Logo Skjærgårdstjenesten

OF er en sentral aktør i Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Alle OFs friområder som kan driftes fra båt, betjenes av Skjærgårdstjenesten. Som sekretariat er OF bindeleddet til Miljødirektoratet. Oslofjorden er delt i tre driftsområdene som har egne styrer. Hvert driftsområde er delt opp i driftsenheter hvor arbeidsbåtene hører hjemme. Økonomisk har OF forpliktet seg til å bidra med 10 % av Statens bevilgninger.

Driftsområdene

Fjorden er delt inn i tre driftsområder med ni driftsenheter:

Med ni driftsenheter:

YTRE OSLOFJORD ØST

Nord -øst

Vestby  Moss  Rygge  Råde

Midtre øst

Fredrikstad

Syd øst

Hvaler Halden Sarpsborg

INDRE OSLOFJORD

Vestfjorden m/ Håøya

Vestby  Frogn  Hurum  Røyken  Håøya (Oslo)

Oslo - Bunnefjorden

Ås  Oppegård  Nesodden  Frogn  Oslo

Indre Vestfjorden

Bærum  Asker

Breiangen

Hurum  Røyken  Lier  Drammen  Svelvik  Sande  Re  Horten

Færder

Tjøme  Nøtterøy  Tønsberg

SaLA

Sandefjord  Larvik

OF bidrar 

OF bidrar i finansieringen av Skjærgårdtjenesten.  Grafen under viser hvor mye som er overført i de foregående år.