Storesand

Storesand er et stort, sammenhengende natur- og friluftsområde, tilrettelagt for bading, turer, lek og naturopplevelser. Her finnes sandvolleyballbaner, buldrevegg og tilrettelagte grillplasser. Friområdet inkluderer Vadholmtangen øst, Herreskjær, Paradisbukta, Sjursholmen og Døvika. Kyststien går tvers gjennom området, og langs stien finner du flere av de fascinerende «Hvalertuftene» – spor etter bosetninger antakeligvis fra jernalderen. Du kan ta deg langs kyststien til Skjærhalden mot øst, eller over til Rødshue og skulpturparken, og videre til Grønne bakke mot vest.

Storesand ligger på Kirkøy, rett nord for Skjærhallen på Hvaler, og inngår i Ytre Hvaler nasjonalpark. Oslofjordens Friluftsråd har ansvar for drift og vedlikehold på stedet. Teltplassen drives av frivillige etter avtale med OF, og alle inntekter går tilbake til driften av plassen. Nettsiden til driverne av teltplassen finner du her: Storesand teltplass

En 500 meter lang sørvestvendt grunn sandstrand er unikt i Østfoldskjærgården. Det er ikke uten grunn at Storesand er en av de mest brukte strendene i Østfold. Teltplassen er bilfri og det er parkeringsplass 300 meter fra strand og teltplass. Sesongen fra påske til september.
Ved stranda er det toalett- og dusjanlegg og en enkel kiosk. Oslofjordens Friluftsråd er i ferd med å oppgradere bygningene til et friluftshus – les mer her.

 

Til og fra:
Storesand er landfast og kan nås med bil eller buss. Det er bussforbindelse fra Oslo og Fredrikstad. Holdeplassen ligger ved Hvaler kirke, og herfra går man ca en kilometer ned til badeplassen. Har du bil kan du parkere på friluftsparkeringen 300 hundre meter fra stranda. Det er også fint å padle hit med kajakk. Det er også mulig å ta seg i land langs svaberget fra båt, eller legge til i gjestehavna på Skjærhalden.

 

Fasiliteter:

Storesand får nye fasiliteter i løpet av sommeren 2020, når friluftshuset står ferdig. 

 

Drikkevann i utekraner på sanitæranlegget.

Kiosk og strandkafé i det nye friluftshuset åpner i løpet av juli. I Skjærhalden (en drøy kilometer langs kyststien) får du det meste.

Toaletter i sanitæranlegget, utedoer ved teltplassen.

Dusjer i sanitæranlegget er kun tilgjengelig for teltplassgjester.

Severdigheter: Dette er del av Ytre Hvaler Nasjonalpark. Ta deg tid til å utforske denne. Besøkssenter for nasjonalparken i Kornmagasinet i Skjærhalden.

 

Verdt å merke seg:

Av hensyn til natur og kulturminner er det kun lov å telte på angitte plasser på Storesand. Det er avgift for teltplass i sesongen. Inntil den organiserte teltsesongen er igang, gjelder friluftslovens 2-dagersregel for telting. Så sant sanitæranlegget kan åpnes vil det åpnes for organisert telting ut over 2-dagersregelen. Sommeren 2020 vil det bli påkrevd med forhåndsbooking av teltplass – mer informasjon om dette kommer. Nettsiden til driverne av teltplassen finner du her: Storesand teltplass.

Telting på Storesand juni 2020
Telting på Storesand juni 2020

Forskrifter som gjelder for Storesand

Forskriften som regulerer ferdsel og opphold på Storesand kan leses under.

Storesand er også del av Ytre Hvaler nasjonalpark, og dermed underlagt verneforskriften for nasjonalparken (Lovdata)

I medhold av §15 1. ledd i lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16 har Kirke og undervisningsdepartementet gitt følgende regler for ferdsel og adferd i skog og utmark under Hvaler prestegaard, gnr. 3 bnr. 1 i Hvaler:

§1 Enhver som ferdes i Hvaler prestegaardsskog med friluftsområdet skal opptre hensynsfullt og varsomt uten å volde skade på naturen og vise særlig aktsomhet overfor plante- og dyrelivet og plikter for øvrig å følge de atferdsregler som fastsettes i disse forskrifter. Overtredelse av forskriftene straffes med bøter i henhold til friluftslovens § 39, for så vidt ikke forholdet rammes av strengere straffebud.

§2 Vegen fra hvaler kirke til parkeringsplassen ved Storesand er åpen for vanlig motorisert trafikk. Motorisert trafikk er ikke tillatt i terrenget og på andre veger og stier i Prestegaardsskogen uten spesiell tillatelse fra skogforvalteren. Hytteeierne har rett til å kjøre fram til sine hytter. Dette gjelder også gjester til hyttene.

§3 Telting må bare skje på plass anvist av oppsynsmannen i området Storesand / Døvika. I skog og utmark for øvrig er telting forbudt. Dette gjeler også campingvogner, tilhengere o.l.

§4 det er forbudt å gjøre opp ild (bål) i tiden 15. april til 15. september.

§5 Tømming eller henlegging av avfall og søppel er forbudt. Dette gjelder også hageavfall.

§ 6 Ved bruk av radio, kasettspiller o.l. må det det tas tilbørlig hensyn til andre som holder til i området.

II I tillegg til dette gjelder regler for friluftsområdet Storesand / Døvika og Sjursholmen:

§ 7 Teltavgift skal innbetales forskuddsvis til oppsynsmannen. Oppsynsmannen her rett til å fjerne telt som er satt opp utenfor anvist område.

§ 8 Parkering av biler, motorsykler og andre motordrevne kjøretøyer er bare tillatt på den opparbeidede parkeringsplassen. All motorisert kjøring – unntatt varetransport og service – er forbudt nedenfor bommen. Campingvogner, telttilhengere eller campingbiler er ikke tillatt på parkeringsplassen. Overnatting og langvarig opphold i eller ved biler på parkeringsplassen er forbudt.

§ 9 Enhver plikter å holde området rent og ryddig. Avfall legges i de oppsatte søppelstativer eller etter nærmere anvisning fra oppsynsmannen. Knusing av flasker er forbudt. Toalettene skal holdes rene og i orden.

§ 10 Det er ikke tillatt å ferdes i båt eller seilbrett innenfor badebøyene. Landgangsbrygga skal bare brukes til i land- og ombordstigning.

§ 11 Hunder skal holdes i bånd. Ridning i friluftsområdet er forbudt.

§ 12 Det skal være ro og orden på friluftsområdet eter kl. 23.00 Enhver plikter å rette seg etter oppsynsmannens anvisninger. Oppsynsmannen har rett til å bortvise enhver som bryter adferdsreglene, eller som ikke etterkommer hans pålegg.

§ 13 Forskriften kunngjøres i Norsk lysningsblad, samt 2 aviser alminnelig lest på stedet. Forskriften trer i kraft straks den er kunngjort.

(Godkjent av Fylkesmannen i Østfold 7. juli 1983)