Før Ola Elvestuen ble Klima- og miljøminister la han som stortingsrepresentant inn et forslag om at det skulle lages en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden. Forslaget ble framsatt sammen med de to øvrige Venstre-representantene Abid Raja (Akershus) og Carl Erik Grimstad (Vestfold). Nå er Elvestuen minister og andre følger opp debatten i Stortinget.

Oslofjorden betyr mye for mange. Her representert med øya Bergholmen i Frogn.

Representantforslag 51 S (2017–2018)

fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden 2017–2018)

 

Forslaget fokuserer på følgende punkter:

  • Oslofjordens betydning
  • Kulturminner
  • Økosystem
  • Nasjonalparker
  • Marin forurensning
  • EUs vanndirektiv
  • En forvaltningsplan for Oslofjorden må baseres på kunnskap

 

Forslag :
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til en forvaltningsplan for Oslofjorden som inkluderer forslag til nye verneområder.
Hele forslaget kan leses på stortinget.no

OF er positive til en helhetlig plan – kall det gjerne en flerbruksplan – for Oslofjorden. Ikke bare er verne- og friluftsinteressene store, også skipstrafikken og utbyggingspresset er størst i landet. Hele 2 millioner mennesker har Oslofjorden som sitt rekreasjonsområde. I februar hadde ledelsen i OF et møte med Venstres stortingsgruppe hvor vi la fram våre ønsker for hva en slik plan skulle inneholde. Vi la vekt på tre temaer:

 

1. vern om naturmiljøet, tiltak for å restaurere utsatte arter som f.eks. torsk og hummer og hindre at nye, invaderende arter som stillehavsøstersen skygger ut artene som lever i fjorden i dag.

2. Hindre forurensing og forsøpling. Forurensing fra overløp er betydelig og rensekapasiteten på anleggene må opp. Det må finnes tiltak for fjerning av miljøgifter i sedimenter. Marin forsøpling og særlig plastavfall må stanses ved kildene og strandryddingen må intensiveres.

3. Tilretteleggingen for friluftsliv må bedres vesentlig. Et økende folketall krever flere friområder, et bedre kyststinett og økte midler til drift og vedlikehold. Staten må akseptere at langs en kystsone med mye bebyggelse og privatisering, kreves det tålmodighet, kompetanse og ressurser for å nå fram. Et miljøvennlig friluftsliv trenger ikke være i konflikt med vernehensyn, man kan kanalisere ferdselen, informere publikum og motivere for å ta vare på naturen.

 

Partiene i Stortingskomiteen er stort sett enige om utfordringene, men har ulike syn på virkemidler. Du kan lese mer om innstillingen her: stortinget.no

 

Du kan også høre intervju med OFs direktør Rune Svensson på NRK Østlandssendingen radio her.