Denne saken viser til Vestfold fylkeskommunes høring av «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk». Forslaget til «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» er et oversiktlig og godt gjennomarbeidet plandokument . OF støtter i all hovedsak opp om planen, men savner mer fokus på å løfte byområder og også skjerpet fokus på marin forsøpling.
Eksempel på transformasjon av et gammelt industriområde der friluftslivet har fått plass. Nordre Jarlsberg brygge i Sande.
Eksempel på transformasjon av et gammelt industriområde der friluftslivet har fått plass. Nordre Jarlsberg brygge i Sande.
Adalstjern naturreservat ligger rett ved Campus Vestfold (Bakkenteigen) og har et rikt artsmangfold og er et viktig område for rekreasjon / friluftsliv.
Adalstjern naturreservat ligger rett ved Campus Vestfold (Bakkenteigen) og har et rikt artsmangfold og er et viktig område for rekreasjon / friluftsliv.
Marin forsøpling er et alvorlig tema. OF savner fokus på tilførsel via vannveier og Skjærgårdtjenestens rolle.
Marin forsøpling er et alvorlig tema. OF savner fokus på tilførsel via vannveier og Skjærgårdtjenestens rolle.
OF støtter forslaget om at det skal fastlegges et overordnet hovednett for sykkel i alle kommuner i Vestfold
OF støtter forslaget om at det skal fastlegges et overordnet hovednett for sykkel i alle kommuner i Vestfold

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom planforslaget og har følgende kommentarer:

 

Kvalitet i by- og sentrumsområder

OF løfter tanken om at en bør vurdere å omgjøre noen sentrumsnære og allerede nedbygde nærings- og industriområder til grøntstruktur/parker om disse ikke lenger er i bruk i sin opprinnelige form. Sentrumsnære friluftsområder og parker er av svært viktig betydning for rekreasjon og folkehelse.

 

Aktiv utvikling av regionalt viktige funksjoner

Vi nevner at det i forbindelse med utviklingen av Campus Vestfold er viktig å bevare verne- og rekreasjonsverdier knyttet til Adalstjern naturreservat  .

 

Vannforvaltning

I planen fokuseres det mye på drikkevann. OF savner omtale av utfordringer knyttet til marin forsøpling. Kanskje burde dette tas opp i et eget del-kapitel.

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser i omfang. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø. Oppgaven med å rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og et viktig tiltak som engasjerer. Oslofjorden og Skagerrak får både avfall som kommer langveisfra og fra nærmiljøene.

 

Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av avfallet fra holmer og skjær. Oslofjordens Friluftsråd har også engasjert seg i flere prosjekter knyttet til marin forsøpling og foruten flere strandryddingsaksjoner og kartleggingsprosjekter har vi bl.a. utarbeidet egne undervisningsopplegg for skoler knyttet til temaet. Det er viktig at fylkeskommunen fortsatt setter marin forsøpling høyt på dagsorden fremover.

Grønnstruktur, natur og friluftsliv

Vestfold fylkeskommune har de siste årene vært en pådriver for at kommunene kartlegger og verdsetter friluftsområder. Fylkeskommunen har også aktivt bidratt med økonomiske ressurser til dette arbeidet. Dette er et svært viktig arbeid da god dokumentasjon bidrar blant annet til å:
skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner

Vi foreslår derfor at omtale av dette arbeidet tas inn i plandokumentet.

 

Kystsonen

Det vises til egen regional plan for kystsonen i Vestfold (kystsoneplanen) med retningslinjer for forvaltning og at deler av teksten er hentet herfra. Bevaring av kystlandskap er foreslått som en av planens 40 retningslinjer. Det fremgår bl.a. at havnearealer i størst mulig grad skal tilrettelegges for flerbruk, at for næringsvirksomhet som ikke lenger er avhengig av kontakt med sjøen bør omlokaliseres og at ny næringsvirksomhet ikke bør føre til vesentlig forringelse av eksisterende verdier i kystsonen. Dette er viktige momenter som OF støtter opp om.

 

Folkehelse

Det er utarbeidet en egen regional plan for folkehelse som også er ute til høring. Det refereres til denne planen/høringsdokument. OF støtter opp om forslaget til retningslinje 33: All planlegging skal fremme hensynet til befolkningens helse og trivsel.

 

Transportsystemet

En egen regional transportplan er under høring og det er referert til dette arbeidet. OF støtter opp om forslag til retningslinjer:
Hovedsystem for sykkelveier. Det skal fastlegges et overordnet hovednett for sykkel i alle kommuner i Vestfold.
Gangnett i byer og tettsteder. Her påpekes viktigheten av et sammenhengende gangnett i byer og tettsteder.

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Kommentarer

 

Vi viser til Vestfold fylkeskommunes høring av «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk».

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har gått gjennom planforslaget og har følgende kommentarer:

 

Forslaget til «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk» er et oversiktlig og godt gjennomarbeidet plandokument og OF støtter i all hovedsak opp om dokumentets 40 foreslåtte retningslinjer og åtte samfunnsmål.

 

Det fremgår at arealbehov for boliger fram til 2040 ble avklart i 2012/2013 med egne kommuneark og at dette er ikke er ute til høring denne gangen.

 

Vi har noen kommentarer knyttet til noen av delkapitlene:

 

Kap. 3.1.3 Kvalitet i by- og sentrumsområder

Vi løfter tanken om at en bør vurdere å omgjøre noen sentrumsnære og allerede nedbygde nærings-/industriområder til grøntstruktur/parker i forbindelse med transformasjonsprosjekter

da dette er viktig for rekreasjon og folkehelse.

 

Kap. 3.2.5 Aktiv utvikling av regionalt viktige funksjoner

Vi nevner at det i forbindelse med utviklingen av Campus Vestfold er viktig å bevare verne- og rekreasjonsverdier knyttet til Adalstjern naturreservat.

 

Kap. 3.5.4 Vannforvaltning

I dette delkapitlet er det primært fokus på drikkevann. Vi savner omtale av utfordringer knyttet til marin forsøpling. Evt. burde dette tas opp i et eget delkapitel.

 

 

Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser i omfang. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø. Oppgaven med å rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og viktig tiltak som engasjerer. Oslofjorden og Skagerrak får både avfall som kommer langveisfra og fra nærmiljøene. Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av avfallet fra holmer og skjær. Oslofjordens Friluftsråd har også engasjert seg i flere prosjekter knyttet til marin forsøpling og foruten flere strandryddingsaksjoner og kartleggingsprosjekter har vi bl.a. utarbeidet egne undervisningsopplegg for skoler knyttet til temaet. Det er viktig at fylkeskommunen fortsatt setter marin forsøpling høyt på dagsorden fremover.

 

 

Kap. 3.5.5 Grønnstruktur, natur og friluftsliv

Vestfold fylkeskommune har de siste årene vært en pådriver for at kommunene kartlegger og verdsetter friluftsområder. Fylkeskommunen har også aktivt bidratt med økonomiske ressurser til dette arbeidet. Dette er et svært viktig arbeid da god dokumentasjon bidrar blant annet til å:

–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen

–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering

–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”

–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner

 

Vi foreslår derfor at omtale av dette arbeidet tas inn i plandokumentet.

 

Kap. 3.5.6 Kystsonen

Det vises til egen regional plan for kystsonen i Vestfold (kystsoneplanen) med retningslinjer for forvaltning og at deler av teksten er hentet herfra. Bevaring av kystlandskap er foreslått som en av planens 40 retningslinjer. Det fremgår bl.a. at havnearealer i størst mulig grad skal tilrettelegges for flerbruk, at for næringsvirksomhet som ikke lenger er avhengig av kontakt med sjøen bør omlokaliseres og at ny næringsvirksomhet ikke bør føre til vesentlig forringelse av eksisterende verdier i kystsonen. Dette er viktige momenter som OF støtter opp om.

 

Kap. 3.7 Folkehelse

Det er utarbeidet en egen regional plan for folkehelse som også er ute til høring.

Det refereres til denne planen/høringsdokument. OF støtter opp om forslaget til retningslinje 33: All planlegging skal fremme hensynet til befolkningens helse og trivsel.

 

Kap. 3.8 Transportsystemet

En egen regional transportplan er under høring og det er referert til dette arbeidet. OF støtter opp om forslag til retningslinjer 36 og 37:

  • Hovedsystem for sykkelveier. Det skal fastlegges et overordnet hovednett for sykkel i alle kommuner i Vestfold
  • Gangnett i byer og tettsteder. Her påpekes viktigheten av et sammenhengende gangnett i byer og tettsteder.

 

 

Med hilsen

Oslofjordens Friluftsråd

 

 

 

 

Rune Svensson

direktør

Kjetil Johannessen

                                                                                     seniorrådgiver

 

 

 

 

 

Godkjent og sendt elektronisk

 

Kopi:

OF rådsmedlemmer i Vestfold fylkeskommune

Fylkesmannen i Vestfold

FNF Vestfold