Dato for uttalelsen:  24.02.2021

I forbindelse med fortetting i Bestumkilen må mer areal settes av til rekreasjon og friluftsliv.

To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Området har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.
To ytterpunkter: OF er mot en massiv utnyttelse av området ved Bestumkilen. Området har få friområder, og som et blågrønt område vil det bli et viktig tilskudd.

Områderegulering for Skøyen. Kommentarer til endringsforslag

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til endringsforslag til områderegulering for Skøyen.
OF har tidligere kommet med kommentarer til planarbeidet på Skøyen og har i brev av 10.02.2021, i forbindelse med forslag til planprogrammet for kommuneplanens arealdel, også kommentert planarbeid for Skøyen.

 

Bevare et større areal på land

Vi benytter anledningen til å gjenta noe av det vi nylig kommenterte i forbindelse med planprogrammet: Vi har tidligere påpekt viktigheten av å bevare et større areal på land i den innerste delen av Bestumkilen til rekreasjonsformål. Det har vært og vil i årene fremover være en stor boligutbygging sentralt ved Skøyen. OF påpeker derfor viktigheten av å tilrettelegge med nye rekreasjonsområder i nærområdet, områder for økt fysisk aktivitet. Det har vært planlagt en storstilt og urban utbygging i den indre delen av Bestumkilen der vi mener det i alt for liten grad er tatt hensyn til dette. Som kjent har det kommet spennende og omfangsrike mulighetsstudier til hvordan en kan bevare og tilrettelegge for dette i forum som «Bevar båtlivet» og Skøyen miljøforums «folkepark».

 

Særdeles attraktive områder

Vårt inntrykk, med nye skisser som er vedlagt høringsforslaget, er at det legges opp til en altfor høy utnyttelse, utbygging og bymessig utvikling av de særdeles attraktive arealene innerst i Bestumkilen. Tilgjengelig grøntareal for rekreasjon og opphold blir for lite for bl.a. den lokale befolkningen som vil vokse betydelig i årene fremover. Vi anbefaler derfor at en utreder alternativer for den innerste delen av Bestumkilen som innehar flere elementer fra forslagene til de to overnevnte forumene. Vi mener disse forslagene på en langt bedre måte oppfyller det som i planutkastet er en av hensiktene med planen at «en skal styrke den blågrønne strukturen langs elvene og fjorden, og etablere nye parkområder.»

 

Se til «Aktiv vannflate»

Vi benytter ellers anledning til å vise til at kommunen for et par år side gjennomført et interessant mulighetsstudium: «Aktiv vannflate». Hensikten med studien var at aktiv vannflate skal bidra til en koordinert videreutvikling a trygge sjøområder til rekreasjon, aktivitet og friluftsliv, samt økt marinbiologisk mangfold i sjøområdet langs Havnepromenaden. OF støttet opp om en rekke av forslagene i studien, bl.a. flere flytende sjøbad, badstuer, kajakkutleie og spennende forslag til hvordan en kan restaurere og bedre forholdene for marint liv. Vi anser at flere av forslagene som er tatt opp i studien også bør legges til grunn for det videre planarbeidet som berører de sjønære arealene ved Bestumkilen.

 

 Sendt til

Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Kopi:

OF`s rådsmedlemmer i Oslo

FNF Oslo

OF har uttalt seg flere ganger om saken