OF stiller spørsmål til om en såpass stor utbygging som 80-100 boenheter er i tråd med vedtatt kommuneplan der det var skissert 20 boliger. Så vidt vi erfarer ligger også deler av planområdet innenfor RPROs virkeområde noe som også har betydning for en utbygging.
Det bør vurderes om prosjektet skal . OF ser bl.a. at forhold knyttet til områder som er særlig viktige for friluftsliv og verdifulle kulturminner/kulturmiljøer er aktuelt å se nærmere på. Det bør lages en 3 D-model for å vise hvordan det vil se ut fra forskjellige vinkler. En biolog bør også kartlegge skogsområdet og Verpentjernet.

Bakgrunn

Skjærlagåsen Utvikling AS ønsker å detaljregulere Skjærlagåsen, et område på 37 dekar som i dag er uregulert. Området, som ligger vest for Sandspollen i Hurum kommune,  er i kommuneplanens arealdel avsatt til bolig og som LNF-område. Det planlegges bygd 80-100 boenheter fordelt på tomannsboliger, rekkehus og leiligheter i småhusbebyggelse i tillegg til at et område avsettes til friluftsformål. Det skal etableres en gang- og sykkelveiforbindelse. Utreder mener at tiltaket ikke medfører konsekvensutredning men skriver at relevante temaer med aktuelle konsekvensvurderinger likevel skal inngå i planbeskrivelsen.

Dato for uttalelsen: 14. januar 2019

Oppstart detaljregulering av og forhandling om utbyggingsavtale for Skjærlagåsen boligområde. Innspill

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til henvendelse vedr. oppstart detaljregulering av og forhandling om utbyggingsavtale for Skjærlagåsen boligområde.

OF har følgende innspill til planarbeidet:

Høy utnyttelsesgrad nær eller innenfor område dekket av Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden (RPRO)

OF stiller spørsmål til om en såpass stor utbygging som 80-100 boenheter er i tråd med vedtatt kommuneplan der det var skissert 20 boliger. Planforslaget legger så vidt vi erfarer opp til en langt høyere utnyttelse enn vedtatt kommuneplan. Dette er viktig å få avklart.
Så vidt vi erfarer ligger også deler av planområdet innenfor RPROs virkeområde noe som også har betydning for en utbygging.

 

Konsekvensutredning

Vi stiller også spørsmål til om en såpass stor utbygging kan medføre vesentlige virkninger og dermed bør konsekvensutredes etter vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften omtaler tiltak som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Forskriftens § 10 omfatter kriterier for vurderingen av vesentlige virkninger av tiltak som inngår i vedlegg II. Dette må overordnede planmyndigheter avgjøre. Vi ser bl.a. at forhold knyttet til områder som er særlig viktige for friluftsliv og verdifulle kulturminner/kulturmiljøer er aktuelt å se nærmere på.

Landskapsvirkning utredes nærmere

Om en går videre med planene bør landskapsvirkning utredes nærmere. Vi anbefaler her bl.a. bruk av en 3 D-modell viser hvordan tiltakene vil se ut ifra ulike vinkler, bl.a. i fra sjøsiden/Sandspollen.

 

Biologisk mangfold Verpentjernet

En biolog bør også kartlegge skogsområdet og Verpentjernet nærmere med tanke på å bevare leveområder for evt. truete og sårbare arter som tidligere ikke er kartlagt. Forslag til avbøtende tiltak er i denne forbindelse også viktig å få frem.
OF ber om å holdes orientert om den videre planprosessen.

Hille Melbye arkitekter AS
Hausmannsgt. 16
0182 Oslo

14.01.2019

Oppstart detaljregulering av og forhandling om utbyggingsavtale for Skjærlagåsen boligområde. Innspill

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til henvendelse vedr. oppstart detaljregulering av og forhandling om utbyggingsavtale for Skjærlagåsen boligområde.

 

Bakgrunn

Skjærlagåsen Utvikling AS ønsker å detaljregulere Skjærlagåsen, et område på 37 dekar som i dag er uregulert. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til bolig og som LNF-område. Det planlegges bygd 80-100 boenheter fordelt på tomannsboliger, rekkehus og leiligheter i småhusbebyggelse i tillegg til at et område avsettes til friluftsformål. Det skal etableres en gang- og sykkelveiforbindelse. Utreder mener at tiltaket ikke medfører konsekvensutredning men skriver at relevante temaer med aktuelle konsekvensvurderinger likevel skal inngå i planbeskrivelsen.


OF har følgende innspill til planarbeidet:

OF stiller spørsmål til om en såpass stor utbygging som 80-100 boenheter er i tråd med vedtatt kommuneplan der det var skissert 20 boliger. Planforslaget legger så vidt vi erfarer opp til en langt høyere utnyttelse enn vedtatt kommuneplan. Dette er viktig å få avklart.
Så vidt vi erfarer ligger også deler av planområdet innenfor RPROs virkeområde noe som også har betydning for en utbygging.

Vi stiller også spørsmål til om en såpass stor utbygging kan medføre vesentlige virkninger og dermed bør konsekvensutredes etter vedlegg II i forskrift om konsekvensutredninger, Forskriften omtaler tiltak som skal vurderes nærmere og konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Forskriftens § 10 omfatter kriterier for vurderingen av vesentlige virkninger av tiltak som inngår i vedlegg II. Dette må overordnede planmyndigheter avgjøre. Vi ser bl.a. at forhold knyttet til områder som er særlig viktige for friluftsliv og verdifulle kulturminner/kulturmiljøer er aktuelt å se nærmere på.

Om en går videre med planene bør landskapsvirkning utredes nærmere. Vi anbefaler her bl.a. bruk av en 3 D-modell viser hvordan tiltakene vil se ut ifra ulike vinkler, bl.a. i fra sjøsiden/Sandspollen.

En biolog bør også kartlegge skogsområdet og Verpentjernet nærmere med tanke på å bevare leveområder for evt. truete og sårbare arter som tidligere ikke er kartlagt. Forslag til avbøtende tiltak er i denne forbindelse også viktig å få frem.
OF ber om å holdes orientert om den videre planprosessen.
Med vennlig hilsen
Oslofjordens Friluftsråd
Rune Svensson
direktør

Kjetil Johannessen
seniorrådgiver
Godkjent og sendt elektronisk
Kopi:
Hurum kommune
Fylkesmannen i Viken
Buskerud fylkeskommune
FNF Buskerud