OF er positiv til at en i større grad ønsker å tilrettelegge Hankøsundet som et regionalt og nasjonalt anlegg for seiling, men det må tas overordnede grep med tanke på å rydde opp i en av Oslofjordens mest nedbygde kyststrekninger.

Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Hankøsundet som et regionalt og nasjonalt fritidsaktivitetsområde med fokus på seilsport, maritim turisme og friluftsliv – dette i samsvar med kommunens kystsoneplan (2011-2023). Seilsportaktiviteten ved tre hovedaktører har spilt inn behov for opprusting og utvidelse av dagens anlegg. Dette samtidig som det er et stort udekket behov for båtplasser i Vikaneområdet. Det er i dag 750 båtplasser i planområdet samt ca. 70 svaibøyer. Forslaget innebærer mellom 300-360 nye båtplasser (det står 300 i planbeskrivelsen på side 112 og 360 på side 79). Dette vil gi flere tilgang til sjøbasert friluftsliv. Allmennhetens tilgang til strandsonen er også sterkt begrenset, noe en ønsker å forbedre. Området omfattes av fem tidligere vedtatte reguleringsplaner.

 

Lenke til saksdokumenter (Fredrikstad Kommune)

OFs kommentarer til områderegulering med konsekvensutredning for del av Hankøsundet.

 

Oppsummering

OF er positiv til at en i større grad ønsker å tilrettelegge Hankøsundet som et regionalt og nasjonalt anlegg for seiling, men vi anser ikke at forslaget som nå foreligger, i tilstrekkelig grad tar et overordnet grep med tanke på å rydde opp i en av Oslofjordens mest nedbygde kyststrekninger. Etter OFs syn bedrer ikke planen allmennhetens tilgang til strandsonen i tilstrekkelig grad. Flere enkeltbrygger burde vært innlemmet i større bryggeanlegg og dermed frigjørt en del av strandsonen i området. Det ville bedret allmennhetens tilgang til strandsonen, noe som også var en av intensjonene i planarbeidet. To av de foreslåtte bryggeutvidelsene vil vesentlig redusere eksisterende badeområder i sjø utenfor to friområder, noe som følgelig er uheldig. Det må gjøres større endringer i planforslaget om en velger å gå videre med dette.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i flere omganger tidligere kommet med kommentarer til planarbeidet så langt tilbake som i 2007. OF har gått gjennom revidert planforslag og har følgende kommentarer:

 

Felles bryggeanlegg

OF har et sett planretningslinjer, sist revidert på vårt årsmøte i 2017, og disse legges til grunn i våre planuttalelser. Her heter det i forbindelse med bryggeanlegg:

OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. OF skal også ha fokus på hvor stort landareal småbåthavnene legger beslag på, og søke å få til ordninger der allmennheten gis rett til ferdsel og bruk.

 

Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser, kajakkstativer, kajakkutsett og badestiger der bading ikke kommer i konflikter med båtferdselen. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet. OF savner overordnet grep med større bryggeanlegg og samtidig redusere antall brygger.

 

Hankøsundet; stor tetthet av bryggeanlagg

Hankøsundet er i dag et av områdene i Oslofjorden med høyest tetthet av bryggeanlegg. I planbeskrivelsens kap. 10.8, fremgår det at strandsonen er i stor grad privatisert og nedbygd med brygger, boliger, næringsvirksomhet og hytter. Innenfor planområdet har OF gjennom flyfoto opptalt ikke mindre enn 85 bryggeanlegg. Det vi stusser over er at en i forbindelse med en såpass stor og helhetlig plan ikke har tatt noen større og overordnede grep med tanke på å innlemme flere av de små bryggeanleggene og båtplassene i større bryggeanlegg. Dette ville i større grad bidra til å åpne fra før nedbygd strandareal.

 

Næring;  etablering av utleieleiligheter vil etter OFs syn medføre uheldig og irreversibel nedbygging

En opprydding og mer effektiv bruk av arealer på Furuøya, bl.a. med forslag om parkeringshus i fjell er fornuftig og vil også bidra til at området vil fremstå som mer ryddig. I N7 er det foreslått sjøboder for utleie som ferieleiligheter. I dag består dette området av bl.a. svaberg og det går en sti langs sjøen. En etablering av utleieleiligheter her vil etter OFs syn medføre uheldig og irreversibel nedbygging av i dag offentlig tilgjengelig strandsone og ødelegge verdifulle landskapselementer. Det fremgår at det også er behov for noe utfylling i sjø i forbindelse med planene. Vi vil fraråde dette forslaget.

 

Seilsport- og marinaanlegg; OF går mot utfylling

Ca 4 mål er foreslått fylt ut i et gruntvannsområde sør på Furuøya. Arealet (SM) er foreslått til en kombinasjonsbruk marina/seilsportanlegg. En utfylling og mudring i området vil her fullstendig endre strandsonen og landskapets karakter, noe vi anser om uheldig. Det fremgår i planbeskrivelsen at en fylling i sjø her vil være i konflikt med RPRO for Oslofjorden og overordnede mål om bevaring av kvaliteter knyttet til landskap. Vi anbefaler derfor at en ser videre på et forslag som ikke innbefatter utfylling i dette området. Erfaringsmessig har denne typen gruntvannsområder viktige funksjoner som nærings- og beiteområder både for vannfugl og bl.a. sjøørret som beiter på børstemark om våren.

 

Småbåtanlegg i sjø vs frilufts- og badeområder

Som vi innledningsvis har nevnt hadde vi gjerne sett at antall brygger i sjø i større grad ble redusert. S4, dvs hovedutvidelsen for småbåtanlegg i planområdet, med 170 nye båtplasser, vil i nord negativt berøre areal i sjø og på land som er foreslått avsatt til friluftslivformål. Rundt 50 meter av strandlinja i FR2 vil være tett omslynget av en utvidet båthavn. Det er kun avsatt ca 2 mål badeområde i sjø (BA2) utenfor denne strandlinja. Dette er for lite. Vi anbefaler derfor at bryggeanlegg her ikke utvides ytterligere nordover enn det som er tilfellet i dag. OF støtter forslag om å ruste opp og i større grad tilrettelegge FR2 som friområde.

 

Theastranda; bør sikres og rustes opp

Det framgår at Theastranda videreføres som friområde og at det legges til rette for at stranda erverves/sikres gjennom avtale og samtidig rustes opp, noe OF også støtter opp om.

 

Andersenslippen; det er avsatt et altfor lite badeareal i sjø

I forbindelse med bryggeutvidelse i S14, planområdets eneste offentlige friområde, Andersenslippen, er vi opptatt av at områdets kvaliteter beholdes og forbedres. Det er i planforslaget avsatt et altfor lite badeareal i sjø (BA3) utenfor friområdet (FR3). 486 kvadratmeter til bading i sjø er for lite. Ved fjære kan badearealet i sjø fort reduseres med 30-40% i forhold hva som er oppgitt areal. Det vil mao nesten ikke være noe areal tilgjengelig i sjø til bading. Dette er følgelig ikke akseptabelt og planforslaget må her vesentlig forandres. Vi anser at et bryggeanlegg som skissert utenfor det offentlige friområdet Andersensslippen, ikke er i tråd med kommunedelplan for kystsonen, der det står at rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen. BA3 må strekkes lenger ut i sjø. Vi foreslår minst 50 meter ut ifra stranda. Følgelig må et evt. nytt bryggeanlegg her reduseres i volum og utforming utenfor FR3. Vi anbefaler også at en i forbindelse med et nytt bryggeanlegg legger til rette for bading, bl.a. med badetrapp.

Badevannskvalitet;  bryggeanlegg som tett omkranser badestrender kan medføre redusert vanngjennomstrømning

Vi understreker at det er viktig med et fokus på badevannskvalitet. Vi har i andre fjordavsnitt erfart at bryggeanlegg som tett omkranser badestrender kan medføre redusert vanngjennomstrømning, noe som igjen har medført uønsket algeoppblomstring. Dette er følgelig negativt for badende. Dette synes i mindre eller ingen grad å være fokusert på når det i S14 foreslås et utvidet bryggeanlegg. Dette må derfor utredes nærmere og avbøtende forslag er i denne sammenheng viktig, bl.a. utforming av bryggeanlegg med fokus på god vanngjennomstrømning. Det ett måls store offentlige og mye brukte friområdet FR3 må rustes opp friluftsliv og båtlagring bør ikke forekomme i området.

 

Kallen; positivt at bryggeanlegg er droppet

Det er ellers positivt at tidligere foreslått bryggeanlegg ut til skjæret Kallen er droppet.

 

Brygger bør være åpne for allmenn ferdsel.

Jf OFs planretningslinjer mener OF at småbåthavner i prinsippet bør være åpne for ferdsel, jf planbeskrivelsens kap. 10.9 hvor aktuelle tiltak som fysiske stengsler og låsbar port på landgangene til bryggeanleggene er foreslått som kriminalforebyggende tiltak. Vakthold, god belysning eller videoovervåking er å foretrekke. Dette bør fremgå i forslag til reguleringsbestemmelse – § 3.12, småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone.

 

Småbåthavn med fokus på miljøtiltak

OF er ellers positiv til foreslåtte avbøtende tiltak i småbåthavnene med tanke på etablering av lukkede vaskestasjoner, mottaksstasjoner for farlig avfall og miljø- og miljøbevisst søppelhåndtering.

 

Viktig ålegraseng berørt

En utvidet båthavn i S14 vil etter vår erfaring i noe grad berøre en viktig naturtype – ålegraseng (registrert som BM0005718 i Naturbase). Det står i høringsdokumentene at ålegraseng ikke vil berøres. Aktuell lokalitet er beskrevet som en tett ålegraseng med kraftige planter etter undersøkelser gjennomført i 2008. Noe av den 8 mål store bøyehavna BH4 ligger også inne i kartlagt ålegraseng. Vi anslår at 50-60% av tidligere kartlagt ålegraseng vil inngå i BH4 og S14. Det er viktig at konsekvenser rundt dette utredes grundig og at kunnskape om ålegrasenga oppdateres gjennom nye undersøkelser av havbunnen. Oppdatert kartlegging er av betydning for evt. endringer av utforming og areal for bøyehavn BH4.

 

Gang- og sykkelvei

OF støtter forslag om en sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom planområdet. Dette vil være positivt for myke trafikanter, ikke minst for barn og barnefamilier.

 

Fjellhall

Det er skissert planer om en fjellhall som skal brukes til parkering og båtopplag. Forhold knyttet til volum og massehåndtering synes i liten grad belyst.

 

Tilrettelegging for kajakkpadlere

Det bør i planområdet tilrettelegges for at kajakkpadlere. Dette inkluderer en bryggefront der kajakkpadlere enkelt og trygt kan sjøsette og ta opp kajakk og stige i land. Vi ser at stativer til kajakklagring vil være et stort pluss, både for beboere i leiligheter, hyttenaboer og andre besøkende og anbefaler at en ser nærmere på muligheter for å etablere dette innenfor planområdet, og da ikke for langt i fra sjøen. I denne forbindelse nevner vi at OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær.

 

 

Vi takker for muligheten til å uttale oss til planarbeidet.

Fredrikstad kommune
Pb 1405
1602 Fredrikstad

Deres ref.: 2012/18464                    Vår ref.: 15/19 KJ                                                                        27.03.2019 

  

Planarbeid og konsekvensutredning for del av Hankøsundet. Kommentarer

Det vises til brev datert 09.01.2019 – høring av områderegulering med konsekvensutredning for del av Hankøsundet.

 

Bakgrunn for planarbeidet

Det er et omfattende planarbeid med konsekvensutredning som er lagt ut til høring. Det fremgår at hensikten med planarbeidet er å utvikle Hankøsundet som et regionalt og nasjonalt fritidsaktivitetsområde med fokus på seilsport, maritim turisme og friluftsliv – dette i samsvar med kommunens kystsoneplan (2011-2023). Seilsportaktiviteten ved tre hovedaktører har spilt inn behov for opprusting og utvidelse av dagens anlegg. Dette samtidig som det er et stort udekket behov for båtplasser i Vikaneområdet. Det er i dag 750 båtplasser i planområdet samt ca 70 svaibøyer.  Forslaget innebærer mellom 300-360 nye båtplasser (det står 300 i planbeskrivelsen på side 112 og 360 på side 79).  Dette vil gi flere tilgang til sjøbasert friluftsliv. Allmennhetens tilgang til strandsonen er også sterkt begrenset, noe en ønsker å forbedre. Området omfattes av fem tidligere vedtatte reguleringsplaner.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i flere omganger tidligere kommet med kommentarer til planarbeidet så langt tilbake som i 2007. OF har gått gjennom revidert planforslag og har følgende kommentarer:

 

Felles bryggeanlegg

OF har et sett planretningslinjer, sist revidert på vårt årsmøte i 2017, og disse legges til grunn i våre planuttalelser. Her heter det i forbindelse med bryggeanlegg:

 

OF ønsker at tallet på enkeltbrygger fra fritidseiendommer og helårsboliger reduseres. Der det er mulig bør båter ligge i fellesanlegg. OF går inn for at arealene til småbåthavner utnyttes mest mulig rasjonelt, både på sjø og land. Småbåthavner bør/må ikke redusere allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen. OF ser fordeler av større småbåthavnanlegg med større økonomi og utstyr til å håndtere miljøutfordringer knyttet til fritidsbåtbruken. Utvikling og utvidelser av enkelthavner bør ses i en større sammenheng, f.eks. i kommunen eller i en region. Småbåthavner bør i prinsippet være åpne for ferdsel. OF skal også ha fokus på hvor stort landareal småbåthavnene legger beslag på, og søke å få til ordninger der allmennheten gis rett til ferdsel og bruk.

Småbåthavner bør søkes tilrettelagt med åpne båtramper, gjesteplasser, kajakkstativer, kajakkutsett og badestiger der bading ikke kommer i konflikter med båtferdselen. OF ønsker miljøvennlige småbåthavner med kildesortering og oppsamling av miljøfarlig avfall. Ved mudring og utvidelser av småbåthavner må det tas hensyn til ålegressenger som er viktig oppvekstområde for yngel. Småbåthavner og bryggeanlegg med god vanngjennomstrømning er viktig for å hindre algeoppblomstring og redusert vannkvalitet.

 

Savner overordnet grep med større bryggeanlegg og samtidig redusere antall brygger

Hankøsundet er i dag et av områdene i Oslofjorden med høyest tetthet av bryggeanlegg. I planbeskrivelsens kap. 10.8, fremgår det at strandsonen er i stor grad privatisert og nedbygd med brygger, boliger, næringsvirksomhet og hytter. Innenfor planområdet har OF gjennom flyfoto opptalt ikke mindre enn 85 bryggeanlegg. Det vi stusser over er at en i forbindelse med en såpass stor og helhetlig plan ikke har tatt noen større og overordnede grep med tanke på å innlemme flere av de små bryggeanleggene og båtplassene i større bryggeanlegg. Dette ville i større grad bidra til å åpne fra før nedbygd strandareal.

 

Næring

En opprydding og mer effektiv bruk av arealer på Furuøya, bl.a. med forslag om parkeringshus i fjell er fornuftig og vil også bidra til at området vil fremstå som mer ryddig. I N7 er det foreslått sjøboder for utleie som ferieleiligheter. I dag består dette området av bl.a. svaberg og det går en sti langs sjøen. En etablering av utleieleiligheter her vil etter OFs syn medføre uheldig og irreversibel nedbygging av i dag offentlig tilgjengelig strandsone og ødelegge verdifulle landskapselementer. Det fremgår at det også er behov for noe utfylling i sjø i forbindelse med planene. Vi vil fraråde dette forslaget.

 

Seilsport- og marinaanlegg

Ca 4 mål er foreslått fylt ut i et gruntvannsområde sør på Furuøya. Arealet (SM) er foreslått til en kombinasjonsbruk marina/seilsportanlegg. En utfylling og mudring i området vil her fullstendig endre strandsonen og landskapets karakter, noe vi anser om uheldig. Det fremgår i planbeskrivelsen at en fylling i sjø her vil være i konflikt med RPRO for Oslofjorden og overordnede mål om bevaring av kvaliteter knyttet til landskap. Vi anbefaler derfor at en ser videre på et forslag som ikke innbefatter utfylling i dette området. Erfaringsmessig har denne typen gruntvannsområder viktige funksjoner som nærings- og beiteområder både for vannfugl og bl.a. sjøørret som beiter på børstemark om våren.

 

Småbåtanlegg i sjø vs frilufts- og badeområder

Som vi innledningsvis har nevnt hadde vi gjerne sett at antall brygger i sjø i større grad ble redusert. S4, dvs hovedutvidelsen for småbåtnalegg i planområdet, med 170 nye båtplasser, vil i nord negativt berøre areal i sjø og på land som er foreslått avsatt til friluftslivformål. Rundt 50 meter av strandlinja i FR2 vil være tett omslynget av en utvidet båthavn. Det er kun avsatt ca 2 mål badeområde i sjø (BA2) utenfor denne strandlinja. Dette er for lite. Vi anbefaler derfor at bryggeanlegg her ikke utvides ytterligere nordover enn det som er tilfellet i dag. OF støtter forslag om å ruste opp og i større grad tilrettelegge FR2 som friområde.

 

Det framgår at Theastranda videreføres som friområde og at det legges til rette for at stranda erverves/sikres gjennom avtale og samtidig rustes opp, noe OF også støtter opp om.

 

I forbindelse med bryggeutvidelse i S14, planområdets eneste offentlige friområde, Andersenslippen, er vi opptatt av at områdets kvaliteter beholdes og forbedres. Det er i planforslaget avsatt et altfor lite badeareal i sjø (BA3) utenfor friområdet (FR3). 486 kvadratmeter til bading i sjø er for lite.  Ved fjære kan badearealet i sjø fort reduseres med 30-40% i forhold hva som er oppgitt areal. Det vil mao nesten ikke være noe areal tilgjengelig i sjø til bading. Dette er følgelig ikke akseptabelt og planforslaget må her vesentlig forandres. Vi anser at et bryggeanlegg som skissert utenfor det offentlige friområdet Andersensslippen, ikke er i tråd med kommunedelplan for kystsonen, der det står at rekreasjonsverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, til beste for befolkningen.

BA3 må strekkes lenger ut i sjø. Vi foreslår minst 50 meter ut ifra stranda. Følgelig må et evt. nytt bryggeanlegg her reduseres i volum og utforming utenfor FR3. Vi anbefaler også at en i forbindelse med et nytt bryggeanlegg legger til rette for bading, bl.a. med badetrapp.

 

Vi understreker at det er viktig med et fokus på badevannskvalitet. Vi har i andre fjordavsnitt erfart at bryggeanlegg som tett omkranser badestrender kan medføre redusert vanngjennomstrømning, noe som igjen har medført uønsket algeoppblomstring. Dette er følgelig negativt for badende. Dette synes i mindre eller ingen grad å være fokusert på når det i S14 foreslås et utvidet bryggeanlegg. Dette må derfor utredes nærmere og avbøtende forslag er i denne sammenheng viktig, bl.a. utforming av bryggeanlegg med fokus på god vanngjennomstrømning. Det ett måls store offentlige og mye brukte friområdet FR3 må rustes opp friluftsliv og båtlagring bør ikke forekomme i området.

 

Det er ellers positivt at tidligere foreslått bryggeanlegg ut til skjæret Kallen er droppet.

 

Brygger bør være åpne for allmenn ferdsel

Jf OFs planretningslinjer så mener OF at småbåthavner i prinsippet bør være åpne for ferdsel, jf planbeskrivelsens kap. 10.9 hvor aktuelle tiltak som fysiske stengsler og låsbar port på landgangene til bryggeanleggene er foreslått som kriminalforebyggende tiltak. Vakthold, god belysning eller videoovervåking er å foretrekke. Dette bør fremgå i forslag til reguleringsbestemmelse – § 3.12, småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone.

 

Småbåthavn med fokus på miljøtiltak

OF er ellers positiv til foreslåtte avbøtende tiltak i småbåthavnene med tanke på etablering av lukkede vaskestasjoner, mottaksstasjoner for farlig avfall og miljø- og miljøbevisst søppelhåndtering.

 

Viktig ålegraseng berørt

En utvidet båthavn i S14 vil etter vår erfaring i noe grad berøre en viktig naturtype – ålegraseng (registrert som BM0005718 i Naturbase). Det står i høringsdokumentene at ålegraseng ikke vil berøres. Aktuell lokalitet er beskrevet som en tett ålegraseng med kraftige planter etter undersøkelser gjennomført i 2008. Noe av den 8 mål store bøyehavna BH4 ligger også inne i kartlagt ålegraseng. Vi anslår at 50-60% av tidligere kartlagt ålegraseng vil inngå i BH4 og S14. Det er viktig at konsekvenser rundt dette utredes grundig og at kunnskape om ålegrasenga oppdateres gjennom nye undersøkelser av havbunnen. Oppdatert kartlegging er av betydning for evt. endringer av utforming og areal for bøyehavn BH4.

 

Gang- og sykkelvei

OF støtter forslag om en sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom planområdet. Dette vil være positivt for myke trafikanter, ikke minst for barn og barnefamilier.

 

Fjellhall

Det er skissert planer om en fjellhall som skal brukes til parkering og båtopplag.

Forhold knyttet til volum og massehåndtering synes i liten grad belyst.

 

 

Tilrettelegging for kajakkpadlere

Det bør i planområdet tilrettelegges for at kajakkpadlere. Dette inkluderer en bryggefront der kajakkpadlere enkelt og trygt kan sjøsette og ta opp kajakk og stige i land. Vi ser at stativer til kajakklagring vil være et stort pluss, både for beboere i leiligheter, hyttenaboer og andre besøkende og anbefaler at en ser nærmere på muligheter for å etablere dette innenfor planområdet, og da ikke for langt i fra sjøen. I denne forbindelse nevner vi at OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær: https://www.oslofjorden.org/rett-ut-kajakklagring/

 

Oppsummering:

OF er positiv til at en i større grad ønsker å tilrettelegge Hankøsundet som et regionalt og nasjonalt anlegg for seiling, men vi anser ikke at forslaget som nå foreligger, i tilstrekkelig grad tar et overordnet grep med tanke på å rydde opp i en av Oslofjordens mest nedbygde kyststrekninger. Etter OFs syn bedrer ikke planen allmennhetens tilgang til strandsonen i tilstrekkelig grad. Flere enkeltbrygger burde vært innlemmet i større bryggeanlegg og dermed frigjørt en del av strandsonen i området. Det ville bedret allmennhetens tilgang til strandsonen, noe som også var en av intensjonene i planarbeidet. To av de foreslåtte bryggeutvidelsene vil vesentlig redusere eksisterende badeområder i sjø utenfor to friområder, noe som følgelig er uheldig. Det må gjøres større endringer i planforslaget om en velger å gå videre med dette.

 

 

Vi takker for muligheten til å uttale oss til planarbeidet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

 

Rune J. Svensson

direktør

Kjetil Johannessen seniorrådgiver

 

 

Godkjent og sendt elektronisk

 

 

 

 

Kopi:

Østfold Fylkeskommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken, miljøvernavd.

OF`s rådsmedlemmer i Fredrikstad