Rapport «strandsøppel dypdykk»

På oppdrag fra OF og i samarbeid med flere aktører har SALT gjennomført «strandsøppel dypdykk Oslofjorden. 

 

Metode

Strandsøppel dypdykk er en metode for å registrere og analysere strandsøppel for å gi mer forvaltningsrelevant kunnskap om kilder til og årsak bak forsøplingen. Rapporten oppsummerer erfaringer fra implementering av dypdykk i Indre og Ytre Oslofjord i 2018, samt resultater fra dypdykkene. Analysene viste store ulikheter mellom Indre og Ytre fjord. I Indre Oslofjord er søppel fra husholdning/personlig forbruk og sanitær dominerende i antall, mens søppel fra industri og husholdning dominerer i henhold til vekt. I Ytre Oslofjord er det søppel fra fiskeri og husholdning som dominerer henhold til antall, mens det i henhold til vekt er søppel fra industri og husholdning som dominerer.

Økt forståelse

Ved å skille på nasjonalitet på forpakning og produkttype har vi fått en økt forståelse for hva som er kildene til forsøplingen i Oslofjorden. I henhold til nasjonalitet viser analysene at det i Indre Oslofjord er hovedsakelig norsk matvareemballasje og norske drikkeflasker, mens det på Hvaler i Ytre Oslofjord fantes flere utenlandske drikkeflasker- og bokser enn norske.

Kategorier ikke nødvendigvis korrekte

Dypdykkanalysene viste at ulike kildekategorier definert for strandsøppel ikke nødvendigvis er korrekt for søppel i Oslofjorden. For eksempel, er det stor usikkerhet knyttet til kildene til søppel som blir kategorisert som industrirelatert. Noe av dette kan spores til bygg- og anleggsvirksomhet, mens store deler har ukjent kilde eller kan stamme fra private kilder. Fiskerirelatert søppel kan delvis knyttes til profesjonelt fiske, men også her er det store innslag av redskap knyttet til fritidsfiske.

 

Verdifullt supplement

Analysene har demonstrert at strandsøppel dypdykk er et verdifullt supplement til eksisterende overvåkning for å identifisere aktører og tiltak for å forebygge forsøpling. Dypdykk er gjennomført med midler fra Miljødirektoratet.

Rapporten kan leses her

Rapporten i pdf-format

Strandsøppel dypdykk Oslofjorden