Planer om rehabiliteringssenter på Sofienlund ved Ommen på Nesodden: OF setter fokus på nærliggende friluftsområder.

Oleanas utsikt har blitt et populært sted for bl.a barnehager på tur.
Oleanas utsikt har blitt et populært sted for bl.a barnehager på tur.
Oleanas utsikt ligger rett ved det planlagte rehabiliteringssenteret.
Oleanas utsikt ligger rett ved det planlagte rehabiliteringssenteret.
Friområdet Ommen har tre kystledhytter. Hovedhuset (bildet) brukes mye til undervisning)
Friområdet Ommen har tre kystledhytter. Hovedhuset (bildet) brukes mye til undervisning)
 DATO FOR UTTALELSEN:  20.09.2018

Bakgrunn

I forbindelse med planarbeidet søkes det å legge til rette for utbygging av et rehabiliteringssenter, utbedre de trafikale forholdene og avsette søndre del av området til boligbebyggelse. Det fremgår at planforslaget er endret fra 2013. Et LNF område er bl.a. tatt ut. Plassering av bygningsmassen er også endret. Foruten endring av byggegrenser er også maksimal kotehøyde strammet inn. Deltaljreguleringen er så vidt vi erfarer i hovedsak i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom høringsforslaget og har følgende kommentarer til detaljregulering for Sofienlund:

 

Viktig tilgrensende friluftslivsområder

Vi har  uttalelse fra 2013 påpekt at planområdets nærområde er mye brukt til friluftsliv både lokalt og regionalt bl.a. i forbindelse med ferdsel til/fra friområdet Ommen der OF har tre mye brukte kystledhytter. Etter etablering av Oleanas utsikt oppe på kanten av platået, med tilrettelagt turvei, utsiktpunkt og rasteplass har også områdets bruk økt merkbart.

 

Parkering for friluftsområdet

Staten har gjennom oppkjøp sikret en eiendom / p-plass som ligger rett utenfor det aktuelle området. OF har ansvar for denne parkeringen som benyttes av folk som skal til de tre kystledhyttene på Ommen. I tillegg benytter besøkende til Oleanas utsikt parkeringen. OF er også opptatt av at parkeringen blir tilgjengelig i framtiden, inkludert i en anleggsfase.

Ny vei

OF er positiv til skissert turvei, som vil gå der dagens Ommenvei fører opp til p-plassen i vest. Ny bilvei opp til p-plassen vil også være slakere og godt egnet for rullestolbrukere.

Ønske om åpent HC-toalett i planområdet

OF har bl.a. i forbindelse med opparbeidelsen av Oleanas utsikt og under planprosessen hatt dialog med Stiftelsen Sofienlund. Et tema i denne sammenheng har bl.a. vært tilgang til toalettfasiliteter for turgåere i/ved planområdet. Fra stiftelsens side har det i denne sammenheng vært nevnt muligheter for et åpent HC-toalett på bakke-/sokkelplan. OF anbefaler at dette tas inn i planen.

 

Utomhusplan med fokus på bevaring av større trær

Det er ellers krav om en utomhusplan som bl.a. skal sikre bevaringen av eksisterende større trær, bl.a. langs turvei , noe som er positivt.

 

Bygningsmasse

En utarbeidet 3 D-modell viser hvordan en utbygging av området vil se ut i fra ulike vinkler, bl.a. i fra sjøsiden. Som vi har tatt opp tidligere har vi anbefalt at ny bygningsmasse ligger såpass tilbaketrukket at den ikke ses i fra sjøen. Mønehøyde på nybygg som vender mot vest er derfor viktig. Vi anbefaler ellers bruk av materialer og farger som gjør at ny bygningsmasse tilpasses og glir godt inn i landskapet.

OF anser ellers at ulike fagtemaer er godt utredet og konsekvenser belyst.

Detaljregulering Sofienlund. Kommentarer

 

Bakgrunn

I forbindelse med planarbeidet søkes det å legge til rette for utbygging av et rehabiliteringssenter, utbedre de trafikale forholdene og avsette søndre del av området til boligbebyggelse. Det fremgår at planforslaget er endret fra 2013. Et LNF område er bl.a. tatt ut. Plassering av bygningsmassen er også endret. Foruten endring av byggegrenser er også maksimal kotehøyde strammet inn. Deltaljreguleringen er så vidt vi erfarer i hovedsak i samsvar med kommuneplanens arealdel.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom høringsforslaget og har følgende kommentarer til detaljregulering for Sofienlund:

Viktig tilgrensende friluftslivsområder

Vi har i brev av 01.03.2013 tidligere uttalt oss til planarbeidet. OF har underveis også vært i kontakt med representant for Stiftelsen Sofienlund (Thor Bjørn Lie) med bakgrunn i at OF bl.a. eier og forvalter friområdet Ommen som ligger ved sjøen vest for planområdet.

 

Vi har i vår uttalelse fra 2013 påpekt at planområdets nærområde er mye brukt til friluftsliv både lokalt og regionalt bl.a. i forbindelse med ferdsel til/fra friområdet Ommen der OF har tre mye brukte kystledhytter. Etter etablering av Oleanas utsikt oppe på kanten av platået, med tilrettelagt turvei, utsiktpunkt og rasteplass har også områdets bruk økt merkbart.

 

Det som i mindre eller ingen grad fremkommer i planbeskrivelsen kap. 4.9, om friluftsliv, er at Staten gjennom oppkjøp har sikret en eiendom/p-plass som ligger rett utenfor planavgrensningen i vest (g./b.nr 29/864). OF drifter p-plassen. P-plass og tilkjørselvei til p-plass er det følgelig svært viktig å ivareta i planprosessen, ikke minst i en anleggsfase. Det må i rekkefølgebestemmelsene (§ 5) derfor fremgå at det under hele anleggsfasen skal være en åpen tilførselsvei opp til p-plassen. Om friluftsbrukere i en anleggsfase ikke kan bruke p-plassen så vil det få store negative konsekvenser. Vei/avstikker fra SKV2 og nord mot offentlig p-plass i nordvest må ellers tilpasses kotehøyde på dagens p-plass for trygg og god avkjøring.

Ny vei

OF er positiv til skissert turvei, som vil gå der dagens Ommenvei fører opp til p-plassen i vest. Ny bilvei (SKV2) opp til p-plassen vil også være slakere og godt egnet for rullestolbrukere.

 

Ønske om åpent HC-toalett i planområdet

OF har bl.a. i forbindelse med opparbeidelsen av Oleanas utsikt og under planprosessen hatt dialog med Thor Bjørn Lie i Stiftelsen Sofienlund. Et tema i denne sammenheng har bl.a. vært tilgang til toalettfasiliteter for turgåere i/ved planområdet. Fra Thor Bjørn Lies side har det i denne sammenheng vært nevnt muligheter for et åpent HC-toalett på bakke-/sokkelplan. OF anbefaler at dette tas inn i planen, og det fremgår i planbestemmelsen i et egnet felt i planområdet. Med utgangspunkt i planskissen fra 2013 var felt BKS2 aktuelt, men med endringer så kan dette evt. innpasses i et annet felt, f.eks i BKB1 eller BKB2.

 

Utomhusplan med fokus på bevaring av større trær

Det er ellers krav om en utomhusplan som bl.a. skal sikre bevaringen av eksisterende større trær, bl.a. langs turvei GT, noe som er positivt.

 

Bygningsmasse

En utarbeidet 3 D-modell viser hvordan en utbygging av området vil se ut i fra ulike vinkler, bl.a. i fra sjøsiden. Som vi har tatt opp tidligere har vi anbefalt at ny bygningsmasse ligger såpass tilbaketrukket at den ikke ses i fra sjøen. Mønehøyde på nybygg som vender mot vest er derfor viktig. Vi anbefaler ellers bruk av materialer og farger som gjør at ny bygningsmasse tilpasses og glir godt inn i landskapet.

 

OF anser ellers at ulike fagtemaer er godt utredet og konsekvenser belyst.