OF er kritisk til utvidet småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering i Sandspollen

Bakgrunn

Bakgrunnen for planarbeidet er å utvide dagens småbåthavn, opparbeide allment tilgjengelig utfartsparkering samt utvikle næringsvirksomheten i tilknytning til småbåthavna og turismenæring i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det fremgår at en vil utrede planens virkninger innen temaer som kulturminner, friluftsliv og allmennhetens ferdsel i strandsonen, biologisk mangfold og trafikkforhold.

Dato for uttalelsen: 14. januar 2019

Oppstart detaljregulering av deler av g.nr 53/bnr 13 ved Sandspollen til småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering. Innspill

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til henvendelse vedr. oppstart detaljregulering av deler av g.nr 53/bnr 13 ved Sandspollen til småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering.

Vi har følgende innspill til planarbeidet:

 

Paralleller til sak stanset i 2009

Planforslaget har flere paralleller til planarbeidet som ble fremmet i 2004 og som Miljødepartementet i 2009 satte foten ned for. Vi anser at flere av de tingene vi tok opp i 2004 også har relevans i denne plansaken:

 

Uheldige virkninger

OF ser at en utvidelse av småbåthavnen kan medføre at den bratte sjøkanten sørover mot Skjærlaget må fylles ut, noe vi anser som nedbygging av en svært viktig uberørt og sårbar strandsone. En utvidet småbåthavn innenfor skissert område vil også kunne gi en uheldig fjernvirkning fra sjøsiden og resten av Sandpollen. Sandspollen fremstår i dag som en naturperle og er den viktigste og mest benyttede naturhavnen i hele Oslofjorden. Sandspollen har nasjonale friluftslivsintereser.

Større småbåthavner og badevannskvalitet

Vi har også erfaringer med at større småbåthavner har medført redusert badevannskvalitet, noe vi anser også kan skje i en del av fjorden der det er redusert vanngjennomstrømning. Det er i denne forbindelse derfor viktig at en også utreder konsekvenser av tiltaket med tanke på vannkvalitet/vanngjennomstrømning.

 

Anbefaler 3D-modell

Landskapsvirkning bør også utredes nærmere. Vi anbefaler her bl.a. bruk av en 3 D-modell viser hvordan en tiltakene vil se ut ifra ulike vinkler, bl.a. i fra sjøsiden.
OF ber om å holdes orientert om den videre planprosessen.

Hille Melbye arkitekter AS
Hausmannsgt. 16
0182 Oslo

14.01.2019

Oppstart detaljregulering av deler av g.nr 53/bnr 13 ved Sandspollen til småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering. Innspill

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til henvendelse vedr. oppstart detaljregulering av deler av g.nr 53/bnr 13 ved Sandspollen til småbåthavn, næringsområde og utfartsparkering.

 

Bakgrunn
Bakgrunnen for planarbeidet er å utvide dagens småbåthavn, opparbeide allment tilgjengelig utfartsparkering samt utvikle næringsvirksomheten i tilknytning til småbåthavna og turismenæring i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det fremgår at en vil utrede planens virkninger innen temaer som kulturminner, friluftsliv og allmennhetens ferdsel i strandsonen, biologisk mangfold og trafikkforhold.
Vi har følgende innspill til planarbeidet:
Planforslaget har flere paralleller til planarbeidet som ble fremmet i 2004 og som Miljødepartementet i 2009 satte foten ned for. Vi anser at flere av de tingene vi tok opp i 2004 også har relevans i denne plansaken:
OF ser at en utvidelse av småbåthavnen kan medføre at den bratte sjøkanten sørover mot Skjærlaget må fylles ut, noe vi anser som nedbygging av en svært viktig uberørt og sårbar strandsone. En utvidet småbåthavn innenfor skissert område vil også kunne gi en uheldig fjernvirkning fra sjøsiden og resten av Sandpollen. Sandspollen fremstår i dag som en naturperle og er den viktigste og mest benyttede naturhavnen i hele Oslofjorden. Sandspollen har nasjonale friluftslivsintereser.
Vi har også erfaringer med at større småbåthavner har medført redusert badevannskvalitet, noe vi anser også kan skje i en del av fjorden der det er redusert vanngjennomstrømning. Det er i denne forbindelse derfor viktig at en også utreder konsekvenser av tiltaket med tanke på vannkvalitet/vanngjennomstrømning. Landskapsvirkning bør også utredes nærmere. Vi anbefaler her bl.a. bruk av en 3 D-modell viser hvordan en tiltakene vil se ut ifra ulike vinkler, bl.a. i fra sjøsiden.
OF ber om å holdes orientert om den videre planprosessen.

 

 

Med vennlig hilsen
Oslofjordens Friluftsråd
Rune Svensson
direktør

Kjetil Johannessen
seniorrådgiver
Godkjent og sendt elektronisk
Kopi:
Hurum kommune
Fylkesmannen i Viken
Buskerud fylkeskommune
FNF Buskerud