OF støtter opp om «Krafttak for kysttorskens» forslag om å etablere bevaringsområder i Ytre Oslofjord og at et tilsvarende utvalg av områder etableres i Indre Oslofjord og Telemark

 DATO FOR UTTALELSEN:  09.09.2018

Kysttorsk i sør. Høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Svenskegrensa. Kommentarer

 

OFs svar på  høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Svenskegrensa.

Positivt med forvaltningsmessige grep

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har de siste årene fått flere bekymrede tilbakemeldinger fra publikum om at bestanden av kysttorsk i Oslofjordområdet er i kraftig tilbakegang. I denne sammenheng mener mange det er på tide at det tas forvaltningsmessige grep. Det er derfor positivt at Fiskeridirektoratet nå ser nærmere på ulike muligheter for å beskytte torskens gyteområder og innføring av et fiskeforbud.

 

Krafttak for kysttorsken

OF er godt kjent med «Krafttak for kysttorskens» arbeid for å bedre torskebestanden i Oslofjorden. «Krafttak for kysttorsken» har også sendt Fiskeridirektoratet et høringssvar i forbindelse med høringen. OF støtter opp om «Krafttak for kysttorskens» forslag om å etablere bevaringsområder i Ytre Oslofjord og at et tilsvarende utvalg av områder etableres i Indre Oslofjord og Telemark. Vi støtter også opp om at dette kan ses i forbindelse med det kommende arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden som vil starte opp høsten 2018. Det ligger her også muligheter for å integrere eksisterende hummervernområder.

 

Generell fredning og nullfiskeområder

Det andre alternativet som Fiskeridirektoratets foreslår inneholder generell fredning og nullfiskeområder, noe som fort vil kunne bli oppfattet som dramatisk i fiskerimiljøet og befolkningen generelt. Vi anser at dette kan bli vanskeligere å gjennomføre. OF støtter derfor opp om det alternativet som «Krafttak for kysttorsken» anbefaler.

Kysttorsk i sør.  Høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Svenskegrensa. Kommentarer

 

Vi viser til brev av 08.06.2018 vedr. høring av forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til Svenskegrensa.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har de siste årene fått flere bekymrede tilbakemeldinger fra publikum om at bestanden av kysttorsk i Oslofjordområdet er i kraftig tilbakegang. I denne sammenheng mener mange det er på tide at det tas forvaltningsmessige grep. Det er derfor positivt at Fiskeridirektoratet nå ser nærmere på ulike muligheter for å beskytte torskens gyteområder og innføring av et fiskeforbud.

 

OF er godt kjent med «Krafttak for kysttorskens» arbeid for å bedre torskebestanden i Oslofjorden. «Krafttak for kysttorsken» har også sendt Fiskeridirektoratet et høringssvar i forbindelse med høringen. OF støtter opp om «Krafttak for kysttorskens» forslag om å etablere bevaringsområder i Ytre Oslofjord og at et tilsvarende utvalg av områder etableres i Indre Oslofjord og Telemark. Vi støtter også opp om at dette kan ses i forbindelse med det kommende arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden som vil starte opp høsten 2018. Det ligger her også muligheter for å integrere eksisterende hummervernområder.

 

Det andre alternativet som Fiskeridirektoratets foreslår inneholder generell fredning og nullfiskeområder, noe som fort vil kunne bli oppfattet som dramatisk i fiskerimiljøet og befolkningen generelt. Vi anser at dette kan bli vanskeligere å gjennomføre.
OF støtter derfor opp om det alternativet som «Krafttak for kysttorsken» anbefaler.