Denne saken viser til Buskerud fylkeskommunes plan for lokalisering av ny tømmerhavn. of mener det er viktig å finne områder som allerede er bygd ned og at friluftsliv og rekreasjon blir en del av det videre planarbeidet.

Bakgrunn

Fylkestinget i Buskerud har besluttet i  å igangsette en regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Bakgrunnen for beslutningen er skognæringens behov for langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Skognæringens behov veies mot samfunnets andre planer og behov for areal i området. Det er disse avveiningene og mulige løsninger som skal gjøres i den regionale planen.

Les mer om planene på Buskerud fylkeskommunes sider

Dato for uttalelsen: 7. desember 2018

 

OF viser til Buskerud fylkeskommunes høring av Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende innspill i forbindelse med planarbeidet:

 

Trafikkhavner i Oslofjorden

OF fulgte på begynnelsen av 2000-tallet planene om lokalisering av en ny containerhavn i Oslofjorden tett der også nedbygging av ubebygde og viktige natur- og friluftsområder ble aktualisert. Etter dette vedtok OFs øverste organ, årsmøtet, at i saker hvor OF skal uttrykke organisasjonens meninger eller søke å påvirke myndighetene, er følgende holdninger retningsgivende for trafikkhavner i Oslofjorden og inngår i OFs retningslinjer for behandling av strandsonesaker:

Fremtidig havneutbygging; ikke på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser

OF ønsker ikke at en fremtidig havneutbygging skjer på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser. En bør søke å bruke allerede nedbygde sjøfronter (eks. tidligere industriområder) i forbindelse med en havneetablering. Eksisterende havnearealer må utnyttes mest mulig rasjonelt sammen med ledig kapasitet her. Ved frigjøring av havnearealer til andre formål skal kaiarealene gjøres tilgjengelig for allmennheten.

 

Natur og miljøhensyn i tidlig fase

I forbindelse med planleggingen av en ny tømmerhavn er det naturlig at den nevnte planretningslinjen vil være styrende for OFs uttalelser og innspill. Vi nevner at i forbindelse med containerhavnsaken fikk departementet betydelig kritikk for at ikke natur- og miljøhensyn var innlemmet i den første rapporten.

 

Viktige fagtemaer som bør utredes

Konsekvenser av tiltaket både i en anleggs- og driftsfase bør utredes ift følgende temaer:

 

1. Friluftsliv og rekreasjon samt barns lekeområder

Rekreasjonsområder og barns lekeområder både på land og i sjø (fritidsbåter, kajakker mm), inkl. turveier

Vi nevner i denne forbindelse at flere Buskerudkommuner den siste tiden har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til.Dette er data som er viktig å legge til grunn i det videre utredningsarbeidet knyttet til lokalisering av en ny tømmerhavn.

 

2. Naturmangfold

kartlegging og fokus på bevaring av sjeldne og truete arter og viktige og truete naturtyper

 

3. Kulturminner

Både på land og i sjø. Kartlegging nødvendig.

 

4. Forurensningsfare

 

5. Landskap

Vi understreker viktigheten av at en i en tidlig fase drar ut og ser på aktuelle områder for å få inntrykk av landskap og naturforhold.

Avslutningsvis

Erfaringsmessig er dette en sak som vil engasjere et bredt publikum, både fastboende, hytteeiere og friluftsbrukere, særlig hvis det er snakk om nedbygging av «nye» områder. Med erfaringer i fra containerhavnplanene er det også viktig å bredt informere både aktuelle kommuner og innbyggere.

OF ønsker å holdes orientert om den videre planprosessen.

Buskerud fylkeskommune, Pb 3563, 3007 Drammen

 

Deres ref.: 2018/9424-19       Vår ref.: -/18 KJ                                             07.12.2018

 

 Regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Innspill til planoppstart

 

Vi viser til Buskerud fylkeskommunes høring av Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende innspill i forbindelse med planarbeidet:

 

OF fulgte på begynnelsen av 2000-tallet planene om lokalisering av en ny containerhavn i Oslofjorden tett der også nedbygging av ubebygde og viktige natur- og friluftsområder ble aktualisert. Etter dette vedtok OFs øverste organ, årsmøtet, at i saker hvor OF skal uttrykke organisasjonens meninger eller søke å påvirke myndighetene, er følgende holdninger retningsgivende for trafikkhavner i Oslofjorden og inngår i OFs retningslinjer for behandling av strandsonesaker:

 

OF ønsker ikke at en fremtidig havneutbygging skjer på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser. En bør søke å bruke allerede nedbygde sjøfronter (eks. tidligere industriområder) i forbindelse med en havneetablering. Eksisterende havnearealer må utnyttes mest mulig rasjonelt sammen med ledig kapasitet her. Ved frigjøring av havnearealer til andre formål skal kaiarealene gjøres tilgjengelig for allmennheten. 

 

I forbindelse med planleggingen av en ny tømmerhavn er det naturlig at den nevnte planretningslinjen vil være styrende for OFs uttalelser og innspill. Vi nevner at i forbindelse med containerhavnsaken fikk departementet betydelig kritikk for at ikke natur- og miljøhensyn var innlemmet i den første rapporten.

 

Viktige fagtemaer som bør utredes

Konsekvenser av tiltaket både i en anleggs- og driftsfase bør utredes ift følgende temaer:

 

Friluftsliv og rekreasjon samt barns lekeområder

Rekreasjonsområder og barns lekeområder både på land og i sjø (fritidsbåter, kajakker mm), inkl. turveier

 

Vi nevner i denne forbindelse at flere Buskerudkommuner den siste tiden har gjennomført kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

 

–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen

–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering

–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”

–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner

–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

 

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til.

Dette er data som er viktig å legge til grunn i det videre utredningsarbeidet knyttet til lokalisering av en ny tømmerhavn.

 

Naturmangfold,

Kartlegging og fokus på bevaring av sjeldne og truete arter og viktige og truete naturtyper

 

Kulturminner

Både på land og i sjø. Kartlegging nødvendig.

 

Forurensningsfare

 

Landskap

Vi understreker viktigheten av at en i en tidlig fase drar ut og ser på aktuelle områder for å få inntrykk av landskap og naturforhold.

 

 

Avslutningsvis

Erfaringsmessig er dette en sak som vil engasjere et bredt publikum, både fastboende, hytteeiere og friluftsbrukere, særlig hvis det er snakk om nedbygging av «nye» områder. Med erfaringer i fra containerhavnplanene er det også viktig å bredt informere både aktuelle kommuner og innbyggere.

 

OF ønsker å holdes orientert om den videre planprosessen.

 

 

Med hilsen

Oslofjordens Friluftsråd

 

 

Rune Svensson

direktør

Kjetil Johannessen

                                                                                     seniorrådgiver

 

Godkjent og sendt elektronisk

 

Kopi:

OF rådsmedlemmer i Buskerud fylkeskommune

Fylkesmannen i Buskerud

FNF Buskerud