Hvaler kommune har ansvaret for booking av teltplasser på Storesand og Stuevika,  mer Info om telting på Hvaler

Stuevika er et friområde på Søndre Sandøy. I ly av furuskogen innen for stranda  har telting pågått i generasjoner.

Teltplasser, oversikt

Oversikt over teltplassene

Forhåndsbooking

Forhåndsbooking startet opp med korona-restriksjoner i fjor og kommer til å fortsette i år. Booking startet 18. mai og gjelder for perioden 18. juni til 31. august.  I sesong er det 30 plasser.

Priser

Kr . 200 pr. natt

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre 17. juni 2021 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 15.

§ 1.Formål
Adferdsreglene skal legge til rette for at brukere får et best mulig opphold i området, ved å forhindre brukerkonflikter og verne dyre- og plantelivet.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder på Stuevika friluftslivsområde, Søndre Sandøy, i Hvaler kommune, gnr. 29 bnr. 1, 5 og 134, samt deler av gnr. 31 bnr. 2. Området er et statlig sikret friluftslivsområde.

§ 3.Definisjoner
Med telting menes oppslag av telt og hengekøye eller andre former for overnatting.

Med sommersesong menes perioden 1. mai til 1. september.

§ 4.Ordensregler
Enhver som ferdes i Stuevika friluftslivsområde skal:

1. Opptre hensynsfullt og ikke gjøre skade på omgivelsene.
2. Vise særlig hensyn til kulturminner, dyre- og planteliv. Det er ikke tillatt å hugge eller på annen måte skade trær eller vegetasjon.
3. Holde området rent og ryddig. Henlegging av avfall er forbudt.
4. Vise hensyn til andre brukere. Det skal være ro etter kl. 23:00.
5. Rette seg etter tilsynsvaktens anvisninger i henhold til denne forskriften. Tilsynsvakten har rett til å bortvise gjester som ikke overholder reglene i denne forskriften.
§ 5.Motorisert ferdsel
All motorisert ferdsel i friluftslivsområdet skjer i henhold til lov om motorferdsel i utmark.

§ 6.Telting
Telting i friluftslivsområdet er forbudt. Telting på avgrensede og oppmerket teltområde er tillatt etter egne regler. Kommunen har fastsatt avgift for telting etter friluftslovens §14.

§ 7.Bruk av ild
All bruk av åpen ild er forbudt i perioden 15. april–15. september. Etablerte grillplasser og kokeapparater kan benyttes til matlaging hvis ikke annet er bestemt. Tilsynsvakt kan slukke åpen ild som anses å utgjøre en brannfare.

🔗
§ 8.Andre bestemmelser
Landgangsbrygga skal kun brukes til iland- og ombordstigning.

§ 9.Straff
Overtredelser av atferdsreglene kan straffes med bøter etter lov om friluftslivet § 39.

§ 10.Ikrafttreden
Forskriften trer i kraft 19. juni 2021.

Drift og tilsyn

Kommunen i samarbeide med Statens Naturoppsyn  har tilsyn med friområdet ved Stuevika.

Detaljer om stedet

Stuevika ligger på Søndre Sandøy, Hvaler. Øya er bebodd året rundt og har fergeforbindelse med Skjærhalden på Kirkøy. Det er en restaurant på øya, men ingen butikker. Slike steder som dette er det ikke mange av, og både små og store kan ha godt av å bo noen døgn på øya, og la roen, som preger et sted uten biler, senke seg.

 

Fasiliteter:

Sandstranda du finner her er langgrunn og barnevennlig. Under furutrærne innenfor, er det en liten teltplass. Fra 2019 kom dusj og wc på plass, men bortsett fra det er det det enkle livet som gjelder. På området er det en ilandstigningsbrygge, fortøyning i brygga er ikke tillatt for private båter.

 

Til og fra:

Ferge fra Skjærhalden til Nedgården på Søndre Sandøy. Fergen anløper flere ganger om dagen og tar ca 10 minutter.  Fra Nedgården er det ca 2 km grusvei over øya til Stuevika. Øya er nesten bilfri, sykkel anbefales.

 

Verdt å merke seg:

Det er avgift for teltplass i sesongen. Inntil den organiserte teltsesongen er i gang, gjelder friluftslovens 2-dagersregel for telting.

 

Avbestilling /endring av booking

Avbestilling kan gjøres ved å ta kontakt med teltplassen på e-post: kulturhvaler@hvaler.kommune.no eller telefon: 45 87 54 11

 

Regler for avbestilling:

  • 1. Ved avbestilling mer enn 30 kalenderdager før ankomstdato blir 85% av leiebeløpet refundert.
  • 2. Ved avbestilling mellom 30 og 14 kalenderdager før ankomst blir 50% av leiebeløpet refundert.
  • 3. Ved avbestilling senere enn 14 kalenderdager før ankomst må hele leiebeløpet betales.

For refusjon av innbetalt leiebeløp må du oppgi kontonummer og navn på kontoeier. Utbetaling vil som regel ta mellom 5 og 10 virkedager.
Avbestillingsreglene gjelder selv om teltplassen skulle bli booket de samme datoene i etterkant.

Ved ankomst til teltplassen, følg anvisningene på nummeringen og informasjonsskiltene, ta evt. kontakt med en teltplassvert eller besøkssentret.

Teltplassene kan ikke overdras til andre.
Ved sykdom gjelder vanlige avbestillingsregler. Har du reiseforsikring vil denne vanligvis dekke påløpte kostnader

Kart

Mer om Storesand finner du her

Ytre Hvaler nasjonalpark

Hvaler kommune

 Kontakt

Har du spørsmål kan du kontakte kulturhvaler@hvaler.kommune.no eller telefon: 458 75 411

Søndre Sandøy og Stuevika

Søndre Sandøy er den største av de nesten bilfrie øyene på Hvaler. Det er en og annen bil ved havna, men ikke flere enn at øya er et utmerket sted for sykling. Tar du sykkelen med på ferja fra Skjærhalden, kan du utforske en øya der tiden har gått litt saktere. Mellom åkerlandskap og flotte skoger ligger staselige hvite trehus og en svært artsrik natur og flotte strender; den flotteste av dem alle er Stuevika. Sykkelavstand til den bilfrie teltplassen er ca 2 km.