Ut ifra negative konsekvenser for både friluftslivs- og naturverninteresser i området kan ikke OF anbefale en utbygging som skissert i området.

Dato: 01.03.2022

 

Bakgrunn

I planområdet er det foreslått å bygge ut åtte boliger. Området er i Røyken kommunes arealplan avsatt til boligbygging, men så vidt vi erfarer er det i forbindelse med rullering av Asker kommunes arealplan politisk flertall for å omregulere området tilbake til LNF-område som det har vært før.

 

Viktige friluftslivs- og naturverninteresser

Den mye brukte kyststien går gjennom området og må legges om ved en utbygging. Dette vil etter vårt syn kraftig forringe turopplevelsen. Det er fra forslagstillers side ellers forslag om å endre deler av dagens stitrasé. OF anser at dette forslaget blir bratt og kan være en utfordring av bevegelseshemmede. Vi vil derfor ikke anbefale dette.

 

I nord grenser planområdet mot en svært viktig naturtype som er oppført som sårbar se Faktaark – Naturtyper NiN (miljodirektoratet.no). Vi frykter at en utbygging i området kan få negative konsekvenser for naturtypen. Selv om det ikke er funnet rødlistede arter i området så kan dette skyldes manglende kartlegging. Området må derfor kartlegges av en fagbiolog sommerhalvåret om en velger å gå videre med planene.

Ut ifra negative konsekvenser for både friluftslivs- og naturverninteresser i området kan ikke OF anbefale en utbygging som skissert i området.

 

Sendt :

  • Boxs Arkitektstudio AS

 

 Kopi:     

  • OF’s rådsmedlemmer i Asker
  • Viken fylkeskommune
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken
  • FNF Akershus