Skip to main content

Ved større utbygginger er det viktig å sørge for at naturkvaliteter og mulighetene for å drive friluftsliv ivaretas.

Dato for uttalelse: 21.03.2022

 

 

 

Det vises til detaljregulering for Strandlia.

 

Bakgrunnsdokumenter kan leses her 

Det foreslåtte byggeområdet hvor detaljreguleringen gjelder ligger i kommuneplanen inne med som fremtidig boligbebyggelse. Til tross for dette er det allikevel viktig å ta hensyn til nærliggende naturverdier. Vi vil i den forbindelse trekke frem det gode kartleggingsarbeidet BioFokus har gjort i området. Slik det konkluderes med i rapporten deres, er det viktig at de foreslåtte hensynene blir fulgt i delområde 1, 2, 3 og 4.

 

Det er ikke registrert noen rødlistede arter eller arter på fremmedartslisten i området, men understreker det BioFokus legger frem om at en bør være klar over at vi her befinner oss i en del av landet (Indre Oslofjord) hvor artsmangfoldet er blant landets mest spesielle, samtidig som presset i dette området er svært sterkt.

 

Området Nærturterreng Sandvika – Strandlia er et nærturterreng som er vurdert som et viktig friluftsområde, hvoriblant en tursti strekker seg igjennom det planlagte nybygningsområdet. Vi foreslår dermed at det etableres en ny sti like utenfor det planlagt området slik at nærturterrenget ikke taper en sti, men heller får den flyttet.

 

Vi gjør tiltakshaver oppmerksom på at anleggstrafikken og utbyggingen foregår i nærheten av en bekk som renner ut i Oslofjorden, og at en forsikrer seg om at avrenning fra utbyggingen ikke får negative konsekvenser mtp. avrenning.

 

Det er registrert tre kulturminner i nærheten av byggeområdet, hvorav to av dem er gamle steinalderboplasser.

Det burde til fordel bemerkes at flere kulturminnefunn kan forekomme under utbyggingen, og at en samtidig ikke forringer de allerede observerte funnene ved utbygging av området.

 

Snødeponiet nord i området ved Hus nr. 45 er tett på elva som munner ut i Oslofjorden. Snø som brøytes fra bilveier inneholder ofte mye mikroplast og miljøfarlige avfallsstoffer. Vi gjør tiltakshaver oppmerksom på at det bør utarbeides en plan slik at unødig avrenning gir negative konsekvenser for Oslofjorden.

 

Vi ønsker Nesodden kommune lykke til videre i arbeidet!