OF stiller seg negative til utbygging nær viktig frilufts- og verneområder. 

Ørekroken er et område OF har vært med på å sikre som friområde som nå er nå del av Ytre Hvaler nasjonalpark.
Kart over aktuelt område viser at området som er tenkt utbygd ligger rett ved viktige verneområder
Kart over aktuelt område viser at området som er tenkt utbygd ligger rett ved viktige verneområder
 DATO FOR UTTALELSEN: 21.11.2018

Bakgrunn

Det fremgår av varsel at hensikten med planarbeidet er at Hvaler park boligsameie ønsker å legge til rette for opptil 3 tomannsboliger på halvannen etasje på sjøsiden av dagens bygningsmasse. Området er i dag regulert til campingformål og naturvern. Ny bygningsmasse foreslås sammen med eksisterende bygningsmasse å omreguleres fra campingformål til boligformål. En liten flik i vest er foreslått omregulert til naturvernformål.

 

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgene innspill:

 

 

OF er godt kjent i området og har også vært inne i tidligere planprosesser i området.

Planområdet grenser direkte mot Prestegårdsskogen naturreservat der det i verneformålet fremgår at sandfuruskogen er en viktig del av landskapsbildet. Området ligger også i kort avstand fra Ytre Hvaler nasjonalpark og regionalt og nasjonalt viktige bade- og friluftsområder i Ørekroken.

 

Regionale og nasjonale friluftslivs- og naturverninteresser

Ut i fra naturvern- og friluftslivsinteresser finner OF det uheldig med en ytterligere utbygging i planområdet. Foruten nærheten til viktige verneområder vil en ønsket utvikling skje tett opp i mot en av de viktigste innfallsportene og ferdselsårene/adkomstvei ned til det mye brukte friområdet Ørekroken som inngår i nasjonalparken.

En stor del av planområdet har tidligere inneholdt flere store furutrær som i henhold til eksisterende reguleringsplan skulle søkes bevart. Disse trærne er i etterkant av forrige planprosess fjernet, noe vi finner uheldig både ut i fra et landskaps- og naturfaglig synspunkt.

Avklaring i forhold til overordnete planer og retningslinjer

OF stiller spørsmål ved om en boligutvikling i området er i tråd med kommuneplanen og Østfold fylkeskommunes fylkes- og kystsoneplaner og ikke minst rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPBO). Dette er viktige forhold som må søkes avklart i evt. videre planprosess.
OF anbefaler ikke en ytterligere utvikling i det aktuelle planområdet. Vi anbefaler at eksisterende bebyggelse og anlegg reguleres til ferieleiligheter og ikke permanente boliger, jf opprinnelig planformål. Dvs tett opp i mot planalternativ 2. Velger en likevel å gå videre med planen må tiltaket konsekvensutredes da det er regionalt og nasjonalt viktige naturvern- og friluftslivsinteresser i nærområdet. Vi understreker viktigheten av å utrede konsekvenser av tiltaket innen temaer som:

friluftsliv, bl.a. som foreslått innhente data fra ferdsel på nevnte atkomstvei og avklare evt. rettigheter knyttet til bruk av denne.
naturmangfold – Det bør i sommerhalvåret gjennomføres en supplerende kartlegging av biolog. Det er viktig at konsekvenser med tanke på tilgrensende verneområder utredes. Et tilstrekkelig stort areal bør avsettes til naturvernformål. En bør også vurdere behov for restaureringsbiotoper i området for å fremme biologisk mangfold, bl.a. rødlistede arter. Vi foreslår at det legges til rette for å reetablere en bestand med større furutrær i planområdet igjen, noe som i fall bør skje gjennom beplantning med lokale furutrær. Områdets funksjon som evt. trekk- viltkorridor for både pattedyr, fugler og andre artsgrupper bør belyses.
landskap. Vi anbefaler at det utarbeides en 3 D-modell som viser hvordan en utbygging vil bli ut i fra ulike ståsteder.

Hvaler park boligsameie. Innspill til planoppstart

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til varsel om planoppstart for Hvaler resort.

Bakgrunn
Det fremgår av varsel at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for opptil 3 tomannsboliger på halvannen etasje på sjøsiden av dagens bygningsmasse. Området er i dag regulert til campingformål og naturvern. Ny bygningsmasse foreslås sammen med eksisterende bygningsmasse å omreguleres fra campingformål til boligformål. En liten flik i vest er foreslått omregulert til naturvernformål.

OF er godt kjent i området og har også vært inne i tidligere planprosesser i området.
Planområdet grenser direkte mot Prestegårdsskogen naturreservat der det i verneformålet fremgår at sandfuruskogen er en viktig del av landskapsbildet. Området ligger også i kort avstand fra Ytre Hvaler nasjonalpark og regionalt og nasjonalt viktige bade- og friluftsområder i Ørekroken.

Regionale og nasjonale friluftslivs- og naturverninteresser
Ut i fra naturvern- og friluftslivsinteresser finner OF det uheldig med en ytterligere utbygging i planområdet. Foruten nærheten til viktige verneområder vil en ønsket utvikling skje tett opp i mot en av de viktigste innfallsportene og ferdselsårene/adkomstvei ned til det mye brukte friområdet Ørekroken som inngår i nasjonalparken.

En stor del av planområdet har tidligere inneholdt flere store furutrær som i henhold til eksisterende reguleringsplan skulle søkes bevart. Disse trærne er i etterkant av forrige planprosess fjernet, noe vi finner uheldig både ut i fra et landskaps- og naturfaglig synspunkt.
Avklaring i forhold til overordnete planer og retningslinjer
OF stiller spørsmål ved om en boligutvikling i området er i tråd med kommuneplanen og Østfold fylkeskommunes fylkes- og kystsoneplaner og ikke minst rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (RPBO). Dette er viktige forhold som må søkes avklart i evt. videre planprosess.
OF anbefaler ikke en ytterligere utvikling i det aktuelle planområdet. Vi anbefaler at eksisterende bebyggelse og anlegg reguleres til ferieleiligheter og ikke permanente boliger, jf opprinnelig planformål. Dvs tett opp i mot planalternativ 2.
Velger en likevel å gå videre med planen må tiltaket konsekvensutredes da det er regionalt og nasjonalt viktige naturvern- og friluftslivsinteresser i nærområdet. Vi understreker viktigheten av å utrede konsekvenser av tiltaket innen temaer som:

– friluftsliv, bl.a. som foreslått innhente data fra ferdsel på nevnte atkomstvei og avklare evt. rettigheter knyttet til bruk av denne.
– naturmangfold – Det bør i sommerhalvåret gjennomføres en supplerende kartlegging av biolog. Det er viktig at konsekvenser med tanke på tilgrensende verneområder utredes. Et tilstrekkelig stort areal bør avsettes til naturvernformål. En bør også vurdere behov for restaureringsbiotoper i området for å fremme biologisk mangfold, bl.a. rødlistede arter. Vi foreslår at det legges til rette for å reetablere en bestand med større furutrær i planområdet igjen, noe som i fall bør skje gjennom beplantning med lokale furutrær. Områdets funksjon som evt. trekk- viltkorridor for både pattedyr, fugler og andre artsgrupper bør belyses.
– landskap. Vi anbefaler at det utarbeides en 3 D-modell som viser hvordan en utbygging vil bli ut i fra ulike ståsteder.
Vi ønsker å holdes orientert om evt. videre planprosess.

Med vennlig hilsen
Oslofjordens Friluftsråd
Rune Svensson
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver

Kopi:
Hvaler kommune
Østfold Fylkeskommune
Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavd.
OF`s rådsmedlemmer i Hvaler
FNF Østfold