Skip to main content

OF ønsker at friluftsliv og naturkvaliteter ivaretas så godt som mulig, eller har ikke OF innvendinger til planen.

Høringsdokumentet som saken omhandler kan leses på Fredrikstad kommunes sider 

Bilde fra høringsdokumentet

Det foreslåtte planområdet grenser til den marine naturtypen ålegrassamfunn i nord, som er en viktig og sårbar naturtype som bør tilstrebes bevart. Det nevnes i reguleringen at det i forbindelse med K-brygga ikke skal mudres ettersom den utelukkende vil bli benyttet av små og lette båter. Dette høres etter vårt syn fornuftig ut da en unngår tilslamming av ålegrasenga.

Innerst i Slevikkilen renner som nevnt et viktig bekkedrag for sjøørrett ut. Ettersom vannkvaliteten og kantsonen til bekken er vurdert som dårlig, er bekkedraget vurdert til viktig i naturbase. En bør samtidig se på om det kan la seg gjøre å forbedre kvaliteten på/utvide kantsonen noe. De viktigste leve-, gyte- og oppvekstområdene er i de små kystnære bekkene. Kartlegging fra Norsk institutt for vannforsking (N IVA) viser at sjøørrettbekker kan være utsatt for press fra utbygging av boområder, næringsområder og infrastruktur, men blir sjelden prioritert for tiltak og bevaring.

Vi gjør ellers oppmerksom på det i Artsdatabanken er registrert funn av den rødlistede arten jordbærkløver i et område som ligger tett på området hvor K-brygga er planlagt.

Vi ser fra detaljreguleringsplanen for Slevikkilen småbåthavnen at et inngrepsfritt område er kartlagt. Det er positivt at kommunen søker å bevare det inngrepsfrie området ved elvemunningen.

I detaljreguleringsplanen har vi ikke fanget opp hvorvidt det skal legges til rette for håndtering av båtseptik. I helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden står det nevnt at kommunene er i henhold til § 26 i forurensningsloven pliktig til å sørge for å ha nødvendige mottaksanlegg for tømming av avløpsvann fra fritidsbåter mv. Havneansvarlige eller kommunene må derfor sørge for å ha tilstrekkelig med mottaksanlegg til båtseptik fra fritidsbåter i sitt område, uavhengig av om det er sentral eller lokal forskrift som fastsettes. Ettersom båtseptiken må behandles i kommunale eller interkommunale avløpsanlegg, må kravene innføres trinnvis i tråd med utbygging av behandlingskapasitet for øvrig avløpsvann. I brev fra Statsforvalteren oppfordres alle kommunene til å fastsette forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter.

OF har selv erfart konsekvenser av forhøyede verdier av tarmbakterier utenfor et av våre friområder sommerstid for noen år siden. OF måtte da varsle brukerne av friområdet. Kommunelegen konkluderte den gang med at forhøyede verdier av tarmbakterier sannsynlig kunne tilskrives utslipp av båtseptik utenfor friområdet.

Vi anbefaler at kommunen utarbeider en plan med godkjente miljøvennlige løsninger for fjerning, håndtering og oppbevaring av bunnstoff (inkl. støv fra vår-/båtpuss) og andre forurensede stoffer, samt tømming av septik fra båter.

Det å tilrettelegge for bading og rekreasjon i del av småbåtanlegget der det ikke er til fare for de badende er positivt.

Det fremgår at det er tenkt tilrettelagt for at kajakkpadlere i havna. En bryggefront der kajakkpadlere enkelt og trygt kan sjøsette og ta opp kajakk og stige i land er flott. For dette er en ilandstignings-/utsettingsrampe hensiktsmessig. I forbindelse med kajakk nevner vi at OF har en egen ordning som heter «Rett ut» kajakklagring som er svært populær. Vi ser at stativer til kajakklagring vil være et stort pluss, både for beboere uten lagringsmuligheter, hyttenaboer og andre besøkende og anbefaler at en ser nærmere på muligheter for å etablere kajakkstativ i eller ved planområdet, og da ikke for langt i fra sjøen. Det er stor etterspørsel om båtplasser i Oslofjorden, og som følge av det er det viktig å tilrettelegge for dette på en bærekraftig måte. Det er i denne forbindelse positivt at det inngår flere gjestehavnplasser for besøkende utenifra.

Vi er ellers positive til planforslaget, og håper at våre innspill kan være til nytte. Vi ønsker Fredrikstad kommune lykke til videre med planarbeidet!

Sendt:

Fredrikstad kommune

Kopi:

  •  OFs rådsmedlemmer i Fredrikstad kommune
  • Viken Fylkeskommune
  • FNF Østfold
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken