Praktisk skjøtsel av trua naturtyper, planter og friområde på Flatskjæra i Fredrikstad

Skjøtselkurs og dugnad på Flatskjæra i Fredrikstad med praktisk skjøtsel av utvalgt naturtype kystlynghei og trua arter på øya – bl.a. kalkkarse. Det vil bli gjennomført praktisk skjøtsel og fjerning av krypende einer som brer seg utover gammel naturbeitemark på skjellsand. Her kan en velge å bli med begge eller en av dagene!  Dette er en fin anledning til å oppleve en flott øy i Onsøyskjærgården.

Tidspunkt:

Lørdag 19. og/eller søndag 20. september kl 09:30- 15:30
Oppgi når du har lyst til å bli med.

Hvor:

Flatskjæra, Fredrikstad

.

Kursleder:

Rune Aae, biolog og høyskolelektor og medlem i Østfold botaniske forening.
Oslofjordens Friluftsråd står for praktisk gjennomføring og logistikk.

Kalkkarse og einer

På Flatskjæra er det en artsrik og interessant flora med mange basekrevende arter fordi det er relativt store flater med skjellsand på begge holmene. Det er bl.a. funnet 8 rødlistede karplanter her. Blant de kalkelskende og tørketålende plantearter her er bl.a. den truete kalkkarsen som bare vokser en håndfull plasser i Norge.
Biolog og høyskolelektor Rune Aae, som også er aktiv i Østfold botaniske forening, gir deltakerne et innsyn i øyas naturtype og botanikk før det igangsettes praktisk skjøtsel og fjerning av einer, som er hovedformålet disse to dagene. Rune begynte skjøtsel her ute i 2019, og vil bl.a. dele sine erfaringer fra dette arbeidet med deltakerne.
Den utvalgte naturtypen er nærmere beskrevet her: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00067988

Sikret i 1956

Flatskjæra ble sikret som friområde gjennom et spleiselag med Fredrikstad kommune og Oslofjordens Friluftsråd i 1956 og forvaltes i dag som friluftsområde av Skjærgårdstjenesten.

Gratis deltakelse og transport

Midler til gjennomføring av samlingen, bl.a. båtskyss, er støttet av fylkesmannen i Oslo og Viken og Sparebankstiftelsen DNB. Det er derfor gratis å delta. Dette er et tilbud til alle natur- og botanikkinteresserte som ønsker å bidra til å bedre forholdene for det biologiske mangfoldet og friluftslivet på Flatskjæra. Det serveres forfriskninger til alle deltakerne. Deltakerne får etter påmelding nærmere beskjed om oppmøteplass for båtskyss som enten blir ved Foten friområde eller i Slevik.

Påmelding:

MERK: Det er obligatorisk påmelding bl.a. pga båtskyss.
Påmelding til post@oslofjf.no

 

Til Kursoversikt, Kulturlandskapsskolen