Spiradammen - Leangbukta

En tur gjennom artsrike verneområder, gammel bebyggelse og rikt kulturhistorie.
Område: Indre Oslofjord
Kommune: Asker

Tematiske kartlag

Alle
Kyststier
Kystledhytter
Steder man kan telte
Svaibøyer
Utsiktspunkt
Kajakkstativ
Kajakkutsettingssteder
Ryddestasjoner
Severdighet
Parkering

Spiradammen – Leangbukta, med tur innom Konglungen og Kuodden, tot.  5,2 km. Dette er en tur gjennom artsrike verneområder, gammel bebyggelse og rik kulturhistorie. Turen kan gjøres som en rundtur.

Tilgjengelighet

Områdene fra Spiradammen og til Konglungen kan gås med barnevogn på fast dekke. Fra Gamle Konglungenvei til Leangbukta er underlaget stort sett sti  og er litt mer krevende.

 Spiradammen – Konglungøya 1.3 km

Fra sørsiden er det utsikt mot Borøya
Spirabukta

 

Fra parkeringa ved Spiradammen går man ned mot Spirabukta. På vei ned kan man reflektere over at Spiradammen en gang var en av de største isdammene i Asker. Området nedenfor parkeringa er et rikt kulturlandskap hvor det går beitedyr. Stien svinger utover mot Konglungøya, men selv om kyststien ikke er merket, så ta deg allikevel tid til Spirabukta og Spiraodden, hvor det er badeplass på med strand og knauser, søppelbøtter og toalett, men også et naturreservat. Nyttig tilleggsinformasjon finner du her  Lokalhistoriewiki Spiraodden naturreservat  Naturreservatet har meget høye verneverider, både i form av fossilforekomster, og spesielt kalkrike naturtyper med store ansamlinger av rødlistearter (hotspot-habitater). Det siste gjelder særlig kalklindeskog.

 

 Brua ut til Konglungen
Brua ut til Konglungen

Kyststien fortsetter i nedkant av beitemarka og et smalt belte av trær mot vannet. Etter ca 250 meter svinger stien opp gjennom et skogparti og opp mot Konglungenveien som krysses og fortsetter på Gamle Konglungenvei. ca 200 meter inn på gamleveien er et stikryss der man kan velge å gå mot Konglungøya og  Kuodden eller mot  Leangbukta (retning Hvalstrand på skilt). Både Kuodden og Konglungen er blindveier, men begge er verd et besøk. Konglungen for sitt spesielle miljø med villaer, øya Konglungen og Konglungsundet og Strandsitterhuset (museum) og Kuodden fordi det er en odde med utsikt og egenartet miljø.

 

  • Strandsitterhuset på Konglungen Når vi krysser broen som skiller Løkeneshalvøya fra Konglungøya kommer vi til det røde Strandsitterhuset, Konglungens eldste hus. Huset ble flyttet hit fra Ostøya i 1820. Du finner en sti på venstre side etter broen. Stedet er i dag museum.
  • Løkeneset har et fint jordbrukslandskap med verdifull kulturhistorie, geologi, plante- og dyreliv. Storparten av arealet  ble landskapsvernområde i 2008 med to mindre naturreservater inngår. På nordsiden ligger Løkenesskogen som har variert edelløvskog, mange rødlistede sopparter, og en havstrand med sjeldne arter som strandrisp og tusengyllen. Spireodden naturreservat på sørsiden av neset har fossiler av svamper, hornkoraller og bikakekoraller som levde i havet for over 400 mill. år siden. Ta deg tid til en stopp her, kanskje du finner noe spennende! Kilde https://www.ut.no/tur/2.2565/

Konglungøya – Kuodden 0,9 km

 Kuodden
Kuodden

I luftlinje er det kun 250 meter, men du må tilbake til stikrysset på Gamle Konglungenvei. Derfra er er det 400 meter ut til Kuodden. Underlaget er grusvei og sti.

 

Kuodden – Esvika 1.8 km

Igjen må du tilbake til stikrysset på Gamle Konglungenvei. Derfra svinger stien inn i Løknesskogen. Skogen er del av landskapsvernområdet. Her er det et uvanlig stort biologisk mangfold, dels  forårsaket av terrengform og samvirkningen mellom kulturlandskap og mer intakte naturområder. Det er registrert hele 70 arter som er oppført på den nasjonale lista over truete og sårbare arter (Kilde: naturbase ) Etter 400 meter kommer stien ut i nedkant av et jordet. Få meter nord-vest for jorde, finner man badeplassen Kariskjær. Herfra går stien i skogkanten mot vannet opp til Esvika. I den gamle villaen er det søndagskafè om sommeren.

  • Kariskjær: Badeplass på nordsiden av Løkeneshavøya med skjellstrand og knauser, piknikbord og toalett.

 

Rundturmulighet med start ved Spiradammen

Om du ønsker en rundtur, kan du ta opp veien ved Esvika og opp til Kounglungenveien og evt opp til Spiradammen.Da har du en rundtur på 3 km pluss evt avstikkere til Kongungen og Kuodden.

Esvika -Leangbukta 0,9 km

Kyststien fortsetter i strandkanten, kun adskilt av et smalt skogsbelte. Det meste av strekningen inngår i Løkneshalvøya landskapsvernområde, Stien kryssen en liten bekk og et strandområde sør for båthavna.

Løkenesskogen er en del av Løkeneshalvøya landskapsvernområde, og er lokalisert på nordsiden av halvøya. I likhet med Løkeneshalvøya representerer Løkenesskogen et rikt og variert eksempel på naturen i denne regionen. I norsk målestokk er det biologiske mangfoldet usedvanlig stort, noe som også til dels er forårsaket av terrengform og samvirket mellom kulturlandskap og mer intakte naturområder. Eksempelvis er det dokumentert ca. 550 arter av karplanter i området. De viktigste naturlige vegetasjonstypene i området er ulike typer av edellauvskog og kalkfuruskog, med mindre forekomster av en rekke andre interessante typer som kalktørreng, kalktørrberg og strandenger. Det er sammenstilt en liste av hvilke organismer som er kjent fra Løkeneshalvøya. Hele 70 av disse er oppført på den nasjonale lista over truete og sårbare arter. Noen artsgrupper, spesielt moser, lav, insekter og pattedyr er imidlertid mangelfullt undersøkt i området. I tillegg til de betydelige verdiene knyttet til stort biologisk mangfold, mange sjeldne arter og velutviklete og representative vegetasjonstyper, utgjør Løkeneshalvøya også et viktig landskapselement i Indre Oslofjord. I en samlet verdivurdering konkluderes det derfor med at området har nasjonal verneverdi som et typeområde for den opprinnelige naturen på kalkrike bergarter langs Oslofjorden

Har du gått på kyststien på Spiradammen – Leangbukta – del din erfaring!

Å oppdage

 

Til stien

Parkering:

  • Ved Spiradammen er det en stor parkering

Kollektivt:

  • Bussforbindelse fra Asker til Lengbukta, Spiradammen og Konglungen.

 

Andre turbeskrivelser fra området