Ut ifra rettspraksis og nasjonale føringer mener OF at skilting som hindrer allmenn ferdsel ikke er lovlig.
Ut ifra rettspraksis og nasjonale føringer mener OF at skilting som hindrer allmenn ferdsel ikke er lovlig.

Dato for uttalelsen: 31.08.2020

Uttalelse sendt til Færder kommune: Allmennhetens ferdselsmuligheter på stranden til Storebuktveien 18

Oslofjordens Friluftsråd (OF) er gjennom mediaoppslag og henvendelser gjort kjent med at allmennhetens ferdsel på en sti over en eiendom i Storebukt i Færder kommune har blitt vanskeliggjort gjennom at eier har bortvist folk og oppslag på port der det står: «Gjennomgang kun til eiendommene med gangrett.»

Gjennomgang kun til eiendommene med gangrett

 

OF får årlig en rekke liknende henvendelser fra turgåere i Oslofjordområdet. Det tilligger våre arbeidsoppgaver å arbeide for å gjøre strandsonen tilgjengelig. Dette er bl.a. nedfelt i våre vedtekter. OFs øverste organ årsmøtet, bestående av politikere fra alle våre medlems kommuner rundt Oslofjorden, har i denne sammenheng vedtatt et sett med retningslinjer som skal ligge til grunn når OF uttaler seg i plansaker. Her heter det bl.a.:

«OF vil arbeide for at ulovlige ferdselshindre blir fjernet. OF går inn for at ferdselsmulighetene bedres i strandsone»

I saker, som denne ved Storebukt, der turgåere henvender seg til OF, pleier vi å be kommunen om å gjøre en vurdering av om den aktuelle strandstrekningen er å betrakte som inn- eller utmark etter Friluftsloven og samtidig en vurdering av eksisterende skilting og gjerding i området. Dette kan vi i tråd med Friluftslovens § 20 c gjøre, der det heter at «interessert friluftslag» kan kreve uttalelse fra kommunen.

OF støtter her det lokale vellets forespørsel til kommunen der de ber om en vurdering jf Friluftslovens § 20.

Når kommunen gjør sin vurdering er det viktig at en bl.a. ser til høyesterettssaker fra Herføl i Hvaler og Fjellstrand i Nesodden, der en har behandlet liknende saker.

I forbindelse med Hvalersaken uttalte Høyesterett følgende:

«For allmennhetens behov for rekreasjon og friluftsliv står strandområder i en særstilling. Som følge av den store betydning slike områder har for allmennhetens friluftsliv må grunneiere som bygger i strandsonen, finne seg i å få allmennheten tettere inn på seg enn det som gjelder i områder hvor allmennhetens behov for ferdsel er mindre. Rettspraksis vektlegger særlig størrelse, terrengforhold, arronder».

I forbindelse med Nesoddommen fikk kommunen medhold i at allmennheten hadde ferdselsrett over en eiendom i strandsonen, der hus, mye brukt badehus og uteplass ligger rett ved stien.

Vi nevner også at i Miljødirektoratets utkast til «Helhetlig plan for Oslofjorden», som er forventet vil å bli behandlet av Stortinget høsten 2020, heter det i kap. 8.4: tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv i strandsonen:

«Bedre allmennhetens tilgang til strandsonen»
OF har selv befart området nylig. Vår vurdering er at den aktuelle strandstrekningen er å betrakte som utmark etter Friluftsloven der en bør tillate ferdsel.

OF ber om å holdes orientert om kommunens videre saksbehandling av denne strandsonesaken.

 

Uttalelsen er sendt tilFærder kommune

Med kopi til: OF`s rådsmedlemmer i Færder, FNF Vestfold, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark