Nyhetsarkiv

Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord
26/012022

Det haster med tiltak og investeringer for en frisk Oslofjord

Ordførerne Are Karlsen i Horten kommune og Jon Sanness Andersen i Færder kommune mener ordfører-kollegaene rundt Oslofjorden må forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden. Nå har 29 ordførere undertegnet oppropet. Sammen ber de om fortgang på å sammen finne tiltak for å redde fiskebestanden, få ned miljøgiftene, redusere utslippet av næringsstoffer og forsøplingen. OF støtter oppropet på alle punkter for nå er det på tide med handling!
Les mer
Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark
06/012022

Kommentarer til planprogram for regional kystsoneplan for Vestfold og Telemark

Utkastet til kystsoneplanens planprogram inneholder mange gode tiltak som vi støtter. Av ting vi ønsker kommer klarere fram er bl.a. at «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» med sine over 60 tiltak løftes enda mer, verneforskriftene i nasjonalparkene bør komme klart fram, vi ønsker større satsing på erverv av areal, inkludert eiendom med bygninger og en strategi for å stoppe en fortsatt bit-for-bit nedbygging.
Les mer
Framtidig utvikling av Postens fagforbunds eiendom ved Skiphelle
03/012022

Framtidig utvikling av Postens fagforbunds eiendom ved Skiphelle

Gjennom media er det flagget sterke private utbyggingsinteresser i forbindelse Postens fagforbund (tidligere Postkoms) 94 daa store eiendom ved den populære badestranda Skiphelle i Frogn kommune. Fremtidig utvikling må komme friluftslivet til gode.
Les mer
Kommentarer til kommuneplanen for Fredrikstad, arealdel for 2023–2035
03/012022

Kommentarer til kommuneplanen for Fredrikstad, arealdel for 2023–2035

Fredrikstad kommune har hatt kommuneplanens arealdel for 2023–2035 ute på høring. OF har kommentert planen og vektlegger strandsonen, naturmangfold, sammenhengende blågrønne strukturer og bærekraftig arealutvikling.
Les mer
Kommentarer til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler
17/122021

Kommentarer til kommunedelplan for naturmangfold i Hvaler

Som en stor grunneier og forvalter av mange friområder på Hvaler vil OF etter beste evne søke å ivareta viktige naturtyper og rødlistede arter, dette i nært samarbeid bl.a. med kommunen og Ytre Hvaler nasjonalpark.
Les mer
Bookingåpning 2022
17/122021

Bookingåpning 2022

Er du oslofjordvenn kan du booke kystledhytter fra 15. februar. Fra 17. februar kan alle booke. Begge dagene åpner vi opp kl. 10.00
Les mer
Kartlegging av stillehavsøsters i Asker
25/112021

Kartlegging av stillehavsøsters i Asker

Vi har gjennomført kartlegging av stillehavsøsters i Asker. To rapporter er sendt til kommunen, du kan bla i og laste dem ned her.
Les mer
OF går imot ny led i Vestfjorden
23/112021

OF går imot ny led i Vestfjorden

Kystverket utreder mulighetene for ny skipsled som bl.a. innebærer å fjerne 140 meter av jeteen, den undersjøiske muren som går fra Færgestad på Hurumlandet til Oscarsborg. Marinreparatørene og Oslofjordens Friluftsråd frykter tiltaket vil kunne ødelegge sannsynligvis det området i Oslofjorden med størst naturverdier og forringe det unike friluftsområde Vestfjorden er.
Les mer
Webinar: Acute plastic pollution
19/112021

Webinar: Acute plastic pollution

18. november arrangerte vi webinaret: Acute plastic pollution – knowledge, experiences and Nordic cooperation . Du kan se alle innleggene her.
Les mer
Høringsinnspill: Regional friluftskartlegging i Viken
14/102021

Høringsinnspill: Regional friluftskartlegging i Viken

Friluftskartlegging er et godt redskap for å sørge for at viktige områder blir synlige når man planlegger fremtidig arealbruk. OF har jobbet med kartlegging i flere år og poengterer viktigheten av et regionalt perspektiv. Vannflaten som en viktig friluftsarena må ikke glemmes. Ikke alle områder skal tilrettelegges – at natur som fremstår urørt er også viktige friluftsområder.
Les mer
Tiltaksplan for Oslofjorden hva vet vi, hva gjør vi
02/092021

Tiltaksplan for Oslofjorden hva vet vi, hva gjør vi

Oslofjorden har sine utfordringer, men hva vet vi egentlig og hvordan går kommuner og andre videre med tiltak? Her kan du se foredrag og bla i innleggene.
Les mer
Første møte i Oslofjordrådet
25/082021

Første møte i Oslofjordrådet

Oslofjordrådet ble konstituert 24. august. I den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden som regjeringa la fram i mars blir det lagt vekt på å samordne, supplere og forsterke alt det positive som skjer for å ta vare på miljøet i og ved Oslofjorden. Det nye Oslofjordrådet får i hovedoppgave å sikre at den helhetlige tiltaksplanen blir gjennomført. Sammen med aktuelle departement og kommunene og fylkeskommunene rundt fjorden, har OF fått en plass i rådet.
Les mer