OF er kritiske til oppført bryggeanlegg og mener tiltaket bør kreves tilbakeført. Dette er en viktig gytebekk for sjøørret i tillegg er vi redd for at godkjenning av ulovlig oppførte anlegg skaper presedens andre steder.

 DATO FOR UTTALELSEN:  15.05.2018

Oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken. Kommentarer til søkers notat for ev. merknader
Hurum kommune ønsker kommentarer til noen temaer i Swecos notat av 07.02.2018, bl.a. der Sweco hevder at saken ikke er godt nok opplyst til å kunne fatte vedtak i saken.

OF har i brev av 10.11.2017  kommentert ulovlig  oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken, tiltak bl.a. i strid med gjeldene reguleringsplan. Utført arbeider i forbindelse et bryggeanlegg i utløpet av Knivsvikbekken går utover tidligere omsøkt og godkjent tiltak.Gytebekk

Knivsvikbekken er tidligere kartlagt og er en viktig gytebekk. Bekken er av en slik størrelse at det er lite vannføring i vinterhalvåret, noe som medfører at smolten erfaringsmessig trekker ut i sjø for næringssøk på grunne mudderflater. Når smolten må svømme ut på dypere vann for å komme til mudderflatene, vil de bli mer utsatt for predasjon fra annen fisk.

 

Uheldig å fjerne kantsoner

Endring/fjerning av kantsoner langs utløpet av elva er uheldig. Kantsonen har bl.a. funksjon som viktige viltkorridor. Redusert kantsone medfører også mindre insekter som er av betydning for bl.a. næringsgrunnlaget hos anadrome fisker som lever i bekken.

 

Beiteområder for sjøfugl

Utløp av bekker/vassdrag er ellers ofte viktige beite- og næringsområder for en rekke sjøfugler (bl.a. ender) og vadefugl. De driver aktivt næringssøk i fra land i bekk- og elveos. Tiltaket har medført reduserte muligheter for dette.

 

Stillehavsøsters

Den svartelistede arten stillehavsøsters er i ferd med å spre seg i Oslofjordområdet. OF har en koordinatorrolle for å redusere spredningen i Ytre Oslofjord. Vår erfaring at er at arten ofte etablerer seg i sandbukter som ligger mindre eksponert til. Den kan her etableres oppå andre skjell og medføre stor fare for kuttskade for badende da østersen er knivskarp. Som en konsekvens av at sandstranda nord for utløpet blir liggende mindre eksponert til kan det derfor raskt etableres stillehavsøsters her.

 

Fordeler for omgivelsene

I forbindelse med mye brukte og tettstedsnære friområder og parker ser OF ofte fordelen av at tilretteleggingen for friluftsliv og rekreasjon kan være større og tyngre. Men i mer sårbare og eksponerte områder lenger ut i fjorden må en tilrettelegge atskillig mer forsiktig. Vår erfaring er også at besøkende i Oslofjordområdet (utover tettsteder) ofte oppsøker friluftslivsområder som ikke er nedbygd med bakgrunn i de naturkvaliteter disse områdene har (attraktivitet).

 

Hensynet til privatisering

Et anlegg som anlagt vil fort virke privatiserende gjennom nedbygging sett i fra sjøsiden. Et slikt stort anlegg vil heller ikke kunne forsvares ut i fra at det ikke i tilstrekkelig grad åpner for bl.a. dagsbesøkende båter uten fast plass. Anlegget er hovedsakelig anlagt med faste båtplasser. Tiltaket medfører derfor en økt grad av privatisering.

 

Presedens-virkning

Om denne typen tiltak i etterkant godkjennes vil det med stor grad av sannsynlighet medføre en uheldig presedensvirkning for liknende saker i hele Oslofjordområdet. Vi vil hevde at det vil øke risikoen for et økt antall ulovligheter. OF støtter derfor rådmannens vurderinger bl.a. med krav om tilbakeføring.

Dette er i tråd med OFs retningslinjer for behandling av strandsonesaker (seinest revidert av OFs årsmøte i 2017), der det i forbindelse med ulovlige byggverk bl.a. heter:

«OF anbefaler at kommunene gjennomgår strandsonen med tanke på å rydde opp i ulovlige innretninger etter modell av prosjekter gjennomført enkeltkommuner. OF mener at bygg og anlegg som er satt opp ulovlig skal fjernes

Oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken. Kommentarer til søkers notat for ev. merknader

 

Det vises til brev datert 24.04.2018 vedr. oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken og kommentarer til søkers notat for ev. merknader.

 

Det fremgår at kommunen ønsker kommentarer til noen temaer i Swecos notat av 07.02.2018, bl.a. der Sweco hevder at saken ikke er godt nok opplyst til å kunne fatte vedtak i saken.

 

OF har i brev av 10.11.2017 tidligere kommentert ulovlig oppført bryggeanlegg ved Knivsvikbekken, tiltak bl.a. i strid med gjeldene reguleringsplan. Utført arbeider i forbindelse et bryggeanlegg i utløpet av Knivsvikbekken går utover tidligere omsøkt og godkjent tiltak.

 

Naturmangfold

Oslofjordområdet er blant de rikeste med tanke på biologisk mangfold, bl.a. ift insektsfauna og flora. Gjennomført tiltak medfører betydelig endring i naturtype med færre leveområder for opprinnelig flora og fauna som konsekvens.

 

Knivsvikbekken er som kjent kartlagt som en viktig gytebekk. Bekken er av en slik størrelse at det er lite vannføring i vinterhalvåret, noe som medfører at smolten erfaringsmessig trekker ut i sjø for næringssøk på grunne mudderflater. Når smolten må svømme ut på dypere vann for å komme til mudderflatene, vil de bli mer utsatt for predasjon fra annen fisk.

 

Endring/fjerning av kantsoner langs utløpet av elva er uheldig. Kantsonen har bl.a. funksjon som viktige viltkorridor. Redusert kantsone medfører også mindre insekter som er av betydning for bl.a. næringsgrunnlaget hos anadrome fisker som lever i bekken.

 

Utløp av bekker/vassdrag er ellers ofte viktige beite- og næringsområder for en rekke sjøfugler (bl.a. ender) og vadefugl. De driver aktivt næringssøk i fra land i bekk- og elveos. Tiltaket har medført reduserte muligheter for dette.

 

Den svartelistede arten stillehavsøsters er i ferd med å spre seg i Oslofjordområdet. OF har en koordinatorrolle for å redusere spredningen i Ytre Oslofjord. Vår erfaring at er at arten ofte etablerer seg i sandbukter som ligger mindre eksponert til. Den kan her etableres oppå andre skjell og medføre stor fare for kuttskade for badende da østersen er knivskarp. Som en konsekvens av at sandstranda nord for utløpet blir liggende mindre eksponert til kan det derfor raskt etableres stillehavsøsters her.

 

Fordeler for omgivelsene

I forbindelse med mye brukte og tettstedsnære friområder og parker ser OF ofte fordelen av at tilretteleggingen for friluftsliv og rekreasjon kan være større og tyngre. Men i mer sårbare og eksponerte områder lenger ut i fjorden må en tilrettelegge atskillig mer forsiktig. Vår erfaring er også at besøkende i Oslofjordområdet (utover tettsteder) ofte oppsøker friluftslivsområder som ikke er nedbygd med bakgrunn i de naturkvaliteter disse områdene har (attraktivitet).

 

Hensynet til privatisering

Et anlegg som anlagt vil fort virke privatiserende gjennom nedbygging sett i fra sjøsiden. Et slikt stort anlegg vil heller ikke kunne forsvares ut i fra at det ikke i tilstrekkelig grad åpner for bl.a. dagsbesøkende båter uten fast plass. Anlegget er hovedsakelig anlagt med faste båtplasser. Tiltaket medfører derfor en økt grad av privatisering.

 

Presedensvirkning

Om denne typen tiltak i etterkant godkjennes vil det med stor grad av sannsynlighet medføre en uheldig presedensvirkning for liknende saker i hele Oslofjordområdet. Vi vil hevde at det vil øke risikoen for et økt antall ulovligheter. OF støtter derfor rådmannens vurderinger bl.a. med krav om tilbakeføring.

 

Som vi har nevnt i vårt tidligere brev er dette også i tråd med OFs retningslinjer for behandling av strandsonesaker (seinest revidert av OFs årsmøte i 2017), der det i forbindelse med ulovlige byggverk bl.a. heter:

 

«OF anbefaler at kommunene gjennomgår strandsonen med tanke på å rydde opp i ulovlige innretninger etter modell av prosjekter gjennomført enkeltkommuner.

OF mener at bygg og anlegg som er satt opp ulovlig skal fjernes.«