Hendelsen

22. februar ble et skip, som eies av Sea-Cargo og driftes av Seatrans Ship Management, lastet med 26 tonn PP i Rotterdam, Nederland. Natt til 23. februar kom skipet M/V Trans Carrier opp i kraftig uvær på vei fra Rotterdam til Tananger i Norge. Noe av lasten forskjøv seg, og det ble slått hull på en container som inneholdt plastpellet. Hendelsen ble samme dag rapportert til Kystverket og forsikringsselskapet Gard.

Det er nå bekreftet at over 13 tonn plastpelleter mangler fra containeren og kan ha lekket ut i sjøen. Foreløpige drift- modelleringer viser at utslippspunktet i Nordsjøen vil føre til at store kystområder blir berørt. Oslofjorden fikk de første påslagene i midten av mars. Pelletene har deretter spredt seg til hele Ytre Oslofjord, samt nedover sørlandskysten.

Alle undersøkelser er ikke fullført, men med grunnlag i foreliggende informasjon ser Sea-Cargo det som sannsynlig at funnene av plastpellet i Oslofjorden har sammenheng med hendelsen om bord på M/V Trans Carrier tilbake i februar.

Kystverket melder at pga. feil i deres rutiner ble posisjonen på hendelsen registret utenfor Tananger, der skipet var ved loggføringen av meldingen, og ikke sør for Danmark der hendelsen skjedde. Kystverket har fått utarbeidet drivbaner for plastpelleten i havet basert på der hvor hendelsen skjedde. Disse viser at utslippet på den aktuelle datoen ville hatt en spredning som stemmer godt overens med der hvor det er funnet plastpellet langs Skagerakkysten.  Dette er et kjent spredningsmønster for olje og annet i Skagerrak. Siden hendelsen med containeren ikke er loggført i dette området ble ikke de to hendelsene satt i sammenheng.

Forskningsselskapet Norner analyserte plastpellet fra tre lokaliteter i Oslofjorden i på oppdrag fra Oslofjordens Friluftsråd. I etterkant av analyseoppdraget kartla Norner hvilke europeiske plastkvaliteter som kunne være koblet til utslippet og mobiliserte partnerne i det globale programmet Operation Clean Sweep. Samarbeid mellom industriaktørene resulterte at pellet-funnene i Oslofjorden ble knyttet til en ulykke to måneder tidligere. Politiet og involverte parter ble orientert om hele hendelsesforløpet samme dag.

Den skadede containeren fra skipet ble satt i land i Tananger den 24. februar. Rederiet opplyser at politiet i tråd med gjeldende regelverk har tatt beslag i den skadede lasten. Det er politiet som foretar veiing og kontroll av containeren for å klargjøre hvor stor andel av lasten som har havnet i sjøen. Det er også tatt prøve av det gjenværende containerinnholdet for å sammenlikne med det som driver inn på strendene.

Sea- Cargo opplyser i en pressemelding 3.5 at de «beklager at et utslipp fra et av våre skip sannsynligvis har bidratt til spredning av plastpellets i Oslofjorden. Det er også sterkt beklagelig at hendelsen i februar ikke raskere ble koplet til funnene i Oslofjorden. Sea-Cargo vil nå gjøre sitt ytterste for å bidra til opprensning etter utslippet. Vi er i dialog med Kystverket, forsikringsselskapet GARD og miljøorganisasjoner for å diskutere aktuelle løsninger for fjerne plasten fra naturen. Dette har høyeste prioritet, og vi arbeider nå med alle involverte parter for å kunne komme i gang med oppryddingsarbeidet så raskt som mulig. Utslipp av plastpellets til sjø skal selvsagt ikke forekomme. Sea-Cargo har derfor tatt initiativ til en dialog med relevante aktører for å identifisere tiltak som kan forebygge liknende hendelser i fremtiden»

Prøver av plastpellet er sendt til analyse

Vi har samlet inn tre prøver av 100 g pellets som er sendt til Norner (Polymer Institutt for material og plastindustrien) Prøvene er samlet inn fra Fredrikstad, Tofte og Larvik. Forhåpentligvis vil dette kunne gi svar på type plast, tiltenkt bruksområde for pelletene og hva slags sluttprodukt som er tiltenkt. Er vi heldige vi analysene også finne ut hvem som er produsent. Resultatene er ventet klare en av de nærmeste dagene, og vil bli oversendt til politiet.

Kartlegging av utslippet

En kartløsning der publikum kan melde inn funn av plastpellets kom på plass 30. mars. I etterkant har Fredrikstad kommune sammen med OF utarbeidet en ny og bedre løsning for registrering av plastpellet i Oslofjorden. Vi har hittil fått inn ca 300 innmeldinger. En stor takk til alle som har bidratt!

Opprydding av plastpellet

Skjærgårdstjenesten, kommuner, OF, Marin omsorg, Fjorden ren, mfl. er i gang med oppryddingsarbeidet. Oppryddingen er tidkrevende, men mulig. Særlig på strender med høye konsentrasjoner av plastpellet er løvsuger, vannsuger og spade/vannbad relativt effektivt. Oppryddingsarbeidet fortsetter gjennom påsken.

Se innslag om fra NRK Vestfold og Telemark  6. april 

Midler til ryddeutstyr av plastpellet

Handelens Miljøfond var raskt på ballen da de fikk høre om plastpellet- utslippet. Vi er svært takknemlige for tilskuddet på kr 150 000 til opprydding av plastpellet.

Politietterforskning

Øst politidistrikt har startet etterforskning av plastpellet- utstlippet. OF har meldt inn den informasjonen vi sitter på. Resultatene fra analysene blir sendt over når disse foreligger. Ellers vil vi komme med en oppfordring til at de ansvarlige melder seg til politiet.

OF og Naturvernforbundet anmelder pellet-utslippet

Et større punktutslipp har ført til påslag av identiske hvite plastpelleter over store deler av Ytre Oslofjord. Dette er miljøkriminalitet som er svært skadelig for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid fremover. Opprydding av utslippet er nærmest umulig.

Les mer her!

HJELP OSS Å REGISTRERE PLASTPELLETS!

Mengder av plastpellets har de siste ukene kommet i land langs kysten i Oslofjorden. Vi trenger din hjelp for å få oversikt over omfanget og for å finne kilden til utslippet.

Har du funnet plastpellets av samme type som på bildene, registrer funnet ditt nedenfor!