OF mener et nytt anløpssted på Gressholmen er positivt.
Dato for uttalelsen: 15. desember 2020

Utvidelse av kaianlegg på Hovedøya og Gressholmen. Innspill til tiltak.

Oslofjordens Friluftsråd  viser til brev av 24.11.2020 vedr. planlagt utvidelse av kaianlegg på Hovedøya og Gressholmen og anmodning om en uttalelse fra Oslofjordens Friluftsråd (OF).

 

Det fremgår at bymiljøetaten planlegger å utvide for rutebåter på Hovedøya og Gressholmen for å legge til rette for den nye el-fergen som skal gå i rute mellom øyene. På Hovedøya skal eksisterende kai skiftes ut med en flytebrygge. På Gressholmen skal det bygges en utvidelse av eksisterende kai ved Gressholmen kro, slik at rutebåtene kan få nytt anløp her. Stien opp mot kroen skal utbedres og det skal bygges en bordgang på nedsiden av terrassen for å lede passasjerer utenfor kroens uteområder.

OF har følgende innspill til arbeidet:

OF er følgelig positiv til at det tilrettelegges for at ny el-ferge kan anløpe de populære og mye besøkte Osloøyene. Vi kan ikke se at nye tiltak på Hovedøya er til skade for naturmiljøet. Selv om vi ikke finner det nærmere omtalt antar vi selvfølgelig at det legges opp en universell utforming av nytt kaianlegg på Hovedøya som bl.a. ivaretar rullestolbrukere.

 

Nytt anløp Gressholmen

Nytt anløpssted på Gressholmen anser vi har flere positive konsekvenser; øya og kroa blir bl.a. langt mer tilgjengelig for rullestolbrukere og familier med barnevogn. En unngår den bratte bakken opp fra dagens kai.

Det er foreslått en flytebrygge med dypvannsbeholdere, noe OF selv har god erfaring med i flere friområder. Det er effektivt i renovasjonssammenheng og skaper mindre lukt i sommerhalvåret samtidig som den vil være lett tilgjengelig både fra land- og sjøside.
Muligens kunne flytebrygga også tilrettelegges for ilandstigning fra kajakk for padlere på tur som bl.a. ønsker seg en tur på kroa eller en tur i land.
I tillegg vil en omlegging av anløp på Gressholmen medfører mindre ferdsel og slitasje langs stinettet til og rundt dagens kai, et område med store naturverdier. Dette er bl.a. positivt for den utvalgte naturtypen naturlig grunnlendt kalkmark som har en unik flora og insektsfauna med mange rødlistearter. Naturtypen naturlig grunnlendt kalkmark har i Norge sin hovedutbredelse i Indre Oslofjord og ble i høst ved kongelig resolusjon oppnevnt som en ny utvalgt naturtype.

Det vil i forbindelse med ny kai på Gressholmen oppføres to lysmaster. Det har i det siste vært fokusert en del på konsekvenser av lyssetting om natten bl.a. for en del insekter. Vi anbefaler derfor at en ser nærmere på belysning utenfor ordinær rutetrafikk, dvs om natten.

OF takker Oslo kommune for å løfte og utbedre fasiliteter på Osloøyene som vil komme mange besøkende og friluftsbrukere til gode i årene fremover.

 

Uttalelsen er sendt til:

  • Norconsult AS

Mer om strandsonen