Utsikt fra hytta
Utsikt fra naustet på Fulehuk i Færder kommune.

Nå nyter også samarbeidspartnere godt av vedlikeholdsfondet Sparebankstiftelsen DnB har gitt til OF. Over 165 000 kroner blir delt ut i 2020 til organisasjoner som drifter kystledhytter.

Vedlikeholdfond

I 2018 fikk OF en gave på 15 millioner kr fra Sparebankstiftelsen i et fond som skal brukes over 5 år. Blant disse er hytter som OF eier eller disponerer gjennom en langsiktig avtale med eieren, f. eks. Kystverket eller en kommune. OF har et vedlikeholdsansvar for disse byggene. I noen tilfeller bidrar også eier med midler til vedlikehold. For å drøye vedlikeholdsfondets midler, søker OF også om andre midler, f eks spillemidler.

Sparebankstiftelsen har bidratt med oppgradere en rekke kystledhytter

OF har fått flere ulike tilskudd fra Sparebankstiftelsen DnB. Blant annet har vi gjennom årene fått tilskudd til istandsetting av en rekke kystledhytter. Etter vellykket gjennomføring av flere prosjekter, har OF fått muligheten til å presentere sine behov for vedlikehold av Sparebankstiftelsen og synliggjort hvor ressurser kreves.

 

OF har besluttet at deler av fondet kan gå videre som gave til vedlikehold av kystledhytter som samarbeidspartnere drifter. Samarbeidspartnere med kystledhytter som inngår i OF sin booking kan søke om tilskudd. Forutsetningen er at det foreligger en langsiktig avtale mellom OF og driftsansvarlige og at enheten er med på å dekke en avtalt andel av felleskostnadene for Kystleden i Oslofjorden. Ved tildeling forutsettes det at enheten skal inngå i Kystled Oslofjorden i minimum 10 år fra tildelingsdato.

Befalsboligen på Bergholmen i Frogn er den første hytta som ble satt i stand med midler der Sparebankstiftelsen DnB var den desidert største bidragsyteren. Senere har en rekke andre hytter nytt godt av gaver fra stiftelsen.

OF fastsetter hvert år størrelsen på søknadsrammen for samarbeidspartnernes prosjekter.  Det er et mål at den samlede søknadsrammen utgjør 10% av fondets årlige budsjettramme (dvs. i størrelsesordenen kr 300 000).

 

Årets tildelinger

Det kom inn totalt 8 søknader til årets tildeling, alle søknadene ble innvilget.

 

Søker Hytte    Sum Tiltak
Gokstad Kystlag Drengestua    15.000 Utvendig gasskap
Papper Velforening og Rekefabrikkens Venner Rekefabrikken    30.000 Brannvarslingsanlegg
Fulehuks venner Fulehuk    50.000 Innredning av Hovedrommet
Hvaler Kulturvernforening Brekke Skole    10.000 Maling, gressklippper, sykkelskur
Hvaler Kulturvernforening Brottet    24.500 Maling, diverse møbler
Gamle Struten Fyr Struten    26.750 Forsterke solcellepaneler og bytte av vinduer
Mellom Bolærenes Venner Rønningen      9.710  Gasskomfyr
 Sum  165 960
 

Relaterte saker