OF kommentarer kommuneplan i Lier: Viktig å huske på folkehelseperspektiv, kyststier og sørge for at friluftsområder kartlegges og verdsettes.

Bakgrunn

 

Høringsdokumentene kan leses her
Lier kommune: Kommuneplanen skal rulleres

OF bistår Lier kommune med å etablere kyststi mellom Engersand og Lahellholmen. Her er Ole Bjørn Braathen (i midten) fra Buskerud botaniske forening sammen med OFs medarbeidere for å vurdere om det finnes sårbare arter i traseen.
OF bistår Lier kommune med å etablere kyststi mellom Engersand og Lahellholmen. Her er Ole Bjørn Braathen (i midten) fra Buskerud botaniske forening sammen med OFs medarbeidere for å vurdere om det finnes sårbare arter i traseen.

Dato for uttalelsen: 18 14.02.2019

Kommuneplanens samfunnsdel Lier. Kommentarer

Uttalelsen viser til  rullering av kommuneplanens samfunnsdel. OF har følgende kommentarer:

Det fremgår at planen har seks samfunnsmål, bl.a.:

Levende landskap – der innsatsområde 2 fokuserer på at fjord og grønne områder skal brukes aktivt i by- og stedsutvikling og at naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt aktivitetstilbud (innsatsområde 3 der det bl.a. skal legges stor vekt på å forbedre innbyggernes tilgjengelighet til Drammensfjorden).
– Tilhørighet til bygda – der frivilligheten bidrar til å gi innbyggerne gode aktivitetstilbud (innsatsområde 2) og by- og stedsutviklingen skal bygge på Lier sin identitet (innsatsområde 3 – bl.a. knyttet til kommunens byutviklingsprosjekter langs fjorden).
Livsmestring for alle – der kommunen skal bidra til bedre helse og livssituasjon for Liunger med oppfølgingsbehov (innsatsområde 5 – der kommunen skal prioritere helsetiltak på et lavest mulig nivå)

 

Folkehelseperspektiv

OF understreker at for å forebygge dårlig helse og helseplager må man ha et folkehelseperspektiv i alle deler av kommuneplanarbeidet. Det er da viktig å se sammenhengen mellom fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på den ene siden og forebyggende helsevern, trivsel og livskvalitet på den annen. Forskningsbaserte erfaringer viser at mindre kostnadskrevende tiltak til friluftsliv og fysisk aktivitet bedrer helsetilstanden i befolkningen vel så mye som satsing på kostnadskrevende, reparerende helsevern.
Kunnskap om betydningen av fysisk miljø for å utjevne sosiale helseforskjeller er viktig. OF er opptatt av at det finnes lavterskeltilbud som er viktig ifht en stor passiv gruppe som har problemer med å motivere seg selv til fysisk aktivitet. OF har også gode erfaringer med at friluftslivet kan virke sosialt integrerende og tilfriskende. For mange er terskelen for å delta i friluftsaktiviteter lavere enn i idretten. Tilbakemeldinger går på at det er behov for organiserte stimuleringstiltak, f. eks fellesturer for eldre, funksjonshemmede eller innvandrergrupper. Vi nevner i denne sammenheng den ressursen frivillige organisasjoner ofte er for å stimulere og aktivisere det som ellers er passive grupper – slik som eldre og psykisk og fysisk syke. OF har i samarbeid med flere kommuner og frisklivsentraler gjennomført aktivisering av disse gruppene med bl.a. vandringer bl.a. på kyststi.

 

Kommunens forslag til samfunnsmål og innsatsområder vil i stor grad være positive både med tanke på å legge til rette for tverrsektoriell fokus på folkehelse, utnytte frivilligheten og bl.a. legge bedre til rette for friluftsliv langs Drammensfjorden.

 

Kyststi

OF vil spesielt peke på behovet for å følge opp tidligere vedtak om å etablere en kyststi i Lier. OF har samarbeidet med kommunen med å etablere en kyststi sørøst i kommunen, på grensa til Røyken mellom Engersand og Lahellholmen. OF har gjort befaringer i området, gjennomført botaniske undersøkelser og forhandlet med grunneiere for ulike aktuelle traseer. Det er også foreslått en strekning som klatresti. Status for kyststiarbeidet vil sendt i egen rapport. OF ønsker at Lier kommune avklarer sin oppfatning av stiens plassering og ønsket tilrettelegging.

 

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

OF er usikker på hva som er status i kommunens arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Vi understreker at dette kartleggingsarbeidet er viktig. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:
–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

 

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til.

 

Vi ønsker Lier kommune lykke til med det videre planarbeidet.

Lier kommune

Samfunn og næring

Pb 205

3401 Lier

 

 

 

Deres ref.: KJAS/2017/1695                         Vår ref. -/18                            14.02.2019

 

 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel Lier. Kommentarer

 

Vi viser til Deres brev vedr. rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer:

 

Det fremgår at planen har seks samfunnsmål, bl.a.:

 

  • Levende landskap – der innsatsområde 2 fokuserer på at fjord og grønne områder skal brukes aktivt i by- og stedsutvikling og at naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt aktivitetstilbud (innsatsområde 3 der det bl.a. skal legges stor vekt på å forbedre innbyggernes tilgjengelighet til Drammensfjorden).
  • Tilhørighet til bygda – der frivilligheten bidrar til å gi innbyggerne gode aktivitetstilbud (innsatsområde 2) og by- og stedsutviklingen skal bygge på Lier sin identitet (innsatsområde 3 – bl.a. knyttet til kommunens byutviklingsprosjekter langs fjorden).
  • Livsmestring for alle – der kommunen skal bidra til bedre helse og livssituasjon for Liunger med oppfølgingsbehov (innsatsområde 5 – der kommunen skal prioritere helsetiltak på et lavest mulig nivå)

 

OF understreker at for å forebygge dårlig helse og helseplager må man ha et folkehelseperspektiv i alle deler av kommuneplanarbeidet. Det er da viktig å se sammenhengen mellom fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på den ene siden og forebyggende helsevern, trivsel og livskvalitet på den annen. Forskningsbaserte erfaringer viser at mindre kostnadskrevende tiltak til friluftsliv og fysisk aktivitet bedrer helsetilstanden i befolkningen vel så meget som satsing på kostnadskrevende, reparerende helsevern.

Kunnskap om betydningen av fysisk miljø for å utjevne sosiale helseforskjeller er viktig. OF er opptatt av at det finnes lavterskeltilbud som er viktig ifht en stor passiv gruppe som har problemer med å motivere seg selv til fysisk aktivitet. OF har også gode erfaringer med at friluftslivet kan virke sosialt integrerende og tilfriskende. For mange er terskelen for å delta i friluftsaktiviteter lavere enn i idretten. Tilbakemeldinger går på at det er behov for organiserte stimuleringstiltak, f. eks fellesturer for eldre, funksjonshemmede eller innvandrergrupper.

Vi nevner i denne sammenheng den ressursen frivillige organisasjoner ofte er for å stimulere og aktivisere det som ellers er passive grupper – slik som eldre og psykisk og fysisk syke. OF har i samarbeid med flere kommuner og frisklivsentraler gjennomført aktivisering av disse gruppene med bl.a. vandringer bl.a. på kyststi.

 

Kommunens forslag til samfunnsmål og innsatsområder vil i stor grad være positive både med tanke på å legge til rette for tverrsektoriell fokus på folkehelse, utnytte frivilligheten og bl.a. legge bedre til rette for friluftsliv langs Drammensfjorden.

 

OF vil spesielt peke på behovet for å følge opp tidligere vedtak om å etablere en kyststi i Lier. OF har samarbeidet med kommunen med å etablere en kyststi sørøst i kommunen, på grensa til Røyken mellom Engersand og Lahellholmen. OF har gjort befaringer i området, gjennomført botaniske undersøkelser og forhandlet med grunneiere for ulike aktuelle traseer. Det er også foreslått en strekning som klatresti. Status for kyststiarbeidet vil sendt i egen rapport. OF ønsker at Lier kommune avklarer sin oppfatning av stiens plassering og ønsket tilrettelegging.

 

OF er usikker på hva som er status i kommunens arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Vi understreker at dette kartleggingsarbeidet er viktig. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen

–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering

–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”

–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner

–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

 

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til.

 

Vi ønsker Lier kommune lykke til med det videre planarbeidet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

                                                         Oslofjordens Friluftsråd

 

 

Rune Svensson

direktør

Kjetil Johannessen

seniorrådgiver

 

Godkjent og sendt elektronisk

 

 

 

Kopi:

OF`s rådsmedlemmer i Lier

FNF Buskerud