Skip to main content

Oslofjordens Friluftsråd (OF) har tidligere gitt innspill til høring av prosjektet sammen med Forum for natur og friluftsliv i Østfold (FNF Østfold), der vi gikk imot etablering av sjøbunnsdeponi. Vårt innspill ble ikke tatt til følge. Miljødirektoratet gav Kystverket tillatelse til mudring, sprenging og deponering av masser. Kommunen regulerte området for massedumping. FNF klaget vedtaket til Miljødirektoratet inn til Klima- og miljødepartementet med støtte fra OF. Klagen var begrunnet i hensyn til naturmiljøet, men ble ikke tatt til følge.

 

Til tross for at det foreligger detaljreguleringsplaner hvor det er utført konsekvensanalyser mv. for tiltaksområdet, er tiltaket komplekst og utgjør en mulig stor negativ konsekvens for naturmiljøet. Reguleringsplanen som foreligger, er mange år gammel. OF mener at ny kunnskap om forholdene i Oslofjorden gjør det nødvendig å tenke nytt i forhold til prosjektet.

Modellering av relativ fordeling av partikler fra Glomma. Nordgående havstrømmer presser partikler innover i fjorden. Kilde NIVA.

Siden 2014 har vi fått mye ny kunnskap om at tilstanden i Oslofjorden er svært dårlig. Det foreslåtte tiltaket krever vesentlig terrenginngrep i sjøbunnen. Kartlegging de siste årene viser at tilførsel av næringssalter og partikler fra Glomma er en viktig faktor bak den dårlige miljøtilstanden, også innover i Oslofjorden. Muddermasser på avveie vil forverre denne situasjonen ytterligere, med store negative konsekvenser for naturmiljøet, arter, mikroorganismer mv. i sjøen.

 

Det foreligger nå en «Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden». De to viktigste tiltaksområdene der handler om å redusere tilførselen av næringssalter og partikler. For å lykkes med dette kreves innsats på en rekke områder. Ifølge NIVA er fysiske inngrep og forstyrrelser, såkalte hydromorfologiske endringer i havbunn og strandsone, noe av det som kan gi størst skade på økosystemene.

 

Oslofjordens Friluftsråd mener at ny kunnskap om tilstanden i fjorden og årsakene til den, tilsier at det ikke bør gis rammetillatelse til å iverksette deponering av masser i sjø, i henhold til tillatelsen og reguleringsplaner som ble vedtatt i 2014.  Vår anbefaling er at hele prosjektet gjennomgås på nytt i lys av miljøtilstanden i Oslofjorden.