Sparebankstiftelsen DNB vil bidra med til sammen 30 millioner for at flest mulig skal oppleve naturen i og rundt Oslofjorden, og at denne unike naturen blir tatt vare på. Gavene Fra Sparebankstiftelsen er fordelt på to prosjekter på 15 millioner kroner: Ett i regi av Havforskningsinstituttet (HI) og nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder og ett i regi av Oslofjorden Friluftsråd.  Tildelingen markerer en større satsing på Oslofjorden. Markeringen av gavetildelingen fant sted på kystledhytta Homlungen fyr 2. mai. Kystledhytta ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark og har relevans for begge gavene.

- Oslofjorden er Norges mest urbane og folketette kystlinje. Med sine flotte friluftsområder er dette et viktig område for svært mange mennesker, og naturen i og rundt fjorden er viktig for biologisk mangfold, sier André Støylen, administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB.

Homlungen fyr er stedet som får folk til å senke skuldrene, selv en hustrig dag i mai. Her er alle som var med på seansen der gavene ble utdelt.
Homlungen fyr er stedet som får folk til å senke skuldrene, selv en hustrig dag i mai. Her er alle som var med på seansen der gavene ble utdelt.

Vedlikehold av kystledhytter og formidling av kunnskap om det maritime miljøet

OF og Havforskningsinstituttet får nå 15 millioner kroner hver til prosjekter relatert til Oslofjorden:
• HI får 15 millioner kroner til et treårig pilotprogram i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, kalt «Frisk Oslofjord». I prosjektet skal de utarbeide et marint økologisk grunnkart og en kunnskapsbank for undervisning og annen informasjon til allmenheten.
• Oslofjordens Friluftsråd får 15 millioner kroner til et vedlikeholdsfond til kystledhyttene i Oslofjorden.

Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB André Støylen (tv) sammen med gavemottakerne Monika Olsen som er nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler, og OFs direktør Rune Svensson. Th gavesjef Sissel Karlsen og gaverådgiver Eva Grothe.
Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB André Støylen (tv) sammen med gavemottakerne Monika Olsen som er nasjonalparkforvalter i Ytre Hvaler, og OFs direktør Rune Svensson. Th gavesjef Sissel Karlsen og gaverådgiver Eva Grothe.

Bekymret for Oslofjordens tilstand

Havforskningsinstituttet og nasjonalparkene er opptatt av å utvikle grunnlaget for bærekraftig forvaltning av de maritime ressursene og det marine miljøet. De er bekymret for Oslofjordens tilstand. Nå vil de tilegne seg mer kunnskap om miljøet, og spre kunnskapen til befolkningen og spesielt til barn og unge.
– Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er svekket. Flere fiskeslag er borte, og viktige leveområder, som blant annet tareskog, har gått tilbake de senere årene. Gjennom dette prosjektet vil man få mer kunnskap om naturtypenes utbredelse og tilstand, som vil være avgjørende for forvaltningen av de marine ressursene. Kunnskapen vil være et viktig tilskudd i arbeidet med å redde kysttorsken og flere andre fiskeslag som er i samme situasjon. Videre skal man formidle kunnskapen gjennom deltakelse i praktisk forskning.

Sikre kystledhyttene i Oslofjorden for fremtiden

De 61 kystledhyttene i Oslofjorden har behov for et systematisk vedlikehold og oppgradering, og flere av bygningene har kulturhistorisk interesse og er verneverdige.
Oslofjorden Friluftsråd er opptatt av å sikre hyttene for fremtidig bruk, ikke minst for alle barn og unge som besøker dem. I 2017 var det over 33.000 overnattinger i hyttene, hvorav flere av gjestene var skoleklasser eller grupper av barn og unge. Nå skal vi vedlikeholde og oppgradere kystledhyttene og gjøre dem godt rustet for besøk i lang tid fremover. Det vil bidra til mange naturopplevelser, ikke minst for mange barn og unge!
Tidligere år har OF fått totalt 8,7 millioner kroner av Sparebankstiftelsen; til istandsetting av kystledhytter, bygging av friluftshuset på Storesand i Hvaler og til utstyr for barn. Dette har muliggjort prosjekter som ellers ville vært utenkelig.

Sparebankstiftelsen DNB etterlyser flere prosjekter rundt Oslofjorden

André Støylen i Sparebankstiftelsen DNB oppfordrer flere organisasjoner som jobber for å skape et triveligere miljø rundt Oslofjorden til å søke om støtte til prosjekter innen søknadsfristen 1. september.- Målet med å støtte prosjekter relatert til Oslofjorden er at flere inspireres til å oppleve, forstå og ta vare på naturen i og rundt fjorden. Vi vil støtte organisasjoner som gjør naturopplevelser tilgjengelig for flere og som tilrettelegger for mer kunnskap og læring om naturen. Det kan være tiltak som legger til rette for rydding av strender, brygger for alle, formidlingsprosjekter, turopplevelser og så videre. Jo flere som bruker naturen og blir glad i den, jo flere vil ønske å ta vare på den, sier André Støylen.
Midlene gis til prosjekter innen friluftsliv og naturkunnskap, som er blant stiftelsens fire formålsområder. Østlandet er kjerneområdet for tildelinger av gaver fordi det er denne delen av landet midlene i Sparebankstiftelsen opprinnelig stammer. – Rundt en tredjedel av landets befolkning har Oslofjorden som sitt viktigste friluftslivsområde. Derfor vil vi være spesielt interessert i å støtte aktører som initierer prosjekter til glede for mange nettopp i områdene rundt Oslofjorden, sier Støylen.

Sparebankstiftelsen har tidligere gitt kr 2,5 millioner til friluftshuset på Storesand, det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark.
Sparebankstiftelsen har tidligere gitt kr 2,5 millioner til friluftshuset på Storesand, det mest besøkte stedet i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Oslofjorden har to nasjonalparker, Ytre Hvaler og Færder. I begge nasjonalparkene har OF stilt sine friområder til disposisjon og er også involvert på flere andre områder, her fra Moutmarka nord for Verdens Ende. OF er grunneier.
Oslofjorden har to nasjonalparker, Ytre Hvaler og Færder. I begge nasjonalparkene har OF stilt sine friområder til disposisjon og er også involvert på flere andre områder, her fra Moutmarka nord for Verdens Ende. OF er grunneier.

OF takker for bidraget og er allerede i gang med å planlegge hvordan vi på best mulig måte kan forvalte gaven.

 

Les også: Helhetlig plan for Oslofjorden vedtatt 

Fakta om kystleden og vedlikehold

Kystleden

Kystleden startet i 1997 med åpningen av Fyrsteilene. OF tilbyr i dag 61 kystledhytter i Oslofjorden (inklusive 4 i Haldenkanalen) for allmennheten. Alle kan bruke hyttene som bookes via OFs hjemmesider – se oversikt.

Tilsyn og frivillighet

Til hyttene er det tilsyn og vaktmestertjeneste. Disse tar forefallende oppgaver. Som regel er det frivillige som utfører dette, i noen tilfelle har vi valgt å engasjere personer på pensjonistvilkår. Dette tilsynet gjør at vi forhindrer vesentlige slitasjeskader og begynnende forfall. Driften, inklusive driftsmessig vedlikehold, finansieres med brukerbetalinger.

 

Større vedlikeholdsoppgaver

Etter at byggene har vært en del av kystleden noen år, oppstår imidlertid behov for forbedringer og større vedlikehold. Ikke minst gjelder dette for de hyttene som brukes mye av skoleklasser eller grupper av barn og unge. Større oppgaver som f eks skifte av tak, nytt kjøkken, innleggelse av vann og avløp oa, krever ekstern finansiering.

 

Formålet med et vedlikeholdsfond

Formålet med å gjennomføre større tiltak er flerdelt:
– Styrke kystleden og hyttenes nærområder som base for aktivitet og opplevelser
– Ta vare på verdier og bygninger med kulturhistorisk interesse og verneverdier
– Legge til rette for at bygninger og anlegg skal tåle økt bruk, særlig av barn og unge.

 

Bruk av flere kilder

Sparebankstiftelsen vil være ryggraden i et slik fond, men vi har også erfaringer med bruk av andre kilder; spillemiddelordningen for overnattingshytter, friluftsmidler bevilget av fylkeskommunene og bidrag fra eierne der vi har langsiktige leieavtaler. OF har brukt en del av egne midler og egen arbeidskraft til de prosjektene vi har gjennomført, det kommer vi også til å gjøre i fremtiden.