OF er positive til seilforeningens aktivitet, men ønsker at det også blir satt av plass til friluftsliv og naturvern på Lille Herbern.

Lille Herbern i dag
Lille Herbern i dag
Lille Herbern ligger rett utenfor Bygdøy
Lille Herbern ligger rett utenfor Bygdøy

HISTORIE 

Fra Lille Herberns nettsider www.lilleherbern.no 

På Lille Herbern har det vært sammenhengende servering siden 1929. Dette gjør restauranten til en av de eldste i Oslo!

I riktig gamle dager ble Lille Herbern benyttet som venteplass for skuter som skulle inn til Christiania for å losse og laste. Denne trafikken dannet grunnlag for et herberge (Herbern?) og serveringssted, som etter hvert holdt til i en stor sveitservilla på øya. Villaen var staselig, og den var tegnet av osloarkitekten Lars Backer i 1918, som et at hans tidligste prosjekter. Backer er nok i dag mest kjent for Ekebergrestauranten, men også Frogner kino, restaurant Skansen og Olympen restaurant.

Oslo Seilforening kjøpte Lille Herbern i 1926 – etter en langvarig prosess. Dermed kunne foreningen flytte fra Revierhavnen under Akershus Festing og ut på den staselige øya med en ruvende hovedbygning og et mindre hus med frukttrær, popler og syrinbusker. Det store huset brant ned i 1945, og restauranten flyttet da inn i foreningens klubbhus hvor den ligger i dag.

 DATO FOR UTTALELSEN: 16.11.2018

Bakgrunn

Dette er OFs uttalelse til Oslo Seilforenings planer om å erstatte gamle bygg med nye på øya Lille Herbern i Oslo. Restaurant-virksomheten som er på øya er tenkt videreført.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgene innspill:

 

OF ønsker at det også settes av areal til friluftsliv og naturvern

OF er i utgangspunktet positiv til seilforeningens aktiviteter i området. Samtidig er det viktig å påpeke at øya også har store natur-, friluftslivs- og rekreasjonsinteresser som må søkes bevart. En bør i denne forbindelse bl.a. vurdere å regulere delområde på øya til seilforenings aktiviteter, mens andre arealer avsettes til bl.a. friluftsliv, næring/restaurant og naturvern fremfor å regulere hele øya til idrettsformål. For kajakkpadlere mener vi det bør legges til rette med ilandstigningsbrygge.

 

Naturinteresser

Av Artsdatabankens database Artskart fremgår det at det er funnet flere rødlistede arter i
planområdet. Det er viktig å belyse hvordan disse artene søkes bevart.

 

Landskap og evt. ny bygningsmasse

OF mener det er viktig at det fokuseres på hvordan utbygging vil eksponeres sett i fra sjøsiden. Det er også viktig å utrede material-, fargevalg og speilingsreflekser i fra vindusflater.

 

Sjøareal

Vi er usikre på hvorfor et såpass stort sjøareal er tatt inn i planen, det fremgår heller ikke i kunngjøringen. Det har som kjent tidligere vært en planprosess med havneutvikling i området som ikke har blitt noe av. Det fremgår i liten/ingen grad hva som nå er bakgrunnen for å inkludere et såpass stort sjøareal i planleggingen. OF vil være skeptiske til en større utvikling i sjø utover dagens situasjon da sjøarealene i området er svært viktige i friluftslivssammenheng (mye brukt område blant bl.a. fritidspadlere) og som næringsområde for mange sjøfugler. En bør med denne bakgrunn redusere planareal i sjø.

Planarbeid Lille Herbern. Innspill til varsel

Vi viser til brev vedr. varsel om planarbeid med konsekvensutredning for Lille Herbern.
Det fremgår at bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for seilforeningens aktiviteter på øya. Her inngår bl.a. å erstatte gamle bygg med nye. Det fremgår videre at dagens restaurantvirksomhet er tenkt videreført. Øya er ikke regulert.

 

Friluftslivsinteresser
Oslofjordens Friluftsråd (OF) er i utgangspunktet positiv til seilforeningens aktiviteter i området. Samtidig er det viktig å påpeke at øya også har store natur-, friluftslivs- og rekreasjonsinteresser som må søkes bevart. En bør i denne forbindelse bl.a. vurdere å regulere delområde på øya til seilforenings aktiviteter mens andre arealer avsettes til bl.a. friluftsliv, næring/restaurant og naturvern fremfor å regulere hele øya til idrettsformål. OF anbefaler også at en ser nærmere på og utreder muligheter for å i større grad legge til rette for friluftsliv, bl.a. for kajakkpadlere. Dette kan bl.a. gjøres gjennom å legge til rette med en egen ilandstigningsbrygge.

 

Naturverninteresser
Av Artsdatabankens database Artskart fremgår det at det er funnet flere rødlistede arter i planområdet. Det er viktig å belyse hvordan disse artene søkes bevart. En bør utrede om det kan være aktuelt å skjerme deler av øya som har verneinteresser (rødlistede karplanter bl.a.). Konsekvenser av ønsket utbygging ift øvrig biologisk mangfold må utredes. Vi anbefaler supplerende kartlegging utført av biolog i sommerhalvåret med tanke på å fange opp evt. sårbare og truete arter i området som tidligere evt. ikke er registrert.

 

Landskap og evt. ny bygningsmasse
Det er viktig å utrede konsekvenser av en ønsket utbygging i området ifht eksponering. Vi anbefaler bruk av 3D-modell der en kan se evt. fremtidig bygningsmasse fra ulikt og fritt valgt ståsted. Det må bl.a. synliggjøres hvordan en evt. utbygging vil eksponeres sett i fra sjøsiden. Det er videre viktig å utrede material-, fargevalg og speilingsreflekser i fra vindusflater

 

Kulturminner
Det kan være kulturminner i området. En bør derfor vurdere om planområdet skal undersøkes grundigere av en arkeolog.

 

Sjøareal
Vi er usikre på hvorfor et såpass stort sjøareal er tatt inn i planen, det fremgår heller ikke i kunngjøringen. Det har som kjent tidligere vært en planprosess med havneutvikling i området som ikke har blitt noe av. Det fremgår i liten/ingen grad hva som nå er bakgrunnen for å inkludere et såpass stort sjøareal i planleggingen. OF vil være skeptiske til en større utvikling i sjø utover dagens situasjon da sjøarealene i området er svært viktige i friluftslivssammenheng (mye brukt område blant bl.a. fritidspadlere) og som næringsområde for mange sjøfugler. En bør med denne bakgrunn redusere planareal i sjø.

Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd

Rune Svensson
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver