Siden 2015 har OF samarbeidet med Hurum kommune for å bedre kvaliteten på kyststien og kvalitetssikre avtalene. I høst er flere strekninger utbedret.

Glade jenter på jobb i Holmsbu – Tanja fra Hurum kommune og Cathrine fra OF er engasjerte i kyststien, og tar gjerne i et skikkelig tak!
Glade jenter på jobb i Holmsbu – Tanja fra Hurum kommune og Cathrine fra OF er engasjerte i kyststien, og tar gjerne i et skikkelig tak!

Oppgaven startet med OFs gjennomgang av Hurums lange og flotte kyststi. Det ble utarbeidet en rapport med anbefalinger for kyststiarbeidet, med både konkrete tiltak og råd om hvordan jobbe videre med stien. I kjølvannet av rapporten søkte OF og kommunen i samarbeid støtte fra Turskiltprosjektet til skilting og merking av 5 strekninger; Sætre sentrum, Eltornstranda, Tofterunden, Sandbukta og Holmsbu. OF har jobbet med grunneieravtaler, skiltplaner, informasjonstavler og praktisk gjennomføring av tiltakene. Kommunens dyktige medarbeidere har også stått på, både praktisk – og med avtaler og avklaringer. Resultatet er bedre skilting og merking for turfolket.
Kyststien i Sætre er igjen åpen i trasé nærmest vannet, etter at det ble inngått ny avtale med grunneierne på strekningen. Stien går nå over det kommunale friområdet like nord for Sjøstranda. Glade jenter på jobb – Tanja fra kommunen og Cathrine fra OF er engasjerte i kyststien, og tar gjerne i et skikkelig tak!

 

Kommunen har også inngått samarbeidsavtale med pilotprosjektet «Fjorden Ren» på disse kyststistrekningene. Fjorden Ren tok initiativ til rydding av marint avfall. Dette er et samarbeid med Nav Hurum.  Aktivitetsplikten for unge mellom 18-30 år betød at disse er med og rydder aktivt i strandsonen. I tillegg skal denne gruppa framover drifte og vedlikeholde kyststi-strekningene; se til at vegetasjon holdes nede og at skilting og merking er på plass.

 

Ordentlig utstyr er halve jobben – og allikevel kan det bli noen tunge løft og praktiske utfordringer. Martin og Ståle fra OF har etter hvert mye erfaring med skilting og merking i praksis.

 

I løpet av prosjektet er det inngått avtaler med 11 grunneiere. Å sikre det formelle grunnlaget for kyststien, i form av skriftlig avtale, regulering eller grunnerverv, er viktig og tidkrevende arbeid. Langs Oslofjorden hvor hyttene ligger tett og stien skal gjennom byer og tettsteder, kan det være ekstra utfordrende. Sånn også for Hurum. En svært viktig bit av stien som går gjennom bebyggelsen i Sætre, har vært en utfordring for både grunneier og kommunen. Etter at grunneieren sa opp avtalen (mange av avtalene var tidsbegrenset) og ikke ønsket kyststitrase over eiendommen, var en nøkkelstrekning lenge stengt. Grunneierne og kommunen gikk i forhandlinger og det ble foretatt grenseoppgang, som resulterte i en avtale om omdirigering av stien og en rekke skjermingstiltak. Nå er skilt og merking på plass og traseen nærmest vannet er åpnet igjen. Sætresaken er et eksempel på hvor krevende framføring av kyststi kan være – sammenliknet med stier på fjellet eller i marka.
Johan er en av arbeidslederne i Fjorden Ren, som har avtale med kommunen om vedlikehold av de nyskiltede strekningene. Sammen med ungdommer som utfører arbeidsplikt via NAV, rydder de vegetasjon og ser etter skilter langs kyststien.

 

I Tofte er stien forlenget med en alternativ trasé, eller rundsløyfe, som følger gang-/sykkelveien forbi de gamle fabrikktomtene. Ny-merkingen stopper foreløpig i sentrum, men gammel skilting fortsetter helt fram til Sandbukta og videre nordover. I Holmsbu sentrum er traseen lagt om slik at den følger småveiene til stranda i Bukta før den fortsetter videre til Knivsvik. Også den symbolske strekningen på det statlig sikrede friluftslivsområdet Eltornstranda er nå skiltet og merket.

 

Det gjenstår enda mye jobb for at kyststien som helhet skal få det løftet den fortjener, men litt etter litt kan turgåere glede seg over bedre og tryggere merking i Hurum.