OF kommentarer til større utbygging av Fjellskilen i Fredrikstad kommune.

Bakgrunn

 

Utfyllende opplysninger om saken:

Høringdokumenter, Fredrikstad kommune

Planarbeid Marnet marine park. OFs Kommentarer

 

Uttalelsen viser til Fredrikstad kommunes høring av planarbeid for Marnet Marine Park.

 

Planen innebærer en utvidelse av dagens småbåthavn, fra 68 til 200 båtplasser. Det fremgår at en utvidelse av Fjellskilen småbåthavn i hovedsak er i tråd med kommunens kystsoneplan. Planforslaget legger videre opp til utvikling av 80 ferieleiligheter og tre fritidshytter og at eksisterende bygningsmasse rives.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har tidligere kommet med innspill til planen. Vi nevnte da bl.a. at vi er positive til at tidligere avstengte områder langs kysten åpnes for allmennheten.

 

Omfattende utbygging

Det er en omfattende utbygging som er foreslått og vi ser av saksdokumentene at rådmannen skriver at friområdet i planforslaget er redusert i forhold til gjeldende planer, der deler av dette er erstattet av formålet fritidsbebyggelse-konsentrert øst på holmen (FK2 og FK3).

Vi vil med denne bakgrunn anbefale at en ser nærmere på utbyggingsplanene og muligheter for å redusere utbyggingen i FK3 og i den sørlige delen av FK2, slik at en større del av friområdet i gjeldene plan bevares og at en reduserer omfanget av terrenginngrep.

 

Store friluftslivsinteresser

Vi deler synet om at mye av området, bl.a. uberørte svaberg, har stor verdi som rekreasjonsområde. Det fremgår i forslaget at det skal tilrettelegges for bading (bl.a. i B1) og grilling, noe som vil være positivt. Vedr. «lukket» basseng i B2, så er vi usikre på om dette er en god løsning. Vi har bl.a. i Indre Oslofjord sett at en liknende lukket løsning har medført dårlig badevannskvalitet bl.a. pga gjengroing. Vi ser også at en slik lokalisering inne i båthavnen kan være utsatt for forurensning med oljefilm i vannet. Vi anbefaler derfor at en ser på muligheter for en annen plassering, f.eks nord for P2.  Det fremgår av planene at det skal etableres kyststi i området og at det vil legges til rette for ferdsel langs sjøen i hele planområdet, noe som er viktig og positivt.

 

Støtter forslag om parkeringsplasser for besøkende

OF støtter forslag om minimum 10 parkeringsplasser for besøkende utenifra/for de som bruker friluftsområdet, jf § 5.10.b. Det er viktig at disse plassene merkes godt.

 

Naturverdier, behov for kartlegging

Det fremgår at det ikke er registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter i området, dette ut ifra tidligere registreringer i Artskart og Naturbase. Det at området tidligere har fremstått som lukket kan være en medvirkende årsak til at få/ingen hobbybiologer tidligere har vært inne og kartlagt i området. Ut fra et stort utbyggingsomfang vil vi anbefale at en fagbiolog i sommerhalvåret undersøker planområdet med tanke på å fange opp evt. sårbare og truete arter i et område som fra før kan være mangelfullt kartlagt. Vi viser i denne sammenheng til Naturmangfoldlovens § 9, føre var prinsippet. Vi erfarer at strandsonen i Oslofjordområdet innehar noe av det rikeste biologiske mangfoldet i landet.

 

Småbåthavn

Det er lagt opp til en stor utvidelse av småbåthavnen. I denne forbindelse anbefaler vi at en ser på muligheter for å inkludere minimum 5 gjestehavnplasser for besøkende utenifra og at dette tas inn som et eget punkt i § 11.3.  Det er ellers viktig at bryggeanlegg holdes åpent for allmenn ferdsel, jf forslag til planbestemmelsens §11.3e.

 

Kajakk

Det fremgår at det er tenkt tilrettelagt for at kajakkpadlere i havna. En bryggefront der kajakkpadlere enkelt og trygt kan sjøsette og ta opp kajakk og stige i land er flott. I forbindelse med kajakk nevner vi at OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær: https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/ . Vi ser at stativer til kajakklagring vil være et stort pluss, både for beboere i leiligheter, hyttenaboer og andre besøkende og anbefaler at en ser nærmere på muligheter for å etablere dette innenfor planområdet, og da ikke for langt i fra sjøen.

 

Fredrikstad kommune

Pb 1405

1602 Fredrikstad

 

 

 

 

Deres ref.:2015/10479                     Vår ref.: 32/19 KJ                                                                        20.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

Planarbeid Marnet marine park. Kommentarer

 

Det vises til brev datert 05.02.2019 – høring av planarbeid for Marnet Marine Park.

 

Planen innebærer en utvidelse av dagens småbåthavn, fra 68 til 200 båtplasser. Det fremgår at en utvidelse av Fjellskilen småbåthavn i hovedsak er i tråd med kommunens kystsoneplan. Planforslaget legger videre opp til utvikling av 80 ferieleiligheter og tre fritidshytter og at eksisterende bygningsmasse rives.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i brev av 21.08.2019 tidligere kommet med innspill til planen. Vi nevnte da bl.a. at vi er positive til at tidligere avstengte områder langs kysten åpnes for allmennheten.

 

Omfattende utbygging

Det er en omfattende utbygging som er foreslått og vi ser av saksdokumentene at rådmannen skriver at friområdet i planforslaget er redusert i forhold til gjeldende planer, der deler av dette er erstattet av formålet fritidsbebyggelse-konsentrert øst på holmen (FK2 og FK3).

Vi vil med denne bakgrunn anbefale at en ser nærmere på utbyggingsplanene og muligheter for å redusere utbyggingen i FK3 og i den sørlige delen av FK2, slik at en større del av friområdet i gjeldene plan bevares og at en reduserer omfanget av terrenginngrep.

 

Store friluftslivsinteresser

Vi deler synet om at mye av området, bl.a. uberørte svaberg, har stor verdi som rekreasjonsområde. Det fremgår i forslaget at det skal tilrettelegges for bading (bl.a. i B1) og grilling, noe som vil være positivt. Vedr. «lukket» basseng i B2, så er vi usikre på om dette er en god løsning. Vi har bl.a. i Indre Oslofjord sett at en liknende lukket løsning har medført dårlig badevannskvalitet bl.a. pga gjengroing. Vi ser også at en slik lokalisering inne i båthavnen kan være utsatt for forurensning med oljefilm i vannet. Vi anbefaler derfor at en ser på muligheter for en annen plassering, f.eks nord for P2.  Det fremgår av planene at det skal etableres kyststi i området og at det vil legges til rette for ferdsel langs sjøen i hele planområdet, noe som er viktig og positivt.

 

OF støtter forslag om minimum 10 parkeringsplasser for besøkende utenifra/for de som bruker friluftsområdet, jf § 5.10.b. Det er viktig at disse plassene merkes godt.

 

Naturverdier, behov for kartlegging

Det fremgår at det ikke er registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter i området, dette ut ifra tidligere registreringer i Artskart og Naturbase. Det at området tidligere har fremstått som lukket kan være en medvirkende årsak til at få/ingen hobbybiologer tidligere har vært inne og kartlagt i området. Ut fra et stort utbyggingsomfang vil vi anbefale at en fagbiolog i sommerhalvåret undersøker planområdet med tanke på å fange opp evt. sårbare og truete arter i et område som fra før kan være mangelfullt kartlagt. Vi viser i denne sammenheng til Naturmangfoldlovens § 9, føre var prinsippet. Vi erfarer at strandsonen i Oslofjordområdet innehar noe av det rikeste biologiske mangfoldet i landet.

 

Småbåthavn

Det er lagt opp til en stor utvidelse av småbåthavnen. I denne forbindelse anbefaler vi at en ser på muligheter for å inkludere minimum 5 gjestehavnplasser for besøkende utenifra og at dette tas inn som et eget punkt i § 11.3.  Det er ellers viktig at bryggeanlegg holdes åpent for allmenn ferdsel, jf forslag til planbestemmelsens §11.3e.

 

Det fremgår at det er tenkt tilrettelagt for at kajakkpadlere i havna. En bryggefront der kajakkpadlere enkelt og trygt kan sjøsette og ta opp kajakk og stige i land er flott.

I forbindelse med kajakk nevner vi at OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær: https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/ .

Vi ser at stativer til kajakklagring vil være et stort pluss, både for beboere i leiligheter, hyttenaboer og andre besøkende og anbefaler at en ser nærmere på muligheter for å etablere dette innenfor planområdet, og da ikke for langt i fra sjøen.

 

OF takker for muligheten til å uttale oss til planen.

 

 

 

Med vennlig hilsen

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

 

Rune J. Svensson

direktør

Kjetil Johannessen seniorrådgiver

 

 

Godkjent og sendt elektronisk

 

 

 

 

Kopi:

Østfold Fylkeskommune

Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd.

OF`s rådsmedlemmer i Fredrikstad