Et større punktutslipp har ført til påslag av identiske hvite plastpelleter over store deler av Ytre Oslofjord. Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig. 

Utslippet er ekstraordinært og plutselig, med svært høye konsentrasjoner på enkelte punkter ytterst i Oslofjorden. Det plutselige påslaget av identiske pellet funnet over et stort område på begge sider av fjorden, tilsier et stort, akutt punktutslipp fra én kilde. De første observasjonene tilsier at denne utslippskilden er/var lokalisert et sted i Ytre Oslofjord, sannsynligvis på østsiden av fjorden. Utslippet har trolig skjedd på norsk side, da det ikke er meldt om liknende funn på svenskekysten.

Analyse av plastpellets

1. april leverte OF 3 separate prøver à 100 gram/prøve til Norner for analyse. Prøvene/pelletene var fra kommunene Larvik, Fredrikstad og Asker.

De viktigste funnene i rapporten er:

-Plastpellets funnet ved Hankø, Brunlanes og Tofte er fra samme materiale.

-De er laget av plastmaterialet polypropen, og er en såkalt  kopolymer med høy molekylvekt og høy slagfasthet ved lave temperaturer.

-Pelletene som er funnet er fremstilt for ekstrudering, der typiske anvendelser for dette spesifikke materialet er trykkløse rør som avløp og kloakkrør, ekstruderte plater og profiler.

-Det er svært få norske bedrifter som benytter denne type polypropen og det er også et fåtall råstoff-produsenter av denne type plast.

Ulovlig og straffbar forurensning

Plastutslippet er å anse som forurensning, jf. forurensningsloven § 6. I denne saken er det tilførsel av et fast stoff (plastpelleter) til vann. Med tilførsel forstås ikke bare den aktive handling, men også det å unnlate å gjøre noe som medfører at miljøet blir tilført forurensningen. Plastforurensning i havet er i dag et omfattende miljøproblem som blant annet påfører skader på dyr. Plast brytes ikke ned i naturen, men omdannes til stadig mindre partikler som tiltrekker seg miljøgifter, spises av dyr og hoper seg opp i næringskjeden.

OF ser svært alvorlig på denne hendelsen og har derfor gått til det skritt å anmelde forholdet. Dette er trolig et av de største enkeltutslippene vi har sett i Oslofjorden. Plastpelletene utgjør en trussel for dyr og miljø og vil være til stede i miljøet i mange tiår fremover.

OF har sammen med Fredrikstad kommune har laget en rapporteringsløsning . Pr. dags dato er det registret 300 lokaliteter i kartet. 

Hva er plastpellet?

Plastgranulat med sylinder- eller en skiveform med en diameter på 4-6 mm. Plastpellet kan ha mange ulike farger.  Disse plastpartiklene er industrielt råstoff som transporteres til produksjonssteder der «brukerplast» lages ved at pelletene smeltes og støpes til sluttprodukter. Plastpelleter kan utilsiktet frigjøres til miljøet, både under produksjon og transport på land. Herfra kan de fraktes med overflateavrenning, strøm og elvevann ut i havet. Plastpellet kan også tilføres direkte i havet ved utilsiktet søl under frakt. På grunn av deres holdbarhet transporteres pellet med havstrømmene rundt i havet, og finnes på strender over hele verden. (Kilde: International pellets Watch)

Hva er utfordringen med plastpellet?

Når plastpellet havner på avveie, kan de utgjøre en trussel både for dyr og natur. Dette er fordi pellet er bittesmå, svært holdbare og giftige. På grunn av deres størrelse, og ofte klare farger, kan pellet se ut som fiskeegg eller andre små dyr, noe som gjør dem spesielt attraktive for sjøfugl, fisk og andre sjødyr.   (Kilde: Nurdle hunt)

Bjørn Heidenstrøm, OF rydder ved Andersenslippen
Bjørn Heidenstrøm, OF rydder ved Andersenslippen
Det er store mengder det er snakk om.
Det er store mengder det er snakk om.

Opprydding

Skjærgårdstjenesten, berørte kommuner, Oslofjordens Friluftsråd, Marin omsorg, Fjorden Ren og mange frivillige startet tidlig med oppryddingsarbeidet.

Første organiserte rydding kom på plass 18. mars ved Andersenslippen / Fredrikstad Seilforening. Ryddeaksjonen ble gjennomført i samarbeid med Skjærgårdstjenesten i Fredrikstad.  Bensindrevede løvblåsere/suger ble benyttet i oppryddingsarbeidet. Flere hundre kilo med pellet ble samlet opp disse første dagene i Fredrikstad.

De neste ukene fortsatte oppryddingsarbeidet på østsiden av fjorden med økende styrke. Skjærgårdstjenesten tester flere metoder for rydding.

De påfølgende dagene fikk OF flere og flere meldingen om påslag av pellet lenger inn i fjorden. De største påslagene på Jeløya, Moss, i Son og på vestsiden av hurumhalvøya, Asker. Et par mindre ryddeaksjoner ble iverksatt på strender rundt Tofte.

De første meldingene om påslag på vestsiden av fjorden kom uken etter. 26. mars var kommunen og OF på befaring i Rørviksfjorden.

OF satte raskt funnene i sammenheng med liknende funn gjort i Østfold tidligere i mars. Løvsugere ble innkjøpt og opprydding iverksatt umiddelbart. Flere hundre kilo ble ryddet også her.

nettsidene til Naturvernforbundet  finnes mer informasjon og hele anmeldelsen som ble sendt til Øst- politidistrikt og Agder-politidistrikt 28.4.20. Kontakt hos Naturvernforbundet er fagrådgiver Per-Erik Schulze.