Denne saken viser til Buskerud fylkeskommunes plan for lokalisering av ny tømmerhavn. OF mener det er viktig å finne områder som allerede er bygd ned og at friluftsliv og rekreasjon blir en del av det videre planarbeidet.

Bakgrunn

Fylkestinget i Buskerud har besluttet i  å igangsette en regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Bakgrunnen for beslutningen er skognæringens behov for langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Skognæringens behov veies mot samfunnets andre planer og behov for areal i området. Det er disse avveiningene og mulige løsninger som skal gjøres i den regionale planen.

Les mer om planene på Buskerud fylkeskommunes sider

 

Bakgrunnen for planarbeidet er skogbruksnæringens behov for langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Tømmerhavnen er i dag lokalisert på Lierstranda, der den foreløpig har anledning til å drive fram til 2022.  Området dagens tømmerhavn ligger i er planlagt transformert til et nytt utbyggingsområde (Fjordbyen), med høy utnyttelse til bolig og næring.

 

I beskrivelsen av hva som skal vurderes inngår bl.a.:

trafikkbelastning
-område tilknyttet havn må være på minimum 15 dekar og det er også ønske om plass til et baklager med areal 25-30 dekar.
– mulighet for kobling til jernbane er ønskelig men ikke avgjørende
– kaifront bør være like lang som båter som ankommer, dvs 100-120 meter. Ønskelig med opptil 200 meter lang kaifront.
– farled og dybde. Det er på sikt aktuelt å ta høyde for båter opp til 30-40.000 tonn, kaifront må da ha dybde 7 meter, men helst 14 meter.

OFs rolle som høringsinstans

Vi har lagt til grunn OFs vedtekter og våre planretningslinjer til grunn for OFs uttalelse.

I OF s formålsparagraf (§ 1) heter det:

OF er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.

I § 2, arbeidsoppgaver, heter det at Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for: 
1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn.
2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.
3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer.

 

I OFs planretningslinjer som senest ble revidert på OFs årsmøte 2017 heter det bl.a i forbindelse med trafikkhavner:

 

OF ønsker ikke at fremtidig havneutbygging og utvidelser skjer på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser. En bør søke å bruke allerede nedbygde sjøfronter (eks. tidligere industriområder) i forbindelse med en havneetablering. Eksisterende havnearealer må utnyttes mest mulig rasjonelt sammen med ledig kapasitet her. Ved frigjøring av havnearealer til andre formål skal kaiarealene gjøres tilgjengelig for allmennheten.

 

I planretningslinjene heter det også at ved alle tiltak i strandsonen må det tas hensyn til biologisk mangfold og kulturminner.

Rekkevidden av denne saken går langt ut over OFs vedtatte vedtekter og planretningslinjer, men dette legges til grunn for OFs behandling.

Dato for uttalelsen: 6. fabruar 2019

Tømmerhavna som i dag er på Lierstranda er planlagt flyttet. Gullaugodden, Lier, Holmen, Drammen, Juve, Svelvik, Bekkestranda (Langdokk), Sande og Mulvika, Holmestrand er steder etter en utsiling fortsatt er aktuelle.  Vi har uttalt oss om konsekvensene for friluftslivet.

 

Uttalelsene viser til Buskerud fylkeskommunes regionale plan for lokalisering av tømmerhavn.

 

I høringsdokumentet er det seks områder som er foreslått tatt med videre i en foreløpig vurdering:

Storsand sandtak, Hurum

Området er avsatt til nåværende småbåthavn og kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt framtidig småbåthavn. Det framgår at det er nok areal i området og ingen umiddelbare interessekonflikter.

OF har fulgt flere planprosesser for sandtaket det siste tiåret. I denne forbindelse har vi påpekt viktigheten av å legge en kyststi gjennom området langs sjøen.

200-300 meter nord for Storsand sandtak ligger de statlige sikrete friområdene Kinnartangen og Sandspollen (totalt 500 dekar), et område som er intensivt brukt og nasjonalt viktig.

300 meter øst for området ligger Storskjær naturreservat, et viktig hekkeområde for sjøfugl. Ved bl.a. evt. utfyllinger i sjø er i denne forbindelse viktig å utrede konsekvenser for sjøfugl. Storskjær naturreservat ble opprett i 1978 med bakgrunn i å bevare skjærets rike fugleliv, jf § 2 i https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1978-12-15-42. I verneforskriften fremgår det at vernet gjelder 50 meter ut i sjøen fra skjæret. Med over 211 ulike hekkende par sjøfugl av 9 ulike arter i 2015 er Storskjær en av de rikeste og største sjøfuglkoloniene i denne delen av Oslofjorden (Drøbakssundet/Vestfjorden). Skjæret har i denne delen av Oslofjorden flest par med grå- og sildemåke, hhv 83 og 60 par, noe sjøfugltellinger utført av Norsk Ornitologisk Forening i 2015 viser: nofoa.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_8184_0.pdf
I tillegg hekket i 2015 54 par med ærfugl på skjæret, dvs en av de største ærfuglkoloniene i denne delen av Oslofjorden.

Forslaget kan være negativt for naturvern- og friluftsinteressene i området. Om en velger å gå videre med forslaget er det viktig med en grundig konsekvensutredning der bl.a. tema friluftsliv, naturmangfold/naturvern og landskap inngår. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.

 

Gullaugodden, Lier

Gullaugodden er avsatt til framtidig bebyggelse, friområde og båthavn. Et tidligere industriområde som har vært vurdert som mulig lokalitet for nytt sykehus. Sykehuset er nå besluttet lagt til Brakerøya.

OF har fulgt flere planprosesser for området og har i denne sammenheng påpekt viktigheten av å avsette tilstrekkelig med areal til grøntstruktur og friområde (inkl. kyststi) langs sjøen.

Like nord for Gullaugodden ligger Linnesstranda naturreservat, et brakkvannsdelta i utløpet av Lierelva med nasjonal verdi. I reservatet er det flere sjeldne naturtyper, et stort antall plantearter og et rikt fugleliv. Området er i fra før utsatt for påvirkning og press i fra omkringliggende arealer.

Vår foreløpige vurdering er at en ny tømmerhavn med stor aktivitet på Gullaugodden kan komme i konflikt med nasjonalt viktig verneområde, noe som følgelig er viktig å utrede om området tas med i en videre prosess. Konsekvenser for temaer som friluftsliv og landskap må utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.

Holmen, Drammen

Området er avsatt til nåværende havn samt framtidig havn. Det er regulert med en utvidelse av eksisterende havn. Forutsetter sambruk med Drammen havn. Det er allerede jernbanespor, i havneområdet. I 2018 var et revidert planforslag for området ute til høring. Revidert plan inneholdt forslag om å fylle ut 260 dekar i sjø. Konflikter knyttet til verneinteresser og naturmangfold er i stor alt klargjort gjennom nylig gjennomført konsekvensutredning og reguleringsplanarbeid.

Vi anser at en ny tømmerhavn på Holmen vil medføre relativt få konsekvenser for friluftslivet. OF anbefaler at Holmen utredes nærmere som et alternativ til en ny tømmerhavn.

Svelvikveien (ved Juve), Svelvik

Området er i plan avsatt til nåværende næringsbebyggelse og nåværende friluftsområde. I saksutredningen fremgår det at den største utfordringen i området er fylkesveien som ligger tett på sjøen. Så vidt vi erfarer vil en evt. framtidig bruk av dette området medføre behov for utsprengning og utfylling i sjø for å få tilstrekkelig med areal.

Området er i dag et lokalt viktig friluftsområde, benyttet til bading og fritidsfiske, bl.a. med besøkende i fra Drammen.

Nord for området inngår en stor og svært viktig undervanns-/brakkseng bl.a. med truete kransalger. Det fremgår i Naturbase (ID nr BM00078206) at brakkvannsengers status er sterkt/kritisk truet. Lokaliteten har fått verdi A.

OF stiller spørsmål til om dagens veinett til og fra området er godt nok.

Om en velger å gå videre med alternativet må konsekvenser knyttet til landskap, friluftsliv og naturverninteresser og samferdsel utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.

Bekkestranda (Langdokk), Sande

Området er i kommuneplanen avsatt til næringsvirksomhet, friområde, småbåthavn og friluftsområde. Det fremgår at det er utfordringer knyttet til bruk av området pga bratt terreng og fylkesveien som går gjennom området. Det vil kreves store uttak av masser for å få nødvendig areal.

Strandsonen er mye brukt til bl.a. bading og fritidsfiske. Like nord for Langdokk ligger også et regionalt viktig og mye brukt friområde; Bekkestranda. Kommersøya, er et statlig sikret og nasjonalt viktig friområde og en mye brukt båtutfartsøy som ligger 700 meter sør for Langdokk.

Bekkeskjæret sjøfuglvernområde ligger ca 700 meter nord for Langdokk. Holmen er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Innerst i Sandebukta ligger også Sandebukta landskapsvernområde og dyrefredningsområde, et nasjonalt viktig våtmarksområde med mye våtmarksfugl hele året.

Det er også kartlagt en 90 dekar stor og tett sammenhengende ålegresseng 2-300 meter nord for Langdokk. Ålegressenga har i Naturbase fått status svært viktig (ID i Naturbase BM00058856) bl.a. med bakgrunn i at den er dobbel så stor som kravet til å være en nasjonalt viktig forekomst. Området øst for dagens brudd er kartlagt som er viktig vekstområdet for rødlistearten barlind, en art av særlig stor forvaltningsinteresse.

Landskapsmessig vil en tømmerhavn i området medføre et større irreversibelt inngrep gjennom en nødvendig utvidelse av dagens gamle steinbrudd.

Ut ifra friluftslivs- og naturverninteresser og av landskapshensyn vil vi fraråde at en går videre med dette alternativet. Velger en likevel å gå videre med forslaget må konsekvenser for landskap og viktige friluftslivs- og naturverninteresser til lands og til vanns i og ved området utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.

Mulvika, Holmestrand

Området ligger i tilknytning til Felleskjøpets område i Mulvika, sør for Holmestrand. Landområdet er avsatt til framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål samt framtidig småbåthavn. Det framgår at arealet på land er for lite og at det er behov for å fylle ut areal i sjø om en skal gå videre med dette alternativet.

Felleskjøpets eiendom grenser i nord mot det intensivt benyttede friområdet Hagemannsparken. Mulvika er også et populært område for oppankring av fritidsbåter i sommerhalvåret, særlig ved kraftig pålandsvær. Flere titalls båter kan da ligge ute i Mulvika. Dette har vi tatt opp i forbindelse med våre kommentarer til øvrige planer i området tidligere. I dag brukes forøvrig den søndre delen av strandsonen av fritidsfiskere.

En del av Hagemannsparken, som grenser inn mot Felleskjøpets eiendom, inngår i Naturbase som en viktig naturtype (ID nr. BN00090167) bl.a. med flere store og hule eiketrær – en utvalgt naturtype.
Mulvika har i Re kommunes arealplan status som spesialområde naturvern og er et viktig rasteområde for våtmarksfugl. Det er både sør og nord for Felleskjøpet registrert to store sammenhengende ålegressamfunn som er klassifisert som svært viktig i Naturbasen (ID i Naturbase BM00058845). I Mulvika er det også registrert en regionalt viktig strandeng og strandsump forekomst (ID i Naturbase BN00019831).
Mulvika har tidligere vært vurdert i forbindelse med verneplanutkast for våtmark i Vestfold.
Så vidt vi er kjent med inngår området i et nytt forslag om supplerende vern som fylkesmannen i Vestfold og Telemark i øyeblikket holder på med å utarbeide og snarlig vil oversende Miljødirektoratet.

En tømmerhavn ved Mulvika kan medføre negative konsekvenser for naturverninteressene i området og også være negativt for landskap og friluftsliv. Velger en å gå videre med forslaget må konsekvenser for landskap og viktige friluftslivs- og naturverninteresser til lands og til vanns i og ved området utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes jf bl.a. Hagemannsparken som ligger tett inn mot området.

Annet:

I forbindelse med videre planprosess er OF i høringsdokumentet foreslått oppført som en av flere naturvern- og friluftslivsorganisasjoner som ønskes som deltaker i et referanseforum, noe vi er positive til.

Erfaringsmessig er dette en sak som vil engasjere et bredt publikum, både fastboende, hytteeiere og friluftsbrukere. Vi understreket derfor i vårt innspill til planoppstart 07.12.2018 viktigheten av å gå bredt ut og informere både aktuelle kommuner og innbyggere. Dette synes å være godt ivaretatt i forslag til planprogram. Det kan likevel syns å ha vært en glipp underveis ettersom Sande kommunes ordfører nylig kontaktet oss og meldte at de ikke var informert om høringsdokumenter og prosess.

Buskerud fylkeskommune
Utviklingsavdelingen
Pb 3563
3007 Drammen
Deres ref.: 2018/9424-73 Vår ref.: 358/18 KJ 06.02.2019

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn. Kommentarer til planoppstart og planprogram

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til Buskerud fylkeskommunes regionale plan for lokalisering av tømmerhavn. OF har fått utsatt høringsfrist etter avtale med Anette Olshausen i Buskerud fylkeskommune.

Bakgrunn for planarbeidet
Bakgrunnen for planarbeidet er skogbruksnæringens behov for langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen. Tømmerhavnen er i dag lokalisert på Lierstranda, der den foreløpig har anledning til å drive fram til 2022. Området dagens tømmerhavn ligger i er planlagt transformert til et nytt utbyggingsområde (Fjordbyen), med høy utnyttelse til bolig og næring.

I kap. 4.2. i forslag til planprogram, i beskrivelsen av hva som skal vurderes inngår bl.a.:

-trafikkbelastning
-område tilknyttet havn må være på minimum 15 dekar og det er også ønske om plass til et baklager med areal 25-30 dekar.
– mulighet for kobling til jernbane er ønskelig men ikke avgjørende
-kaifront bør være like lang som båter som ankommer, dvs 100-120 meter. Ønskelig med opptil 200 meter lang kaifront.
– farled og dybde. Det er på sikt aktuelt å ta høyde for båter opp til 30-40.000 tonn, kaifront må da ha dybde 7 meter, men helst 14 meter.

Det fremgår at utredningsområdet er mer omfattende enn det som til slutt vil bli definert som plangrense og planområde. Dette for å sikre all relevant kunnskap i og omkring planområdet (influensområdet). Det har derfor vært sett nærmere på områder utover Buskerud fylkesgrense, dvs Nordre Vestfold (Re, Holmestrand, Sande, Svelvik) og også i Akershus (Asker).

OF har følgende kommentarer til planoppstart og planprogram:

OFs rolle som høringsinstans
Vi har lagt til grunn OFs vedtekter og våre planretningslinjer til grunn for OFs uttalelse.
I OF s formålsparagraf (§ 1) heter det:

OF er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden.
I § 2, arbeidsoppgaver, heter det at Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for:
1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn.
2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle.
3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer.

I OFs planretningslinjer som senest ble revidert på OFs årsmøte 2017 heter det bl.a i forbindelse med trafikkhavner:

OF ønsker ikke at fremtidig havneutbygging og utvidelser skjer på bekostning av naturvern- og friluftsinteresser. En bør søke å bruke allerede nedbygde sjøfronter (eks. tidligere industriområder) i forbindelse med en havneetablering. Eksisterende havnearealer må utnyttes mest mulig rasjonelt sammen med ledig kapasitet her. Ved frigjøring av havnearealer til andre formål skal kaiarealene gjøres tilgjengelig for allmennheten.

I planretningslinjene heter det også at ved alle tiltak i strandsonen må det tas hensyn til biologisk mangfold og kulturminner.
Rekkevidden av denne saken går langt ut over OFs vedtatte vedtekter og planretningslinjer, men dette legges til grunn for OFs behandling.

OF har følgende kommentarer til planoppstart og planprogram:

Ut ifra COWI-rapporter og lokal kunnskap er 18 lokaliteter gjennomgått. I en foreløpig vurdering har Buskerud fylkeskommune vurdert å ta ut/fjerne følgende områder:
– Bjerkåsholmen, Asker
– Slemmestad sentrum, Røyken
– Sætre, Hurum
– Sødra Cell- Tofte, Hurum
– Folakroken, Røyken
– Lahellholmen, Røyken
– Gilhusbukta, Lier
– Lierstranda, Lier
– Solumsbukta, Drammen
– Tørrkopp, Svelvik
– Hydro, Holmestrand
– Snekkestad, Re

OF støtter i all hovedsak dette og argumentene som er lagt til grunn, bl.a. av hensyn til landskap, natur- og friluftsinteresser og ikke minst praktiske årsaker bl.a. knyttet til pågående /vedtatte planer og begrenset areal.
I høringsdokumentet er det seks områder som er foreslått tatt med videre i en foreløpig vurdering:
Storsand sandtak, Hurum
Området er avsatt til nåværende småbåthavn og kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt framtidig småbåthavn. Det framgår at det er nok areal i området og ingen umiddelbare interessekonflikter.

OF har fulgt flere planprosesser for sandtaket det siste tiåret. I denne forbindelse har vi påpekt viktigheten av å legge en kyststi gjennom området langs sjøen.

200-300 meter nord for Storsand sandtak ligger de statlige sikrete friområdene Kinnartangen og Sandspollen (totalt 500 dekar), et område som er intensivt brukt og nasjonalt viktig.

300 meter øst for området ligger Storskjær naturreservat, et viktig hekkeområde for sjøfugl. Ved bl.a. evt. utfyllinger i sjø er i denne forbindelse viktig å utrede konsekvenser for sjøfugl. Storskjær naturreservat ble opprett i 1978 med bakgrunn i å bevare skjærets rike fugleliv, jf § 2 i https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1978-12-15-42. I verneforskriften fremgår det at vernet gjelder 50 meter ut i sjøen fra skjæret. Med over 211 ulike hekkende par sjøfugl av 9 ulike arter i 2015 er Storskjær en av de rikeste og største sjøfuglkoloniene i denne delen av Oslofjorden (Drøbakssundet/Vestfjorden). Skjæret har i denne delen av Oslofjorden flest par med grå- og sildemåke, hhv 83 og 60 par, noe sjøfugltellinger utført av Norsk Ornitologisk Forening i 2015 viser: nofoa.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_8184_0.pdf
I tillegg hekket i 2015 54 par med ærfugl på skjæret, dvs en av de største ærfuglkoloniene i denne delen av Oslofjorden.

Forslaget kan være negativt for naturvern- og friluftsinteressene i området. Om en velger å gå videre med forslaget er det viktig med en grundig konsekvensutredning der bl.a. tema friluftsliv, naturmangfold/naturvern og landskap inngår. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.

Gullaugodden, Lier
Gullaugodden er avsatt til framtidig bebyggelse, friområde og båthavn. Et tidligere industriområde som har vært vurdert som mulig lokalitet for nytt sykehus. Sykehuset er nå besluttet lagt til Brakerøya.

OF har fulgt flere planprosesser for området og har i denne sammenheng påpekt viktigheten av å avsette tilstrekkelig med areal til grøntstruktur og friområde (inkl. kyststi) langs sjøen.

Like nord for Gullaugodden ligger Linnesstranda naturreservat, et brakkvannsdelta i utløpet av Lierelva med nasjonal verdi. I reservatet er det flere sjeldne naturtyper, et stort antall plantearter og et rikt fugleliv. Området er i fra før utsatt for påvirkning og press i fra omkringliggende arealer.

Vår foreløpige vurdering er at en ny tømmerhavn med stor aktivitet på Gullaugodden kan komme i konflikt med nasjonalt viktig verneområde, noe som følgelig er viktig å utrede om området tas med i en videre prosess. Konsekvenser for temaer som friluftsliv og landskap må utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.
Holmen, Drammen
Området er avsatt til nåværende havn samt framtidig havn. Det er regulert med en utvidelse av eksisterende havn. Forutsetter sambruk med Drammen havn. Det er allerede jernbanespor, i havneområdet. I 2018 var et revidert planforslag for området ute til høring. Revidert plan inneholdt forslag om å fylle ut 260 dekar i sjø. Konflikter knyttet til verneinteresser og naturmangfold er i stor alt klargjort gjennom nylig gjennomført konsekvensutredning og reguleringsplanarbeid.

Vi anser at en ny tømmerhavn på Holmen vil medføre relativt få konsekvenser for friluftslivet. OF anbefaler at Holmen utredes nærmere som et alternativ til en ny tømmerhavn.
Svelvikveien, Svelvik
Området er i plan avsatt til nåværende næringsbebyggelse og nåværende friluftsområde. I saksutredningen fremgår det at den største utfordringen i området er fylkesveien som ligger tett på sjøen. Så vidt vi erfarer vil en evt. framtidig bruk av dette området medføre behov for utsprengning og utfylling i sjø for å få tilstrekkelig med areal.

Området er i dag et lokalt viktig friluftsområde, benyttet til bading og fritidsfiske, bl.a. med besøkende i fra Drammen.

Nord for området inngår en stor og svært viktig undervanns-/brakkseng bl.a. med truete kransalger. Det fremgår i Naturbase (ID nr BM00078206) at brakkvannsengers status er sterkt/kritisk truet. Lokaliteten har fått verdi A.

OF stiller spørsmål til om dagens veinett til og fra området er godt nok.

Om en velger å gå videre med alternativet må konsekvenser knyttet til landskap, friluftsliv og naturverninteresser og samferdsel utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.
Langdokk, Sande
Området er i kommuneplanen avsatt til næringsvirksomhet, friområde, småbåthavn og friluftsområde. Det fremgår at det er utfordringer knyttet til bruk av området pga bratt terreng og fylkesveien som går gjennom området. Det vil kreves store uttak av masser for å få nødvendig areal.

Strandsonen er mye brukt til bl.a. bading og fritidsfiske. Like nord for Langdokk ligger også et regionalt viktig og mye brukt friområde; Bekkestranda. Kommersøya, er et statlig sikret og nasjonalt viktig friområde og en mye brukt båtutfartsøy som ligger 700 meter sør for Langdokk.

Bekkeskjæret sjøfuglvernområde ligger ca 700 meter nord for Langdokk. Holmen er en viktig hekkelokalitet for sjøfugl. Innerst i Sandebukta ligger også Sandebukta landskapsvernområde og dyrefredningsområde, et nasjonalt viktig våtmarksområde med mye våtmarksfugl hele året.
Det er også kartlagt en 90 dekar stor og tett sammenhengende ålegresseng 2-300 meter nord for Langdokk. Ålegressenga har i Naturbase fått status svært viktig (ID i Naturbase BM00058856) bl.a. med bakgrunn i at den er dobbel så stor som kravet til å være en nasjonalt viktig forekomst. Området øst for dagens brudd er kartlagt som er viktig vekstområdet for rødlistearten barlind, en art av særlig stor forvaltningsinteresse.

Landskapsmessig vil en tømmerhavn i området medføre et større irreversibelt inngrep gjennom en nødvendig utvidelse av dagens gamle steinbrudd.

Ut ifra friluftslivs- og naturverninteresser og av landskapshensyn vil vi fraråde at en går videre med dette alternativet. Velger en likevel å gå videre med forslaget må konsekvenser for landskap og viktige friluftslivs- og naturverninteresser til lands og til vanns i og ved området utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes.
Mulvika, Holmestrand
Området ligger i tilknytning til Felleskjøpets område i Mulvika, sør for Holmestrand. Landområdet er avsatt til framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål samt framtidig småbåthavn. Det framgår at arealet på land er for lite og at det er behov for å fylle ut areal i sjø om en skal gå videre med dette alternativet.

Felleskjøpets eiendom grenser i nord mot det intensivt benyttede friområdet Hagemannsparken. Mulvika er også et populært område for oppankring av fritidsbåter i sommerhalvåret, særlig ved kraftig pålandsvær. Flere titalls båter kan da ligge ute i Mulvika. Dette har vi tatt opp i forbindelse med våre kommentarer til øvrige planer i området tidligere. I dag brukes forøvrig den søndre delen av strandsonen av fritidsfiskere.

En del av Hagemannsparken, som grenser inn mot Felleskjøpets eiendom, inngår i Naturbase som en viktig naturtype (ID nr. BN00090167) bl.a. med flere store og hule eiketrær – en utvalgt naturtype.
Mulvika har i Re kommunes arealplan status som spesialområde naturvern og er et viktig rasteområde for våtmarksfugl. Det er både sør og nord for Felleskjøpet registrert to store sammenhengende ålegressamfunn som er klassifisert som svært viktig i Naturbasen (ID i Naturbase BM00058845). I Mulvika er det også registrert en regionalt viktig strandeng og strandsump forekomst (ID i Naturbase BN00019831).
Mulvika har tidligere vært vurdert i forbindelse med verneplanutkast for våtmark i Vestfold.
Så vidt vi er kjent med inngår området i et nytt forslag om supplerende vern som fylkesmannen i Vestfold og Telemark i øyeblikket holder på med å utarbeide og snarlig vil oversende Miljødirektoratet.

En tømmerhavn ved Mulvika kan medføre negative konsekvenser for naturverninteressene i området og også være negativt for landskap og friluftsliv. Velger en å gå videre med forslaget må konsekvenser for landskap og viktige friluftslivs- og naturverninteresser til lands og til vanns i og ved området utredes. Konsekvenser av støy i en anleggs- og driftsfase bør også utredes jf bl.a. Hagemannsparken som ligger tett inn mot området.
Annet:
I forbindelse med videre planprosess er OF i høringsdokumentet foreslått oppført som en av flere naturvern- og friluftslivsorganisasjoner som ønskes som deltaker i et referanseforum, noe vi er positive til.

Erfaringsmessig er dette en sak som vil engasjere et bredt publikum, både fastboende, hytteeiere og friluftsbrukere. Vi understreket derfor i vårt innspill til planoppstart 07.12.2018
viktigheten av å gå bredt ut og informere både aktuelle kommuner og innbyggere. Dette synes å være godt ivaretatt i forslag til planprogram. Det kan likevel syns å ha vært en glipp underveis ettersom Sande kommunes ordfører nylig kontaktet oss og meldte at de ikke var informert om høringsdokumenter og prosess.
Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd

Rune Svensson
Direktør
Kjetil Johannessen
Seniorrådgiver
Godkjent og elektronisk ekspedert

Kopi:
Sande kommune
Re kommune
Holmestrand kommune
Drammen kommune
Hurum kommune
Svelvik kommune
Lier kommune
Fylkesmannen i Viken
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
FNF Buskerud og Vestfold
Vestfold fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune v/kultur
OF rådsmedlemmer