Større mengder overskuddsmasser planlegges dumpet i sjøen utenfor Sandvika i Bærum. OF mener konsekvensene av dette bør gjennomgås nøye.

Bakgrunn

Avgrensing av planområdet. Bilde fra reguleringsplanen, Bærum kommune.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utfylling og nytt areal langs Lakseberget, noe som gir grunnlag for utvikling av området og sjøfronten i Sandvika. Samtidig muliggjør det deponering av overskuddsmasser fra Ringeriksbanen, E18 og/eller Fornebubanen nær uttakstidene for masser.

Planforslaget kan leses her 

Dato for uttalelsen: 12. desember 2018

 Reguleringsplanarbeid for Lakseberget utfyllingsområde. Kommentarer til planprogram

 

Bakgrunn

I saksfremstillingen fremgår det at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye landområder utenfor Lakseberget i Sandvika med overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter i nærheten. Viktige problemstillinger som skal belyses vil være forholdet til båthavnen, forurensningsfare og omfang av utfyllingen. Planområdet som skal utredes er satt med ganske vide rammer. Som en del av kommunedelplan E18 er det vedtatt en utfylling langs Lakseberget for å gi plass til ny lokalvei med inntil 6 felt, friområde (over dagens bryggeområde og langs land mot Kadettangen) og småbåthavn på utsiden av friområdet.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planprogrammet:

 

Marine områder og marin forurensning.

En utfylling i sjø vil følgelig få konsekvenser for marint liv. Det er i denne sammenheng viktig å kartlegge eksisterende marint liv i området og utrede konsekvenser og se nærmere på avbøtende tiltak. Det er som foreslått, viktig å trekke erfaringer i fra utfyllingen ved Kadettangen, bl.a. knyttet til marin forurensning. OF understreker at det i denne sammenheng er viktig å se nærmere på strømningsforhold. Erfaringer fra utfyllingen på Kadettangen er at det fulgte med en del sprengtråd i plast som fløt i land i nærområdet. Det er viktig å trekke lærdom av dette. Avbøtende tiltak med opptil flere lag med lenser er viktig men dette må også sees opp imot bølgehøyde og vindeksponering. En bør også utrede avbøtende tiltak som bruk av finmasket siltgardin for å hindre spredning av partikler i vannsøylen i en anleggsfase, dette med tanke på å unngå stor forringelse av badevanns-kvaliteten mot det mye brukte og nylig opprustede friområdet på Kadettangen.

 

Friluftsliv

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal utredes. Et viktig punkt er å vurdere evt. gevinst av nytt areal for friluftsliv i indre Oslofjord. Nytt areal vil ligge klemt mellom småbåthavnen og veisystemer. Vi anbefaler at det utredes hvilke typer aktivitet/ friluftsliv som kan styrkes ved en utfylling.

 

Småbåthavn

Konsekvenser av tiltaket for dagens småbåthavn må følgelig utredes og avbøtende tiltak i både en anleggs – og driftsfase bør drøftes. Det er viktig å avklare hvor båtene skal være i en anleggsfase og om tiltaket vil medføre færre båtplasser og i fall hvor skal disse erstattes. Båthavna ved Lakseberget er blant de 3-4 største båthavnene i Bærum kommune med rundt 700 båtplasser så vidt OF erfarer ut i fra flyfotos.

 

Farled

Det er videre viktig å utrede konsekvenser av tiltaket for viktig farled i sjø og ikke minst for ro- og padlere. Dette med bakgrunn i at dagens småbåthavn vil kunne stikke en del lenger ut i sjøen enn i dagens situasjon. I dag ligger det også flere moringer og båter i sjø utenfor småbåthavna. En opprydding i disse moringene og avklaring av lovlighet må utredes.

 

Landskap

Det fremgår at det er planlagt en 3 D- illustrasjon som visualiserer tiltaket, noe OF også anbefaler.

Bærum kommune, Regulering, 1304 Sandvika

12.12.2018

Reguleringsplanarbeid for Lakseberget utfyllingsområde. Kommentarer til planprogram

 

Bakgrunn

I saksfremstillingen fremgår det at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye landområder utenfor Lakseberget i Sandvika med overskuddsmasser fra infrastrukturprosjekter i nærheten. Viktige problemstillinger som skal belyses vil være forholdet til båthavnen, forurensningsfare og omfang av utfyllingen. Planområdet som skal utredes er satt med ganske vide rammer. Som en del av kommunedelplan E18 er det vedtatt en utfylling langs Lakseberget for å gi plass til ny lokalvei med inntil 6 felt, friområde (over dagens bryggeområde og langs land mot Kadettangen) og småbåthavn på utsiden av friområdet.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til planprogrammet:

 

Marine områder og marin forurensning.

En utfylling i sjø vil følgelig få konsekvenser for marint liv. Det er i denne sammenheng viktig å kartlegge eksisterende marint liv i området og utrede konsekvenser og se nærmere på avbøtende tiltak. Det er som foreslått, viktig å trekke erfaringer i fra utfyllingen ved Kadettangen, bl.a. knyttet til marin forurensning. OF understreker at det i denne sammenheng er viktig å se nærmere på strømningsforhold. Erfaringer fra utfyllingen på Kadettangen er at det fulgte med en del sprengtråd i plast som fløt i land i nærområdet. Det er viktig å trekke lærdom av dette. Avbøtende tiltak med opptil flere lag med lenser er viktig men dette må også sees opp imot bølgehøyde og vindeksponering. En bør også utrede avbøtende tiltak som bruk av finmasket siltgardin for å hindre spredning av partikler i vannsøylen i en anleggsfase, dette med tanke på å unngå stor forringelse av badevanns-kvaliteten mot det mye brukte og nylig opprustede friområdet på Kadettangen.

 

Friluftsliv

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal utredes. Et viktig punkt er å vurdere evt. gevinst av nytt areal for friluftsliv i indre Oslofjord. Nytt areal vil ligge klemt mellom småbåthavnen og veisystemer. Vi anbefaler at det utredes hvilke typer aktivitet/ friluftsliv som kan styrkes ved en utfylling.

 

Konsekvenser av tiltaket for dagens småbåthavn må følgelig utredes og avbøtende tiltak i både en anleggs – og driftsfase bør drøftes. Det er viktig å avklare hvor båtene skal være i en anleggsfase og om tiltaket vil medføre færre båtplasser og i fall hvor skal disse erstattes. Båthavna ved Lakseberget er blant de 3-4 største båthavnene i Bærum kommune med rundt 700 båtplasser så vidt OF erfarer ut i fra flyfotos.

 

Det er videre viktig å utrede konsekvenser av tiltaket for viktig farled i sjø og ikke minst for ro- og padlere. Dette med bakgrunn i at dagens småbåthavn vil kunne stikke en del lenger ut i sjøen enn i dagens situasjon. I dag ligger det også flere moringer og båter i sjø utenfor småbåthavna. En opprydding i disse moringene og avklaring av lovlighet må utredes.

 

Landskap

Det fremgår at det er planlagt en 3 D- illustrasjon som visualiserer tiltaket, noe OF også anbefaler.

 

 

 

Med hilsen

Oslofjordens Friluftsråd

 

 

 

 

Rune Svensson

direktør

Kjetil Johannessen

                                                                                                            seniorrådgiver

 

 

 

 

Godkjent og sendt elektronisk

 

 

Kopi:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen

Akershus fylkeskommune

FNF Akershus

OFs rådsmedlemmer i Bærum