Skip to main content

Det vises til forslag til felles retningslinjer og reglement for båthavner på Asker kommunes eiendommer. Oslofjordens Friluftsråd (OF) har følgende kommentarer til de foreslåtte retningslinjer og reglement: 

Tømmestasjon for septik

I forslaget til reglement står det at båthavner med mer enn 50 båter med septiksystem skal ha septiktømmestasjon for båter i havna. Uavhengig av størrelse på båthavn, vil forsøpling være et potensielt problem. Vi råder derfor kommunen til at det minimum settes opp oppslag om hvor man kan finne nærmeste septiktømmestasjon. Vi nevner også at det ikke burde være en nedre grense på antall båter for at det skal tilrettelegges for septiktømmestasjon, og mener dette burde gjelde uavhengig av båthavnens størrelse. 

Kyststi

Av hensyn til ferdsel langs kyststi, andre rekreasjonsaktiviteter som foregår på land og vegetasjon, foreslår vi at det ikke tillates båtlagring på land før 1. september. 

Flyteelementer av isopor

I en rapport fra Hold Norge Rent, vises det til at polystyren (EPS el. isopor) var den tredje største kilden til forurensning ved funn gjort langs kysten. Ved utbedring av bryggeanlegg mener vi det må det velges et bestandig materiale, hvor ikke polystyren benyttes. Vi foreslår at det fastsettes en frist for når alle polystyren i eksisterende bryggeanlegg erstattes. Ved at utskiftning av flyteelementer innlemmes i vedlikeholdsplan av båthavnene, anbefaler vi at polystyren fases ut innen 2024 av miljømessige hensyn. 

Biocidfri bunnstoff

Alle hurtiggående/planene båter som lagres på vannet bør innen 2025 ta i bruk biocidfri bunnstoff. Vi viser til KNS sin bærekraftsplan for bil- og båtpark for inspirasjon til Asker kommunes foreslåtte retningslinjer og reglement. 

 Kongelig norsk seilforening: Bærekraftsplan for bil- og båtpark

Nasjonalt båtregister

Når det forhåpentligvis snart kommer på plass et obligatorisk og nasjonalt båtregister skal alle båter i båthavnene i Asker kommune registres der, frem til da bør om mulig båter registreres i et lokalt båtregister 

Tilrettelegging av friluftsliv og småbåtliv

Det bør i båthavnene legges til rette for friluftsliv og småbåtliv i form av lagringsplass for kajakker, robåter og enkel tilgang til sjøen for myke trafikanter. Det burde være mulig for folk uten båtplass å sette ut båtene sine i åpne båtutsettingsramper for allmennheten der dette er tilgjengelig. 

Universell utforming

OF har kartlagt flere områder i bl.a. Sandefjord for UU, noe vi har publisert i Norgeskart. Kartleggingen er en del av et prosjekt som har som mål å utvikle og bedre kommunens kunnskapsgrunnlag og videre bidra til utvikling av gode planer for friluftslivets ferdselsårer i kommunen. Holmsbu brygge er kartlagt som godt egnet for rullestolbrukere og synshemmede. Vi ønsker at kommunen vurderer å kartlegge bryggene som ikke er kartlagt for å selv få oversikt- og forhåpentligvis på sikt forbedre tilgjengeligheten i båthavnene.  

Norgeskart: Oslofjordens Friluftsråd kartlegging av universell tilrettelegging 

Lokal fartsforskrift for fritidsfartøy til sjøs

Asker kommune vedtok 4. april 2022 endring av lokal fartsforskrift for fritidsfartøy til sjøs. Vi oppfordrer kommunen til å tilgjengeliggjøre informasjonen om dette på informasjonsskilt ved alle båthavnene på Asker kommunes eiendommer. Vi ønsker også at det opplyses om lokale verneområder med ferdselsforbud i hekketiden i båthavnene.  

Asker kommune: Farstsgrenser på sjøen 

Lenger allmenn åpningstid

Det vises til i det foreslåtte reglementet at båthavnene skal være åpne for allmennheten mellom 08:00 og 20:00. Blant annet, er både fiskere og padlere en friluftsutøvende gruppe som kan ha fordel av at det foreslåtte tidsrommet er utvidet med en time i hver ende. OF mener dette er noe som vil komme mange friluftsbrukere til gode. 

Fremleie

Vi vil oppfordre til at kommunen utarbeider en bestemmelse om at eventuell fremleie kun skjer via båtforeningen, og at det ikke kan gjøres via privatpersoner. 

Begrense miljøskadelige stoffer i å havne i sjøen

Hvis båthavnen har vinteropplag på land med opptaks- og spylemuligheter må det som minimum etableres en spyleplate med sandfanger, dog helst etablert et renseanlegg som renser mikroplast, tungmetaller og giftstoffer, før vannet føres tilbake til sjøen. Lenka under kan inspirere:

  Grønn marina: Mobil spyleplass med renseanlegg

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med de felles retningslinjene/reglementene! 

Sendt

  • Asker kommune

Kopi

  • Viken fylkeskommune
  • FNF Akershus
  • Statsforvalteren
  • OFs rådsmedlemmer i Asker

Les også

Filter

AktueltAskerFakta om OslofjordenUttalelser

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

15. mai 2024
OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
AktueltFakta om OslofjordenMarin forsøplingRedd Oslofjorden

Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!

2. mai 2024
Ekspandert polystyren (EPS) – mest kjent som isopor – på avveie er et kjent forsøplingsproblem. Produktet brukes fortsatt mye i båthavner, ved fiske eller andre steder der det lett kan havne i sjøen.
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
AktueltUttalelser

Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd

1. mai 2024
OF er veldig positiv til arbeidet med en bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø. Siden opprettelsen i 1933 har OF jobbet mot nedbyggingen av strandsonen, som slik vi ser det, er den definitivt største trusselen mot det historiske kulturmiljøet her.
Aktuelt

OFs årsmøte 2024

5. april 2024
Nytt styre, et krav om at staten må gjøre mer, Oslofjordprisen til strandsoneforkjemper, i tillegg til innlegg om Oslo kommunes strandsoneprosjekt og en oppdatering av status for Oslofjorden med Miljødirektoratet, var de viktigste sakene.
Aktuelt

Reguleringsplan for Engene, Chemring Nobel, Asker kommune, kommentar

OF mener at reguleringsplanen for Engene har så mange store negative konsekvenser for miljø, friluftsliv, kulturminner og naturmangfold at planen ikke bør vedtas slik den foreligger.
Aktuelt
Unngå at EPS (isopor) havner i sjøen!
Kystledhytta Gullholmen fyr. Fyrstasjonene er populære reisemål. Få steder har bedre utsikt over vann.
Aktuelt
Bevaringsstrategi for kystens kulturmiljø – Innspill fra Oslofjorden Friluftsråd