Illustrasjonstegning. Kilde: Planforslaget.
Illustrasjonstegning. Kilde: Planforslaget.
Illustrasjonstegning. Kilde: Planforslaget.
Planområdet ligger på Sand på Spjærøy i Hvaler kommune, sørvest for fv. 108.
Hele planforslaget kan leses her

Dato for uttalelsen: 22.04.2021

Varsel om oppstart av planarbeid – felt BKB4 Sand, Spjærøy, Hvaler kommune. Innspill

Oslofjordens Friluftsråd (OF) viser til varsel om oppstart av planarbeid – felt BKB4 Sand, Spjærøy.

 

Bakgrunn
Planområdet er på ca. 73 daa, og er i hovedsak uregulert. I kommuneplanens arealdel er området kalt felt BKB4 og avsatt til framtidig fritids- og turistformål og
næringsbebyggelse (hotell og bevertning). Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av hotell med tilhørende anlegg.

 

OF etterlyser flere grundige undersøkelser i forbindelse med planer om hotell og camping på Spjærøy, Hvaler

OF har følgende innspill til planforslaget:

Konsekvenser for friluftslivet og naturmiljø
Det er viktig å konsekvensutrede hva de to ulike utbyggingsalternativene vil bety både for friluftslivet og naturmangfold i området. Det framgår av Naturbase og Artsdatabanken at det er det er registrert en svært viktig ferdselsåre/sti gjennom området, en del av kyststien som også kalles «Kulturleden» og en viktig naturtype. Konsekvenser og avbøtende tiltak er her derfor viktig å utrede.

 

Kartlegging av biologisk mangfold

Vi erfarer ellers at mange aktuelle utbyggingsområder fra før ofte er mangelfullt kartlagt av biologer og amatørbiologer og at det derfor er et for tynt faggrunnlag å kun forholde seg til eksisterende data. Planområdet bør derfor kartlegges i sommerhalvåret av en fagbiolog.

På Hvaler er det registrert flere arter enn de fleste andre steder i landet. Her et eksempel på en art som er ganske unik for Hvaler, trelerka.
Trelerka er rødlistet og som har sin hovedutbredelse i Norge i Hvaler og i Fredrikstad der den hekker i skrinn kyst- og lyngfuruskog. Foto: OF

Økt press på strender og friområder

En annen viktig ting som må utredes er hva en slik stor utbygging med mange besøkende vil bety for nærmiljøet, vi tenker da utover selve planområdet. Vi ser for oss at mange av de som vil benytte seg av et slikt reiselivsprodukt vil oppsøke Hvalerskjærgården med strender og friområder i nærmiljøet og ikke bare benytte seg av fasiliteter i planområdet. Det er i denne sammenheng viktig å belyse i hvilken grad det finnes slike bade-/friområder i nærmiljøet og i hvilken grad de er tilrettelagt. Evt. hva en ønsker å gjøre for å evt. tilrettelegge for dette.

 

Konsekvenser for landskap

Så vidt vi kan se av varselet er det i liten grad fokusert på konsekvenser av de to utbyggingsalternativene med tanke på landskap. Vi ser at spesielt alternativet med et ruvende høy-/signalbygg vil få konsekvenser og bl.a. være synlig fra store deler av Ytre Hvaler nasjonalpark. Konsekvenser av alternativene i et sårbart kystlandskap må derfor utredes. Vi anbefaler i denne sammenheng bruk av en 3D modell der en visualiserer hvordan en utbygging vil se ut ifra ulike vinkler, bl.a. fra Brattestø.

Kulturmiljø

Det er flere minner fra stenhoggerperioden i planområdet. Det er viktig at en i forbindelse konsekvensutredningen ser på hvordan dette kan bevares.

Behov for markedsanalyse

OF har opp gjennom årene fulgt flere tilsvarende store utbyggingsprosjekter knyttet til ulike typer reiselivsprodukter ute i skjærgården i Oslofjorden. Det som karakteriserer denne typen reiselivsprodukter er at sesongen ofte er kort og at det er vanskelig å tiltrekke seg kunder utover sommerhalvåret, noe som følgelig får konsekvenser for inntjeningen. Dette har vi bl.a. sett i forbindelse planer om et stort spa-hotell på 12.000 kvm med utleieleiligheter på Grepan i Tjøme, rett ved Verdens Ende. Her ble det laget planer for et stort spahotell på begynnelsen av 2000-tallet, men det har viste seg vanskelig å realisere økonomisk. Vi anbefaler derfor at det i forbindelse med planarbeidet utføres en markedsanalyse.

Flere større hotellprosjekter har gått konkurs. OF etterlyser grundige markedsanalyser for å forhindre at tilsvarende skjer på Hvaler. Kilde: www.e24.no

Planforslag opp mot nytt forslag til kommuneplanens samfunnsdel

Det er her snakk om å bygge ut i et større og fra før ubebygget naturområde med kystfuruskog og skrinne koller som er karakteristisk for Hvalerskjærgården. Vi anbefaler at en ser og vurderer planforslaget opp mot flere av kommunens overordnete planer, utover arealplanen. Vi nevner at OF har nylig lest og kommentert kommuneplanens samfunnsdel som har vært på høring. Her heter det bl.a.:

  • – Hvaler kommune har særlige naturtyper i sjø og på land å ivareta. Arbeid med arealbudsjett og -regnskap vil være viktig for å minimere omdisponering av viktige naturområder og naturtyper.
  • – Hvalers natur og landskap, på land og til vanns, er et felles gode som alle tar vare på og får nytte av.
  • – Hvalersamfunnet bruker ressurser på en bærekraftig måte.
  • – Vi ønsker å fremme naturbaserte løsninger i nye bygge- og anleggsprosjekter, samt inspirere befolkningen til å oppgradere allerede utbygde område

Sandområdet inngår ellers ikke i nytt forslag til senterstruktur presentert i forslag til kommuneplanens samfunnsdel, verken med tanke på lokal- eller grendesenter.
OF anser at en utbygging ved felt BKB4 Sand fort vil bryte med en del av innholdet i kommuneplanens samfunnsdel som nylig har vært på høring.

Sendt til:

Griff Arkitektur AS,

Kopi:

Hvaler kommune
OF’s rådsmedlemmer i Hvaler
Viken fylkeskommune
Statsforvalteren i Oslo og Viken
FNF Østfold