Det har over flere år foregått planarbeider ved Slottet, Storsand i Hurum. Formålet med arbeidet er å sikre samordnende og helhetlig arealavklaringer for ny bruk av det gamle sandtaket til boliger, evt. i kombinasjon med fritidsboliger, virksomhet knyttet til båthavna og utbygging av ny og lenger molo. OF har i flere omganger kommet med innspill underveis.

 

Kyststi. I vår siste uttalelse har vi understreket viktigheten av at en ny kyststi i størst mulig grad legges i sjøkanten.

 

Jenter plukker sprengtråder på Nordre Langåra i Asker. Erfaringsmessig fører sprengning til at store menger sprengtråder av plast havner i vannet.

Plast i forbindelse med sprengning. I forbindelse en evt utvidelse av dagens molo med hele 385.000 kubikkmeter stein etterlyser vi nærmere miljøutredninger om konsekvenser av dette. Sprengstein inneholder erfaringsmessig store mengder sprengtråd av plast. Det har de siste årene vært utfyllinger med sprengstein flere plasser, bl.a. i Moss og på Kadettangen i Bærum. Utfyllingene har her resultert i at store mengder plast har blitt skylt i land i nærmiljøet, noe som er svært uheldig. Denne problemstillingen er ikke omtalt i den siste planen.

Dato for uttalelsen:  11.04.2018

Områdereguleringsplan for Slottet, Storsand. Kommentarer til planarbeid

Formålet med planarbeidet er å sikre samordnende og helhetlig arealavklaringer for ny bruk av det
gamle sandtaket til boliger, evt. i kombinasjon med fritidsboliger, virksomhet knyttet til båthavna og
utbygging av ny og lenger molo. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har tidligere kommet med innspill til planarbeidet i flere omganger,
seinest i brev datert 30.05.2016.

 

OF har gått gjennom planforslaget som foreligger og har følgende kommentarer:

Kyststien
OF har i våre tidligere innspill pekt på viktigheten av at en kyststi legges langs sjøen i planområdet.
Det har en stor verdi for kyststiens mange turgåere å gå langs sjøen og ikke i baklandet, der en har lite
kontakt med sjøen. En havnepromenade rundt lagunen er positivt og kan med fordel også merkes som
en kyststi. En kyststi i det øvrige planområdet bør i størst mulig grad legges i sjøkanten, noe som
tydelig burde fremgå i planen.

Utvidelse av molo
Det er positivt at konsekvenser av en evt. utvidet/ny molo er utredet med tanke på Storskjær
naturreservat. Reservatet vil ligge 100 meter øst for skissert molo.
Det vi savner er fokus på miljøaspektet og konsekvenser i en anleggsfase rundt en utfylling med store
mengder sprengstein (385.000 kubikkmeter stein). Sprengstein inneholder erfaringsmessig store
mengder sprengtråd av plast. Det har de siste årene vært utfyllinger med sprengstein flere plasser, bl.a.  i Moss og på Kadettangen i Bærum. Utfyllingene har her resultert i at store mengde plast har blitt skylt i land i nærmiljøet. Dette er følgelig svært uheldig og dette bør følgelig omtales i forbindelse med kap. 7.1, naturmiljø.

 

Kruttslam
Et annet aspekt i forbindelse med anleggsfasen er om kruttslam som vaskes ut ved en utfylling kan
medføre negative lokale miljøkonsekvenser. Dette er også et tema som må konsekvensutredes om en
ønsker en utvidet molo. Det er i denne sammenheng viktig å også fokusere på avbøtende tiltak.

OFs planretningslinjer, småbåthavner

I forbindelse med OFs planretningslinjer, vedtatt av vårt årsmøte, heter det:

Kyststier og sykkelstier

OF oppfordrer kommunene til å ta en aktiv rolle for å utvide og forbedre kyststier og sykkelstier og ta disse inn i kommunale planer. For kyststier søkes det i utgangspunktet å komme til frivillige avtaler med grunneierne, men der dette ikke er mulig, går OF inn for at § 35 i friluftsloven anvendes for å løse allmennhetens mulighet til ferdsel i utmark. Det bør i forbindelse med kyststien søkes etablert rundløyper.

 

Forurensing/vannkvalitet
OF er imot forurensende virksomhet som virker forstyrrende på natur og friluftsliv. Forurenset snø bør ikke dumpes i sjøen. OF skal motarbeide utslipp av miljøgifter som noen bedrifter slipper ut (eks. PCB). Mudring og dumping Forurensende landmasser bør ikke dumpes til sjøs. Dersom det er praktisk og teknisk mulig, skal forurensede masser fra sjøbunnen tas opp på land og deponeres. Sjødeponi kan tillates dersom dette ut fra et helhetssyn er minst skadelig for natur og friluftsliv.