OF har sendt innspill til Oslo kommune. Vi ønsker bl.a. satsing på kyststier og turveier, en åpen strandsone, oppkjøp av viktig strandareal, at hytteøyene tilrettelegges bedre, flere lagringsplasser for kajakker og at Heggholmen fyr blir kystledhytte.

 DATO FOR UTTALELSEN:  02.05.2018
Lenke til dokumentet vi har gitt uttalelse til

Kommentarene gitt til Oslo kommunes rullering av behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028.

OF har gitt innspill til hvordan vi mener friluftslivet i Oslo kan styrkes. Her fra Bygdøy

Delmål friluftsliv

OF er enig i delmålene:

 • Oslos unike kvaliteter for naturopplevelser og friluftsliv bevares og styrkes
 • Byen får et sammenhengende turveinett med levende grøntkorridorer
 • Det blir enklere å oppdage og komme seg ut til nye friluftslivsområder

 

Forslag til effektmål og indikatorer. Her inngår indikatorer som bl.a.:

 • samlet lengde på manglende kyststiforbindelser
 • antall allment tilgjengelige nye plasser for utsetting av kajakk og kano
 • antall oppgraderte og nyetablerte toaletter i friluftslivsområder
 • antall etablerte innfallsporter (med informasjon)
 • etablerte aktivitetssteder bl.a. på Osloøyene og antall overnattingshytter bl.a. ved
  fjorden og på øyene.

OF støtter opp om forslag til effektmål og indikatorer. Vi ser også at det kan være nyttig med tellere på utvalgte turveier/kyststier. Dette for å fange opp antall turgåere og se om antallet er økende.

 

Friluftsliv – OF støtter forslag om økt tempo i etablering av turveier

Status og behov og prioriteringer
OF støtter opp om behovet for å øke tempoet i etablering av turveiforbindelser (inkl. kysttsti) og oppgradering av friluftslivsfasiliteter på Osloøyene. OF støtter også opp om prioriteringer foreslått fremhevet i planperioden, bl.a. fullføre sammenhengende turveinett, rehabilitere og oppruste eksisterende friluftslivsområder og styrke informasjonsarbeidet (merking og skilting).

 

Behov og utfordringer – OF ønsker en streng linje mot stengsler og ulovligheter i strandsonen

Det fremkommer at kommunen får en del henvendelser om ulovlige tiltak bl.a. på friområdene på øyene. Dette er noe som er viktig å gripe tak i før det brer om seg. OF støtter derfor opp om å iverksette tverretatlig prosjekt for systematisk å registrere og bringe ulovligheter til opphør.
OF har tidligere henvendt seg til kommunen med spørsmål knyttet til stengsler i strandsonen. Vi vil fortsette med å videreformidle kommende publikumshenvendelser.

OF ønsker ikke stengsler i strandsonen!
OF ønsker ikke stengsler i strandsonen!

Kommunen bør kjøpe opp strandeiendommer med potensial for friluftslivet

Vi anbefaler kommunen fortløpende å vurdere attraktive og bebygde strandeiendommer som kommer på salg. Dette med tanke på å tilrettelegge for friluftsliv. Dette gjelder spesielt eiendommer som grenser inn mot eksisterende friområder. Dette bør omtales i planen.

 

Turveier i byggesonen. Skilting og utnyttelsen av smett kan bli bedre

OF har fått flere henvendelser fra turgåere som fortviler over manglende merking av turvei/kyststi fra Huk og nordøstover mot Bygdøynes. Det skal være satt opp turveiskilt som ender opp med manglende merking av sti. Dette resulterer i at turgåere ikke finner frem. Ettersom dette er et svært mye brukt turområde ber vi om at merking av et sammenhengende turveinett på Bygdøy prioriteres og tas inn i foreslåtte tiltak i perioden 2019-2028. Det er fullt mulig å benytte eksisterende veier og smett flere plasser.

Kyststien fra Sollerudstranda til Vækerø bør kobles med Bygdøy

Kyststien fra Sollerudstranda til Vækerø ligger flott til og er mye brukt. Arbeidet med å koble denne strekningen sammen med kyststien på vestsiden av Bygdøylandet bør prioriteres bl.a. gjennom det pågående reguleringsplanarbeidet i Bestumkilen. Det er viktig å ivareta en framtidig turvei/kyststi her som skiller gående i fra ferdsel på eksisterende sykkelvei langs E18.

 

Friluftsliv på fjorden og øyene: Bleikøya, Nakholmen og Lindøya  bør tilrettelegges for å kunne ta større del av trafikken

Etter at rutebåtanløpet ble flyttet fra Vippetangen til Rådhuskaia har antall passasjerer økt vesentlig (nesten 25%), noe som fremkommer av figur 23. Det er i stor grad Hovedøya og Gressholmen som har hatt en kraftig økning i passasjergrunnlaget, mens det fremgår at hytteøyene Bleikøya, Nakholmen og Lindøya ikke har hatt noen vekst. Med befolkningsveksten Oslo opplever har OF har gjennom reguleringsplaninnspill for Bleikøya, Nakholmen og Lindøya tatt opp at en i større grad burde legge til rette for friluftsliv, bl.a. gjennom merking av stinett og god informasjon.

OF er ellers glad for at Oslo kommune har satt fokus på og prioriterer oppgradering av toaletter og nytt vann- og avløpsnett og opprydding i forurensete masser i de mye brukte friområdene på Langøyene, Gressholmen og Hovedøya. Dette er et svært viktig arbeid som vil glede mange friluftslivsbrukere

Bleikøya, Nakholmen og Lindøya bør tilrettelegges for å ta en større del av passasjerveksten på Osloferjene.
Bleikøya, Nakholmen og Lindøya bør tilrettelegges for å ta en større del av passasjerveksten på Osloferjene.

OF er opptatt av at områder Oslo kommune eier utenfor kommunegrensene også tilrettelegges

Det fremgår utkastet at Oslo kommune eier friområder både i Oppegård, Bærum og Frogn, bl.a. Håøya. OF er opptatt av at kommunen også fokuserer og prioriterer disse områdene i sin friområdeforvaltning. Det er derfor positivt at flere tiltak på Håøya inngår som foreslåtte tiltak i perioden 2019-2028, bl.a. gjestehavn i Tåjebukta, oppgradering av servicebygg/kafe i Tåjebukta og etablering av toaletter. OF har også vært i møte med kommune ved byrådssekretær Frode Kyvåg vedr. fremtidig aktivitet i eksisterende bygningsmasse på Håøya, der kommunen bl.a. har drøftet leirskoleplaner, jfr forslag som ligger inne under kap. 6.3 (foreslåtte tiltak). OF ønsker økt aktivitet og tilrettelegging av Håøya velkommen. Øya er et viktig utfartsområde for brukere med og uten båt.

 

Badestrender og badeanlegg

 

OF støtter forslag om nytt servicebygg på Huk. Oslo har flere flotte badestrender og badeanlegg, bl.a. Sørenga og Huk. Huk som er en av de mest besøkte badestrendene og fikk tildelt Blått flagg i 2017, en sertifisering som bl.a. fokuserer på god badevannskvalitet og gode sanitære forhold. Vi støtter derfor forslag om et nytt servicebygg på Huk, som foreslått i tiltaksoversikten.

 

Paradisbukta: Kommunen bør gå i dialog med Statsbygg! Det vi savner og som vi har tatt opp med Bymiljøetaten flere ganger er behov for å bedre forholdene ved Paradisbukta på vestsiden av Bygdøylandet. Dette har vært en av kommunens mest brukte badestrender gjennom mange tiår. Vi er klar over at Paradisbukta ikke ligger på kommunal men statlig grunn. Vi oppfordrer kommunen til å gå i tett dialog med Statsbygg for å oppgradere dette viktige friområdet. Bl.a. er toalettforholdene ikke tilfredsstillende. Oppgraderingsbehov i Paradisbukta bør tas inn under foreslåtte tiltak i planen.

Paradisbukta på Bygdøy., en av byens mest brukte strender, trenger oppgradering.
Paradisbukta på Bygdøy, en av byens mest brukte strender, trenger oppgradering.

OF støtter øvrige foreslåtte tiltak, bl.a. oppgradering og nye toaletter på Sollerudstranda, Hvervenbukta, Nordstrand bad og Bestemorsstranda. Rehabilitering og nyetablering av brygger i friområder til diverse strandaktiviteter (bl.a. krabbefiske) er positivt.

 

Kyststien – Bygdøy bør prioriteres

Det er foreslått er forprosjekt og etablering av enkelte manglende kyststiforbindelser. Dette er et viktig arbeid. Kyststien er et lavterskeltilbud og som er mye brukt. Bygdøy prioriteres med tanke på manglende kyststiforbindelse.

Kyststi på Bygdøy
Kyststi på Bygdøy er mye brukt – den bør være komplett

Ferdsel på sjøen – vi samarbeider gjerne med kommunen om lagring av kajakker!

OF har etablert den svært populære ordningen «Rett ut – kajakklagring»  . Vi har stativer for kajakklagring flere plasser i Oslo og det er lange ventelister for å få plass. Vi samarbeider gjerne med Oslo kommune for å se på flere egnede plasser for kajakklagring. Mange innbyggere i Oslo har i dag ikke muligheter for å oppbevare kajakk hjemme eller har bil til å transportere den. Vi anbefaler derfor at kajakklagring tas inn som et foreslått tiltak.

Kajakkstativ på Sollerud
Kajakkstativ på Sollerud har lange ventelister. OF samarbeider gjerne for å få til flere lagringsplasser.

Kystledhytter og aktivitetssentre

Det er flott at Heidehaugen inngår under foreslåtte tiltak (tilrettelegge for sjøbasert friluftsliv), dette etter innspill fra OF. Heidehaugen, som ligger i Oppegård kommune, er i Oslo kommunes eie. Eiendommen planlegges tilrettelagt for friluftslivsaktiviteter, kajakkpadlere og kystled. OF samarbeider med Oslo kommune og DNT Oslo og omegn om dette. Det er positivt at kommunen i større grad ønsker å legge til rette for at det kan etableres flere kystledhytter eller andre utleiehytter bl.a. til kajakkpadlere, slik at overnattingstilbudet ved fjorden bedres.

 

Handlingsprogram friluftsliv 2019-2022. Er 30 millioner nok?

Det fremgår at handlingsprogrammet er utarbeidet av Bymiljøetaten med utgangspunkt i en årlig investeringsramme på 30 millioner kr årlig for friluftslivsområdet totalt. OF stiller spørsmål til om dette er nok når en ser hvilke viktige oppgaver og utfordringer som venter, bl.a. det store vedlikeholdsetterslepet på flere av friområdene og arbeidet med et sammenhengende turveinett, inkl. kyststi.

 

Friluftsliv er et viktig lavterskeltilbud som kommer hele byens befolkning til gode. Vi opplever i dag at det er en skjev fordeling med tanke på hvor mye midler som brukes til idrettsanlegg. Når en ser befolkningsveksten Oslo har opplevd, økt bruk av friområdene og etterslepet i vedlikeholdet av eksisterende friområder så anser vi at det fremover bør bevilges mer midler til tilrettelegging for friluftsliv. Dette er viktig for kjapt å kunne realisere en sammenhengende kyststi i Oslo og oppgradere alle eksisterende friområder som har behov for dette (bl.a. toalettanlegg).

 

I handlingsprogrammet må Heidehaugen tas inn under «aktivitetssteder» og kyststi Bygdøy under «turveier». Vi hadde som tidligere nevnt (kap. 6.3.3), også sett at toaletter i Paradisbukta inngår i handlingsprogrammet under «toalettfasiliteter».

 

Avslutningsvis nevner vi at vi opprettholder forslag som ble tatt inn ved forrige rullering:

 • Heggholmen fyr (i dag representasjonsbolig for Oslo havnevesen) som bynær kystledhytte. .

Heggholmen fyr brukes i dag til representasjonsbolig for Oslo Havn. OF mener den vil gjøre større nytte som kystledhytte.

Vi takker for muligheten til å uttale oss og ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Bymiljøetaten. Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet.

Uttalelse sendt til Oslo kommune, Bymiljøetaten
Dato for uttalelsen:  20.04.2018

Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 – 2028. Kommentarer

Vi viser til brev av 01.03.2018 vedr. rullering av behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028.

 

Det fremgår at Bymiljøetatens forslag til behovsplan for idrett og friluftsliv 2019 – 2028 bl.a. er basert på tidligere behovsplan for idrett og friluftsliv som ble vedtatt sammen med budsjett i 2017, behovsvurderinger som er bygget på Oslo kommunes befolkningsframskrivning og innspill fra idretts- og friluftsorganisasjoner. Planforslaget inneholder mål som grunnlag for tiltak på kort- og lang sikt og det fremgår at hensikten er at planen skal sikre bedre sammenheng i langtidsplanen, budsjettet og bevilgningene.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) hadde ved forrige rullering av behovsplanen stor nytte av å være med i en referansegruppe. Vi ser at mye av arbeidet fra den gang nå søkes videreført i nytt planforslag, noe vi er fornøyd med.

 

OF har gått gjennom det nye planforslaget og har følgende kommentarer:

 

Kap. 3.1.2 delmål friluftsliv

Her inngår bl.a.:
– Oslos unike kvaliteter for naturopplevelser og friluftsliv bevares og styrkes
Her nevnes bl.a. allemannsretten og fjerning av fysiske barrierer i strandsonen og viktigheten av å tilrettelegge for friluftsliv på Osloøyene. Vedlikehold av eksisterende anlegg skal prioriteres fremfor nye anlegg.

 

– Byen får et sammenhengende turveinett med levende grøntkorridorer
Målet er å få et sammenhengende turveinett bl.a. langs fjorden og langs vassdrag fra fjorden til Marka.

– Det blir enklere å oppdage og komme seg ut til nye friluftslivsområder
Informasjon og merking skal bedres og det arbeides også med å bruke ny teknologi.

Delmålene er i tråd med OFs tidligere innspill (14.12.2017) og vi støtter opp om disse.
I tabell 2 inngår forslag til effektmål og indikatorer. Her inngår indikatorer som bl.a.:

 • samlet lengde på manglende kyststiforbindelser
 • antall allment tilgjengelige nye plasser for utsetting av kajakk og kano
 • antall oppgraderte og nyetablerte toaletter i friluftslivsområder
 • antall etablerte innfallsporter (med informasjon)
 • etablerte aktivitetssteder bl.a. på Osloøyene og antall overnattingshytter bl.a. ved
  fjorden og på øyene.

 

OF støtter opp om forslag til effektmål og indikatorer. Vi ser også at det kan være nyttig med tellere på utvalgte turveier/kyststier. Dette for å fange opp antall turgåere og se om antallet er økende.

 

Kap. 6. Friluftsliv

Kap. 6.1.1 Medlemsstatistikk
Det kan nevnes at OF pr 1.1.2018 har 1848 betalende medlemmer i fra Oslo og at antallet er økende. Dette utgjør ca 1/3 av OFs totale antall medlemmer. Medlemmene har bl.a. tilgang til OFs svaibøyer og kajakkstativer og får rabatterte priser på kystledhyttene.

 

Kap. 6.1.3 og 6.1.4 Status og behov og prioriteringer
OF støtter opp om behovet for å øke tempoet i etablering av turveiforbindelser (inkl. kysttsti) og oppgradering av friluftslivsfasiliteter på Osloøyene. OF støtter også opp om prioriteringer foreslått fremhevet i planperioden, bl.a. fullføre sammenhengende turveinett, rehabilitere og oppruste eksisterende friluftslivsområder og styrke informasjonsarbeidet (merking og skilting).

 

Kap. 6.2.2 Behov og utfordringer
Det fremkommer at kommunen får en del henvendelser om ulovlige tiltak bl.a. på friområdene på øyene. Dette er noe som er viktig å gripe tak i før det brer om seg. OF støtter derfor opp om å iverksette tverretatlig prosjekt for systematisk å registrere og bringe ulovligheter til opphør.
OF har tidligere henvendt seg til kommunen med spørsmål knyttet til stengsler i strandsonen. Vi vil fortsette med å videreformidle kommende publikumshenvendelser.

 

Vi anbefaler kommunen fortløpende å vurdere attraktive og bebygde strandeiendommer som kommer på salg. Dette med tanke på å tilrettelegge for friluftsliv. Dette gjelder spesielt eiendommer som grenser inn mot eksisterende friområder. Dette bør omtales i planen.

 

Kap. 6.2.3 Turveier i byggesonen
OF har fått flere henvendelser fra turgåere som fortviler over manglende merking av turvei/kyststi fra Huk og nordøstover mot Bygdøynes. Det skal være satt opp turveiskilt som ender opp med manglende merking av sti. Dette resulterer i at turgåere ikke finner frem. Ettersom dette er et svært mye brukt turområde ber vi om at merking av et sammenhengende turveinett på Bygdøy prioriteres og tas inn i foreslåtte tiltak i perioden 2019-2028. Det er fullt mulig å benytte eksisterende veier og smett flere plasser.

 

Kyststien fra Sollerudstranda til Vækerø ligger flott til og er mye brukt. Arbeidet med å koble denne strekningen sammen med kyststien på vestsiden av Bygdøylandet bør prioriteres bl.a. gjennom det pågående reguleringsplanarbeidet i Bestumkilen. Det er viktig å ivareta en framtidig turvei/kyststi her som skiller gående i fra ferdsel på eksisterende sykkelvei langs E18.

 

Kap. 6.3 Friluftsliv på fjorden og øyene
Etter at rutebåtanløpet ble flyttet fra Vippetangen til Rådhuskaia har antall passasjerer økt vesentlig (nesten 25%), noe som fremkommer av figur 23. Det er i stor grad Hovedøya og Gressholmen som har hatt en kraftig økning i passasjergrunnlaget, mens det fremgår at hytteøyene Bleikøya, Nakholmen og Lindøya ikke har hatt noen vekst.

 

Med befolkningsveksten Oslo opplever har OF har gjennom reguleringsplaninnspill for Bleikøya, Nakholmen og Lindøya tatt opp at en i større grad burde legge til rette for friluftsliv, bl.a. gjennom merking av stinett og god informasjon. Vi ser gjerne at dette inngår i foreslåtte tiltak på side 116.

 

OF er ellers glad for at Oslo kommune har satt fokus på og prioriterer oppgradering av toaletter og nytt vann- og avløpsnett og opprydding i forurensete masser i de mye brukte friområdene på Langøyene, Gressholmen og Hovedøya. Dette er et svært viktig arbeid som vil glede mange friluftslivsbrukere

 

Det fremgår utkastet at Oslo kommune eier friområder både i Oppegård, Bærum og Frogn, bl.a. Håøya. OF er opptatt av at kommunen også fokuserer og prioriterer disse områdene i sin friområdeforvaltning. Det er derfor positivt at flere tiltak på Håøya inngår som foreslåtte tiltak i perioden 2019-2028, bl.a. gjestehavn i Tåjebukta, oppgradering av servicebygg/kafe i Tåjebukta og etablering av toaletter. OF har også vært i møte med kommune ved byrådssekretær Frode Kyvåg vedr. fremtidig aktivitet i eksisterende bygningsmasse på Håøya, der kommunen bl.a. har drøftet leirskoleplaner, jfr forslag som ligger inne under kap. 6.3 (foreslåtte tiltak). OF ønsker økt aktivitet og tilrettelegging av Håøya velkommen. Øya er et viktig utfartsområde for brukere med og uten båt.

 

Kap. 6.3.3 Badestrender og badeanlegg
Oslo har flere flotte badestrender og badeanlegg, bl.a. Sørenga og Huk. Huk som er en av de mest besøkte badestrendene og fikk tildelt Blått flagg i 2017, en sertifisering som bl.a. fokuserer på god badevannskvalitet og gode sanitære forhold. Vi støtter derfor forslag om et nytt servicebygg på Huk, som foreslått i tiltaksoversikten.

 

Det vi savner og som vi har tatt opp med Bymiljøetaten flere ganger er behov for å bedre forholdene ved Paradisbukta på vestsiden av Bygdøylandet. Dette har vært en av kommunens mest brukte badestrender gjennom mange tiår. Vi er klar over at Paradisbukta ikke ligger på kommunal men statlig grunn. Vi oppfordrer kommunen til å gå i tett dialog med Statsbygg for å oppgradere dette viktige friområdet. Bl.a. er toalettforholdene ikke tilfredsstillende. Oppgraderingsbehov i Paradisbukta bør tas inn under foreslåtte tiltak i planen.

 

OF støtter øvrige foreslåtte tiltak, bl.a. oppgradering og nye toaletter på Sollerudstranda, Hvervenbukta, Nordstrand bad og Bestemorsstranda. Rehabilitering og nyetablering av brygger i friområder til diverse strandaktiviteter (bl.a. krabbefiske) er positivt.

 

Kap. 6.3.4 Kyststien
Det er foreslått er forprosjekt og etablering av enkelte manglende kyststiforbindelser. Dette er et viktig arbeid. Kyststien er et lavterskeltilbud og som er mye brukt.

 

Vi viser til våre kommentarer under kap. 6.2.3 og anbefaler at Bygdøy prioriteres med tanke på manglende kyststiforbindelse.

 

Kap. 6.3.1 Ferdsel på sjøen
OF har etablert den svært populære ordningen «Rett ut – kajakklagring» https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/ . Vi har stativer for kajakklagring flere plasser i Oslo og det er lange ventelister for å få plass. Vi samarbeider gjerne med Oslo kommune for å se på flere egnede plasser for kajakklagring. Mange innbyggere i Oslo har i dag ikke muligheter for å oppbevare kajakk hjemme eller har bil til å transportere den. Vi anbefaler derfor at kajakklagring tas inn som et foreslått tiltak på side 120.

 

Vi nevner også den populære svaibøyeordningen som OF har  . Vi har også bøyer i Oslo (Gressholmen og Langøyene) som det fremgår av vedlagt lenke.

 

Kap. 6.3.2 Kystledhytter og aktivitetssentre
OF drifter i dag seks kystledhytter som er i kommunens eie. Vi er glade for å kunne tilby bl.a. Oslos befolkning dette flotte tilbudet. Hyttene er svært populære og kan bookes av alle interesserte gjennom våre nye hjemmesider

 

Det er flott at Heidehaugen inngår under foreslåtte tiltak (tilrettelegge for sjøbasert friluftsliv), dette etter innspill fra OF. Heidehaugen, som ligger i Oppegård kommune, er i Oslo kommunes eie. Eiendommen planlegges tilrettelagt for friluftslivsaktiviteter, kajakkpadlere og kystled. OF samarbeider med Oslo kommune og DNT Oslo og omegn om dette.

 

Det er positivt at kommunen i større grad ønsker å legge til rette for at det kan etableres flere kystledhytter eller andre utleiehytter bl.a. til kajakkpadlere, slik at overnattingstilbudet ved fjorden bedres.

 

Kap. 6.6. Handlingsprogram friluftsliv 2019-2022
Det fremgår at handlingsprogrammet er utarbeidet av Bymiljøetaten med utgangspunkt i en årlig investeringsramme på 30 millioner kr årlig for friluftslivsområdet totalt. OF stiller spørsmål til om dette er nok når en ser hvilke viktige oppgaver og utfordringer som venter, bl.a. det store vedlikeholdsetterslepet på flere av friområdene og arbeidet med et sammenhengende turveinett, inkl. kyststi.

 

Friluftsliv er et viktig lavterskeltilbud som kommer hele byens befolkning til gode. Vi opplever i dag at det er en skjev fordeling med tanke på hvor mye midler som brukes til idrettsanlegg. Når en ser befolkningsveksten Oslo har opplevd, økt bruk av friområdene og etterslepet i vedlikeholdet av eksisterende friområder så anser vi at det fremover bør bevilges mer midler til tilrettelegging for friluftsliv. Dette er viktig for kjapt å kunne realisere en sammenhengende kyststi i Oslo og oppgradere alle eksisterende friområder som har behov for dette (bl.a. toalettanlegg).

 

I handlingsprogrammet må Heidehaugen tas inn under «aktivitetssteder» og kyststi Bygdøy under «turveier». Vi hadde som tidligere nevnt (kap. 6.3.3), også sett at toaletter i Paradisbukta inngår i handlingsprogrammet under «toalettfasiliteter».

 

Med vennlig hilsen
Oslofjordens Friluftsråd