Med vinteren vil mange båter ende opp under vann, eller som vrak på land. Uansett hvor de havner blir de fort del av et svarteperspill. Taperen er miljøet. Gjennom sin bevilgning fra Miljødirektoratet har OF mottatt noen midler til denne oppgaven, men antallet er stort og det er ressurskrevende å flytte vrakene og destruere dem.

En båt taues vekk i Asker for et par dager siden.
En båt taues vekk i Asker for et par dager siden.

Økende problem

Eierløse vrakbåter er et økende problem i Oslofjorden. Vrakbåtene legges gjerne ved offentlig tilgjengelige havner og bl.a. i gjestehavner og bøyer i friområder. Også på sjøbunnen finnes det er hundretalls vrakbåter. Båter henlegges gjerne på senhøsten, en utsatt årstid med regn, snø og vind. Gjennom prosjektet «Ren Oslofjord» er OF engasjert i arbeidet med å redusere antall vrakbåter og eierløse vrakbåter i Oslofjorden og se på ulike vrakpant- og returløsninger. OF har selv erfart problemet i tilknytning til egne friområder og svaibøyer, der vi har måtte gå inn og fjerne og kassere vrakbåter etter å ha kontaktet eiere gjentatte ganger. Vær og vind medfører at båtene synker, med de miljømessige konsekvenser og kostbare redningsaksjoner det innebærer.

Oversikt

Rundt om i fjorden finnes et stort antall vrak- og eierløse båter. OF har tatt initiativ et tettere samarbeid mellom kommuner, Skjærgårdtjenesten og havnevesener, bl a Oslo havn. Et viktig tema er å få oversikt over alle vrak. Dette er viktig for å få en forståelse av hvor stor problemet er. Pr. nå har vi registrert 15 båter, men problemet er langt større. Vårt anslag er at det bare i Indre Oslofjord befinner seg over 150 vrak, og helt sikkert minst like mange på bunnen.

Krevende operasjoner

På sikt er eneste løsning at et register av småbåter kommer på plass. Å berge en større motor- og seilbåt krever at båtene må slepes til land, for så og transporteres videre med kranbil for opphogging og sortering på mottaket. De fleste av disse båtene er henlagt i friluftsområder ved brygger og bøyer, og fortrenger andre brukere. Skjærgårdstjenesten har merket båtene med varsel om fjerning. Etter 2-3 uker uten reaksjon fra eier ble båtene plassert i opplag på land. Etter ytterligere 3 måneder uten at eierne meldte seg, ble båtene kondemnert. Eierløse båter og båtvrak må fjernes før de synker, forurenser ytterligere og blir enda dyrere å fjerne. Båter i ulovlig opplag er ofte preget av at eierne ikke klarer å ta vare på båten, som ofte er nedgriset og full av søppel. Dette gjør båtene ekstra kostnadskrevende å fjerne.

Båtene som er mindre enn 3-4 meter kan transporteres på Skjærgårdstjenestens båter og kastes i en container som fraktes med annet avfall til mottak. Disse båtene er ofte så ødelagte at de framstår mer som søppel enn båt, og der eier er umulig å finne. Båter som er i brukbar stand må man bruke tid på for å avklare om de har en eier.

Register

På sikt er eneste løsning på dette problemet at et fungerende båtregister kommer på plass. OF oppfordrer til at arbeidet med dette intensiveres.

 

Miljødirektoratet

Aksjonen er et samarbeid mellom Oslofjordens Friluftsråd, kommunene og Skjærgårdstjenesten som samler inn båtene, Fjorden Ren, Kambo Marina, Tofte – Lindum Oredalen AS (LOAS), Avfall og Metallgjenvinning AS og MOVAR som godkjente mottakssted. Plukking/stripping av båtene (dvs. fjerne motor, EE-avfall og farlig avfall etc.) blir utført av kommunen eller avfallsmottak med slik godkjenning. Miljødirektoratet støtter prosjektet.