I prosjektet Søppelanalyse Akerselva (TrashTrawl) har Oslofjordens Friluftsråd og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av søppel samlet opp av søppelsamleren Trashtrawl. Hovedmålet med prosjektet var å skaffe til veie data som kan brukes som grunnlag for å si noe om de viktigste kildene til forsøpling i vassdraget.

 

Akerselva og implementering av TrashTrawl

Fra Akerselvas utspring i Maridalsvannet løper elven tvers gjennom hele byen, snaut 9 km, før den renner ut i Oslofjorden ved Bjørvika. Elven er på sin vei igjennom byen utsatt for stor menneskelig påvirkning, men fungerer også som en av Oslos grønne lunger og er et svært viktig rekreasjonsområde.

 

Handlingsplan mot plastforurensing
Oslo kommune lanserte i 2019 en handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden. Planen har som visjon at «Ingen plast skal tilføres fjorden og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø og dyreliv, samt menneskers helse og naturopplevelse». Med bakgrunn i handlingsplanen ble det høsten 2019 satt ut en søppelsamler ved Vaterland i Akerselvas nedre del. Søppelsamleren TrashTrawl fanger søppel som kommer drivende med strømmen ved hjelp av utstyr og teknologi utviklet for opprydding etter oljeutslipp.

Søpla kan relateres til aktiviteten langs elva. (Foto: SALT).
Søpla kan relateres til aktiviteten langs elva. (Foto: SALT).

Akerselva renner gjennom sentrum.
Akerselva renner gjennom sentrum. Forsøplingen relaterer seg til aktiviteten langs elva.

 

Målet med prosjektet

Det er gjort få studier på makroplast i elver i Norge. I prosjektet Søppelanalyse Akerselva (TrashTrawl) har Oslofjordens Friluftsråd og SALT Lofoten AS gjennomført plukkanalyser av avfall fra søppelfangeren. Denne kunnskapen kan brukes som grunnlag for å si noe om de viktigste kildene til forsøpling i vassdraget, samt se på eventuelle forskjeller mellom sesonger. Dette vil bidra til å identifisere viktige tiltak for å hindre forsøpling. Prosjektet er finansiert av Oslo kommunes støtteordningen mot plast- og marin forsøpling.

 

Resultater

Avfallet fra plukkanalysen viser tydelig at forsøplingen i Akerselva er relatert til aktiviteten langs elva. Dette er et hyppig brukt rekreasjonsområde med variert aktivitet og bruk – jogging, spaserturer, hundelufting, grilling og bading. I tillegg viser plukkanalysen at en betydelig andel av søpla er relatert til rusmisbruk. Resultatene viser også at den største andelen av søpla samlet i TrashTrawl besto av ulike plastmaterialer (78 %).

Prosentvis materialfordeling målt i antall gjenstander, fordelt på fem ulike materialkategorier

 • Plast
 • Annet
 • Metall
 • Glass
 • Papir

Hvis vi knytter søppelgjenstandene til kilder ser vi at det er tobbakksrelaterte produkter, rusrelaterte gjenstander og «på farten» søppel som dominerer

Prosentvis fordeling målt i antall enheter, innenfor de seks ulike kildekategoriene.

 • Rusrelaterte gjenstander
 • Uidentifiserbart
 • Røyk og snus
 • "På farten"
 • Annet
 • Poser

Rapporten er midlertidig fjernet. Ny versjon kommer.

 

Andre saker om marin forsøpling