Friområder, «friluftsråd», kystled og stillehavsøsters er noen av områdene OF har innspill på.

 DATO FOR UTTALELSEN:  10.10.2018

Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022,  OFs kommentarer

 

Svar til Vestfold fylkeskommune,  vedr. rullering av strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019-2022.

 

 

Skjærgården i Vestfold er en viktig friluftslivsarena. Her kajakk utenfor kystledhytta Ildverket i Færder nasjonalpark
Skjærgården i Vestfold er en viktig friluftslivsarena. Her kajakk utenfor kystledhytta Ildverket i Færder nasjonalpark.

Friområder

OF er aktivt inne i den fortløpende revideringen av forvaltningsplaner for egne friområder i Vestfold. OF anser det som viktig at arbeidet med å revidere statlig friområder ute i kommunene prioriteres og utføres.

 

Gode møteplasser

Det å utvikle gode møteplasser-/punkter i friområdene og også vurdere evt. friluftsportaler er noe en bør vurdere å ta inn.

 

Stillehavsøsters

OF roser fylkeskommunens satsning på prosjekt knyttet til koordinering av rydding av stillehavsøsters, et arbeid der OF er engasjert.

 

Kystledhytter

I tidligere planer har kystleden vært omtalt. Vi ser derfor at det å arbeide for å videreutvikle kystleden kunne inngått som et tema i ny plan og i ny region, inkludert at en søker å legge til rette for det blir dagsmarsj/sykkelavstand mellom kystledhytter/annen enkel overnatting. Av OFs 62 kystledhytter ligger 17 hytter i Vestfold og hyttene er svært populære. OF har nylig også mottatt betydelige midler fra Sparebankstiftelsen for å vedlikeholde kystledhytter. OF har i denne forbindelse ansatt en egen prosjektleder (tømrermester) som vil lede arbeidet.Fylkeskommunen er også en viktig aktør som kan bidra til å utvikle spennende/nyskapende overnattingssteder for pilgrimsleden, noe som en bør vurdere å ta inn en omtale av i planen.

 

Padleled

Vestfold er et pionerfylke når det gjelder å satse på padleled kombinert med padlehuk, dvs enkel overnatting for bl.a. padlere. OF er positiv til og støtter dette arbeidet.

 

Sti- og løypesatsning

Å arbeide for å få til sammenhengende tur- og kyststier er nevnt som et viktig fokusområde i planen, noe OF støtter opp om sammen med forslaget om en egen turportal for kyststier i Norge.

 

Videreutvikle friluftsliv

Det er foreslått å videreutvikle samarbeidet med Den norske turistforening og Forum for natur og friluftsliv. OF er åpne for at fylkeskommunen også kan videreutvikle samarbeidet med OF og at dette nevnes i planen.

 

Færder nasjonalpark

Vi anbefaler at omtale av Færder nasjonalpark og Færder nasjonalpark/besøkssenter inngår enten under videreutvikling eller under anleggsutvikling. Nasjonalpark og nasjonalparksenter er begge viktige arenaer for friluftsliv og kunnskapsformidling og hører naturlig med i planen. Færder nasjonalpark bør også inngå som eget tema under strategier (del 2).

 

Egne «friluftsråd»

Det fremgår at fylkeskommunen skal jobbe for å etablere egne friluftsråd i regionen for å ivareta både kyst og innland. Som kjent er samtlige kommuner i Vestfold i dag medlemmer av OF. OF bistår våre medlemskommuner med friluftsfaglige spørsmål og utføring av praktisk arbeid inkl. arbeidsoppgaver bl.a. som merking og kartlegging av kyststi, UU kartlegginger av friområder og stier, sette ut kajakkstativer og vi har også pedagogiske opplegg for skoler og barnehager i hele Vestfold. OF er også inne på friområdeforvaltning på flere offentlige friområder langs kysten.

I Vestfold er det tidligere etablert lokale friluftsråd i Sande og Sandefjord kommuner. Begrepet «friluftsråd» har vært brukt om det interkommunale friluftslivsamarbeidet i mer enn 80 år av OF og andre friluftsråd i Bergens og Osloområdet. For å unngå forveksling og misforståelser foreslår vi at «friluftsråd» fortsatt bare skal brukes om interkommunale friluftsråd. For den type samarbeid som nå ligger under Sande og Sandefjord friluftsråd anser vi at Forum for natur og friluftsliv eller aktivitetsråd hadde vært en bedre betegnelse. Dette er noe Friluftsrådenes Landsforbund også har uttalt.

 

Marin forsøpling

Vi kan ikke se at marin forsøpling er nevnt i forslaget. Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser i omfang og som i stor grad opptar friluftslivsbrukerne. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø. Oppgaven med å rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og viktig tiltak som engasjerer. Oslofjorden og Skagerrak får både avfall som kommer langveisfra og fra nærmiljøene. Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av avfallet fra holmer og skjær. Oslofjordens Friluftsråd har også engasjert seg i flere prosjekter knyttet til marin forsøpling og foruten flere frivillige strandryddingsaksjoner og kartleggingsprosjekter har vi bl.a. utarbeidet egne undervisningsopplegg for skoler knyttet til temaet. Vi vet nå at mikroplast kommer inn i næringskjeden.

 

Det har fra myndighetens side de siste årene vært en tung satsning og økonomisk støtte til dette viktige arbeidet. Vi foreslår derfor at marin forsøpling settes opp som et eget tema i planen evt. tas inn under anleggsutvikling tar inn omtale av marin forsøpling på lik linje med omtale av stillehavsøsters: «Vestfold fylkeskommune skal være en viktig pådriver for rydding av marin forsøpling i viktige områder for friluftsliv.»

Strategisk kultur- og idrettsplan 2019-2022, kommentarer

Det vises til brev fra Vestfold fylkeskommune, datert 28.06.2018, vedr. rullering av strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019-2022. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har i brev datert 09.02.2018 tidligere kommet med innspill til planoppstart. OF har følgende kommentarer til høringen:

Del 3: Handlingsprogram, idrett og friluftsliv – anleggsutvikling
OF er aktivt inne i den fortløpende revideringen av forvaltningsplaner for egne friområder i Vestfold. OF anser det som viktig at arbeidet med å revidere statlig friområder ute i kommunene prioriteres og utføres.

Det å utvikle gode møteplasser-/punkter i friområdene og også vurdere evt. friluftsportaler er noe en bør vurdere å ta inn.

OF roser fylkeskommunens satsning på prosjekt knyttet til koordinering av rydding av stillehavsøsters, et arbeid der OF er engasjert.

I tidligere planer har kystleden vært omtalt. Vi ser derfor at det å arbeide for å videreutvikle kystleden kunne inngått som et tema i ny plan og i ny region, inkludert at en søker å legge til rette for det blir dagsmarsj/sykkelavstand mellom kystledhytter/annen enkel overnatting. Av OFs 62 kystledhytter ligger som kjent hele 17 hytter i Vestfold og hyttene er svært populære. OF har nylig også mottatt betydelige midler fra Sparebankstiftelsen for å pusse og istandsette kystledhytter. OF har i denne forbindelse ansatt en egen prosjektleder (tømrermester) som vil lede arbeidet.
Fylkeskommunen er også en viktig aktør som kan bidra til å utvikle spennende/nyskapende overnattingssteder for pilgrimsleden, noe som en bør vurdere å ta inn en omtale av i planen.

Padleled
Vestfold er et pionerfylke når det gjelder å satse på padleled kombinert med padlehuk, dvs enkel overnatting for bl.a. padlere. OF er positiv til og støtter dette arbeidet.

 

Sti- og løypesatsning
Å arbeide for å få til sammenhengende tur- og kyststier er nevnt som et viktig fokusområde i planen, noe OF støtter opp om sammen med forslaget om en egen turportal for kyststier i Norge.

 

Videreutvikle friluftsliv
Det er foreslått å videreutvikle samarbeidet med DNT og FNF. OF er åpne for at fylkeskommunen også kan videreutvikle samarbeidet med OF og at dette nevnes i planen.

Vi anbefaler at omtale av Færder nasjonalpark og Færder nasjonalpark/besøkssenter inngår enten under videreutvikling eller under anleggsutvikling. Nasjonalpark og nasjonalparksenter er begge viktige arenaer for friluftsliv og kunnskapsformidling og hører naturlig med i planen. Færder nasjonalpark bør også inngå som eget tema under strategier (del 2).

Det fremgår at fylkeskommunen skal jobbe for å etablere egne friluftsråd i regionen for å ivareta både kyst og innland. Som kjent er samtlige kommuner i Vestfold i dag medlemmer av OF. OF bistår våre medlemskommuner med friluftsfaglige spørsmål og utføring av praktisk arbeid inkl. arbeidsoppgaver bl.a. som merking og kartlegging av kyststi, UU kartlegginger av friområder og stier, setter ut kajakkstativer og vi har også pedagogiske opplegg for skoler og barnehager i hele Vestfold. OF er også inne på friområdeforvaltning på flere offentlige friområder langs kysten.
I Vestfold er det tidligere etablert lokale friluftsråd i Sande og Sandefjord kommuner. Begrepet «friluftsråd» har vært brukt om det interkommunale friluftslivsamarbeidet i mer enn 80 år av OF og andre friluftsråd i Bergens og Osloområdet. For å unngå forveksling og misforståelser foreslår vi at «friluftsråd» fortsatt bare skal brukes om interkommunale friluftsråd. For den type samarbeid som nå ligger under Sande og Sandefjord friluftsråd anser vi at Forum for natur og friluftsliv eller aktivitetsråd hadde vært en bedre betegnelse. Dette er noe Friluftsrådenes Landsforbund også har uttalt.

 

Marin forsøpling
Vi kan ikke se at marin forsøpling er nevnt i forslaget. Marin forsøpling er et globalt problem som stadig vokser i omfang og som i stor grad opptar friluftslivsbrukerne. Avfall på avveie i våre hav og fjorder har sin opprinnelse fra mange ulike menneskelige aktiviteter, og det marine søppelet føres med havstrømmene på tvers av landegrenser. Konsekvensene av det marine søppelet har en rekke uheldige konsekvenser for både helse og miljø. Oppgaven med å rydde strendene for plast og annet avfall er nødvendig og viktig tiltak som engasjerer. Oslofjorden og Skagerrak får både avfall som kommer langveisfra og fra nærmiljøene. Skjærgårdstjenesten spiller en avgjørende rolle i strandryddingen, bl.a. med transport av avfallet fra holmer og skjær. Oslofjordens Friluftsråd har også engasjert seg i flere prosjekter knyttet til marin forsøpling og foruten flere frivillige strandryddingsaksjoner og kartleggingsprosjekter har vi bl.a. utarbeidet egne undervisningsopplegg for skoler knyttet til temaet. Vi vet nå at mikroplast kommer inn i næringskjeden.
Det har fra myndighetens side de siste årene vært en tung satsning og økonomisk støtte til dette viktige arbeidet.Vi foreslår derfor at marin forsøpling settes opp som et eget tema i planen evt. tas inn under anleggsutvikling tar inn omtale av marin forsøpling på lik linje med omtale av stillehavsøsters:
«Vestfold fylkeskommune skal være en viktig pådriver for rydding av marin forsøpling i viktige områder for friluftsliv.«