Kunnskap om betydningen av fysisk miljø for å utjevne sosiale helseforskjeller er viktig.  Det er derfor positivt og viktig at kommunen i samfunnsdelen flere plasser fokuserer på dette, men OF mener man med fordel kunne tatt inn noen delmål som bl.a.: videreutvikling og vedlikeholde kyststier, og å tette «missing links», videre legge til rette for bruk av sjøen til rekreasjon og legge til rette for kystleden. OF ser også at kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen kommer i gang igjen.

 
Stranden nedenfor Eldhuset og Gamlegården er velegnet for å komme i land med kajakk

Frogn har seks kystledhytter, tre av dem ligger på Håøya. Her Eldhuset og Gamlegården.

Dato for uttalelsen: 17. januar 2019

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel:

Folkehelse – viktig med god fokus på folkehelse og fysisk aktivitet

OF understreker at for å forebygge dårlig helse og helseplager må man ha et folkehelseperspektiv i alle deler av kommuneplanarbeidet. Det er da viktig å se sammenhengen mellom fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på den ene siden og forebyggende helsevern, trivsel og livskvalitet på den annen. Forskningsbaserte erfaringer viser at mindre kostnadskrevende tiltak til friluftsliv og fysisk aktivitet bedrer helsetilstanden i befolkningen vel så meget som satsing på kostnadskrevende, reparerende helsevern.  Kunnskap om betydningen av fysisk miljø for å utjevne sosiale helseforskjeller er viktig. OF er opptatt av at det finnes lavterskeltilbud som er viktig ifht en stor passiv gruppe som har problemer med å motivere seg selv til fysisk aktivitet. OF har også gode erfaringer med at friluftslivet kan virke sosialt integrerende og tilfriskende. For mange er terskelen for å delta i friluftsaktiviteter lavere enn i idretten. Tilbakemeldinger går på at det er behov for organiserte stimuleringstiltak, f. eks fellesturer for eldre, funksjonshemmede eller innvandrergrupper.
Frivillige organisasjoner
Vi nevner i denne sammenheng den ressursen frivillige organisasjoner ofte er for å stimulere og aktivisere det som ellers er passive grupper – slik som eldre og psykisk og fysisk syke. OF har i samarbeid med flere kommuner og frisklivssentraler gjennomført aktivisering av disse gruppene med bl.a. vandringer bl.a. på kyststi.

Det er derfor positivt og viktig at kommunen i samfunnsdelen flere plasser fokuserer på dette.
I planen er det flere overordnete mål. Vi ser at også med fordel kunne tatt inn noen delmål som bl.a.:
videreutvikle og vedlikeholde kyststier. Søke å tette «missing links» i dagens kyststinett.
-legge til rette for allmennhetens bruk av sjøen som rekreasjon.
OF har som kjent flere kystledhytter i Frogn (3 hytter på Håøya, to på Bergholmen og en på Søndre Langåra, dvs 6 hytter totalt). Faktisk er Frogn en av Oslofjordens kommuner med flest kystledhytter (totalt 63 hytter). Hyttene er åpne for alle, tilbyr enkel overnatting, er svært populære og genererer mange gjestedøgn fra både lokalbefolkning og tilreisende. Vi hadde derfor gjerne sett at kystleden hadde blitt omtalt i planen og at delmål i planen kunne vært:
Legge til rette for kystled.

Vi nevner ellers at OF gjennomfører en rekke skoleopplegg (klasseveiledning, lærerkurs mm) også i Frogn kommune.

Viktigheten av å sluttføre arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Frogn kommune startet i 2015 arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen. I Frogn ble bl.a. gjennomført medvirkningsmøter. Så vidt erfarer har dette arbeidet nå stoppet opp. Det fremgår flere plasser i forslag til kommuneplanens samfunnsdel, bl.a. under hovedmål «innbyggerne i Frogn lever helsefremmende liv» (side 28), at et mangfold friluftsliv, grøntområder i nærheten av hjemstedet gjør det lettere å være fysisk aktiv. Det er disse områdene som det bl.a. er viktig å få kartlagt og bevare. Vi anbefaler derfor at kommunes kartleggingsarbeid tas opp igjen og søkes gjennomført i løpet av 2019.

Vi understreker at dette kartleggingsarbeidet er viktig. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:

–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen

–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler


Data som er etterspurt blant private utbyggere

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til. Akershus fylkeskommune har gjennom et prosjekt fremmet kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene i Akershus og også bistått økonomisk til dette arbeidet. OF har også vært engasjert av fylkeskommunen og vi har vært ute i flere kommuner og orientert og fulgt arbeidet underveis.

17.01..2018

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. Kommentarer

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel:

Folkehelse – viktig med god fokus på folkehelse og fysisk aktivitet
OF understreker at for å forebygge dårlig helse og helseplager må man ha et folkehelseperspektiv i alle deler av kommuneplanarbeidet. Det er da viktig å se sammenhengen mellom fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på den ene siden og forebyggende helsevern, trivsel og livskvalitet på den annen. Forskningsbaserte erfaringer viser at mindre kostnadskrevende tiltak til friluftsliv og fysisk aktivitet bedrer helsetilstanden i befolkningen vel så meget som satsing på kostnadskrevende, reparerende helsevern.
Kunnskap om betydningen av fysisk miljø for å utjevne sosiale helseforskjeller er viktig. OF er opptatt av at det finnes lavterskeltilbud som er viktig ifht en stor passiv gruppe som har problemer med å motivere seg selv til fysisk aktivitet. OF har også gode erfaringer med at friluftslivet kan virke sosialt integrerende og tilfriskende. For mange er terskelen for å delta i friluftsaktiviteter lavere enn i idretten. Tilbakemeldinger går på at det er behov for organiserte stimuleringstiltak, f. eks fellesturer for eldre, funksjonshemmede eller innvandrergrupper.
Vi nevner i denne sammenheng den ressursen frivillige organisasjoner ofte er for å stimulere og aktivisere det som ellers er passive grupper – slik som eldre og psykisk og fysisk syke. OF har i samarbeid med flere kommuner og frisklivsentraler gjennomført aktivisering av disse gruppene med bl.a. vandringer bl.a. på kyststi.

Det er derfor positivt og viktig at kommunen i samfunnsdelen flere plasser fokuserer på dette.
I planen er det flere overordnete mål. Vi ser at også med fordel kunne tatt inn noen delmål som bl.a.:
– videreutvikle og vedlikeholde kyststier. Søke å tette «missing links» i dagens kyststinett.
-legge til rette for allmennhetens bruk av sjøen som rekreasjon.
OF har som kjent flere kystledhytter i Frogn (3 hytter på Håøya, to på Bergholmen og en på Søndre Langåra, dvs 6 hytter totalt). Faktisk er Frogn en av Oslofjordens kommuner med flest kystledhytter (totalt 63 hytter). Hyttene er åpne for alle, tilbyr enkel overnatting, er svært populære og genererer mange gjestedøgn fra både lokalbefolkning og tilreisende. Vi hadde derfor gjerne sett at kystleden hadde blitt omtalt i planen og at delmål i planen kunne vært:
– Legge til rette for kystled.

Vi nevner ellers at OF gjennomfører en rekke skoleopplegg (klasseveiledning, lærerkurs mm) også i Frogn kommune.
Viktigheten av å sluttføre arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
Frogn kommune startet i 2015 arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i kommunen. I Frogn ble bl.a. gjennomført medvirkningsmøter. Så vidt erfarer har dette arbeidet nå stoppet opp. Det fremgår flere plasser i forslag til kommuneplanens samfunnsdel, bl.a. under hovedmål «innbyggerne i Frogn lever helsefremmende liv» (side 28), at et mangfold friluftsliv, grøntområder i nærheten av hjemstedet gjør det lettere å være fysisk aktiv. Det er disse områdene som det bl.a. er viktig å få kartlagt og bevare. Vi anbefaler derfor at kommunes kartleggingsarbeid tas opp igjen og søkes gjennomført i løpet av 2019.

Vi understreker at dette kartleggingsarbeidet er viktig. God dokumentasjon bidrar blant annet til å:
–skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
–unngå bit-for-bit utbygging og fragmentering
–gi grunnlag for å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets ”infrastruktur”
–gi grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner
–gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler

OF erfarer også at dette er en type data som er etterspurt blant private utbyggere, med tanke å ivareta viktige friluftsinteresser i tilknytning til privat reguleringsplanarbeid og som også kan bidra til at private planprosesser kan gå kjappere når utbyggere kjenner til allerede kartlagte friluftsinteresser de må ta hensyn til. Akershus fylkeskommune har gjennom et prosjekt fremmet kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i kommunene i Akershus og også bistått økonomisk til dette arbeidet. OF har også vært engasjert av fylkeskommunen og vi har vært ute i flere kommuner og orientert og fulgt arbeidet underveis.

Med hilsen
Oslofjordens Friluftsråd
Rune Svensson
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver
Godkjent og elektronisk ekspedert

Kopi:
OF rådsmedlemmer
FNF Akershus
Akershus fylkeskommune