere skjøtsels- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor det også skal fremgå hvor det foreligger kunnskapshull. Et slikt planarbeid har en tidshorisont på 8 år.
Vi ønsker Lier kommune lykke til med det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Oslofjordens Friluftsråd
Rune Svensson
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver

Godkjent og sendt elektronisk

Kopi:
OF`s rådsmedlemmer i Lier
FNF Buskerud